Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Business Kancelář+ platné do 30. 9. 2020

Podmínky pro poskytování služby Vodafone Business Kancelář+ společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B  6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“).

1. Základní ustanovení

 1. Služba Vodafone Business Kancelář+ (dále jen „Služba“) je službou, která firemním zákazníkům Vodafone poskytuje nadstavbové řešení pro produktivnější a efektivnější podnikání, obsahuje kombinaci stávajících produktů zabalených do jednoho výhodného balíčku.
 2. Služba je poskytována společností Vodafone.
 3. Službu mohou využívat zákazníci Vodafone, kteří kteří mají Rámcovou smlouvu (dále jen “Smlouvu”) a uzavřou smluvní závazek na 24 měsíců se zavázáním se k Minimálnímu měsíčnímu plnění.
 4. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Podmínky služby Office 365, Podmínky služeb Vodafone Volání z IP telefonů a Vodafone Přesměrování na mobil, Obchodní podmínky pro uživatele aplikace Vodafone galerie, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, Podmínky datových služeb, platný Ceník služeb a podmínky v tištěných materiálech společnosti Vodafone s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

2. Popis a podmínky využití Služby

 1. Služba Vodafone Business Kancelář+ je služba poskytovaná pouze firemním zákazníkům s Rámcovou smlouvou uzavřenou s Vodafone.
 2. Služba tvoří ucelený balíček služeb pro firemní zákazníky a nabídka obsahuje:
  A – Poskytneme balíček Office 365 Business Essentials ze služby Kancelář Online (rovněž označovaná jako Office 365, Microsoft Online Services nebo Online Services)
  B – Poskytneme Pevné telefonní číslo – Přesměrování na mobil, které zajistí přesměrování pevné linky na mobil
  C – Přístup k elektronickému obsahu ve Vodafone galerii, každý měsíc po dobu aktivního balíčku 120 bodů na využití dle svých potřeb.
 3. Firemní zákazník je oprávněn uzavřít smlouvu o poskytování služeb Office 365 a užívat služby Office 365 pouze pokud je současně uživatelem hlasových či datových služeb Vodafonu (dále také „VF služby“), přičemž platí, že hodnota VF služeb musí tvořit alespoň 20 % objemu služeb poskytovaných firemnímu zákazníkovi současně se službami Office 365. V případě, že uvedená podmínka není na straně firemního zákazníka splněna je Poskytovatel oprávněn s okamžitou účinností ukončit poskytování služeb Office 365.
 4. V případě deaktivace VF služeb budou zákazníkovi užívajícímu služby Office 365 deaktivovány rovněž služby Office 365.
 5. Službu Office 365 si může firemní zákazník aktivovat prostřednictvím obchodních zástupců Vodafone, v případě zájmu o aktivaci je možné využít následující kontaktní údaje: www.vodafone.cz/kancelar-online, tel.: 800 77 77 00. K užívání služeb Office 365 je třeba splňovat minimální technické požadavky služby definované společností Microsoft, které jsou uvedeny na webových stránkách Vodafone zde: www.vodafone.cz/kancelar-online.
 6. Doporučeným použitím se rozumí využití služby za účelem a způsobem, pro který je služba primárně určena, tedy produktivnější a efektivnější podnikání, a v rámci jejích technických paramaterů.
 7. Zákazník o Službu přichází v případě, že přestane splňovat podmínky pro její získání, dle těchto podmínek a to s okamžitou platností.
 8. Při zrušení služeb před uplynutím doby 24 měsíců bude služba účtována za standardní cenu viz Ceník.
 9. Na Službu se nevztahuje 30denní Záruka spokojenosti.

3. Aktivace Služby

 1. Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby anebo zpracováním údajů, které jsou nezbytné k poskytování Služby, Službu neaktivujte a nevyužívejte. Aktivací Služby potvrzujete, že jste se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a podmínky, za nichž je Služba poskytována akceptujete.
 2. Služba bude dostupná po obdržení přihlašovacího jména a hesla do webového portálu Office 365. Detailní nastavení všech parametrů (uživatelské účty, emailové schránky, přidělení licencí, aj.) služby Office 365 si zákazník nastavuje sám ve webovém portálu Office 365.

4. Odpovědnost Poskytovatele

 1. Vodafone neodpovídá za ztrátu či poškození dat, případně za jinou škodu, která může vzniknout v souvislosti s touto Službou.

5. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

 1. Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 2. Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 3. Podmínky Ochrany soukromí společnosti Vodafone naleznete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-osobnich-udaju/.

6. Reklamace Služby

 1. Způsob reklamace Služby se řídí příslušnými ustanoveními uvedenými ve Všeobecných podmínkách.

7. Ostatní ujednání

 1. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 24. 7. 2019. Platnost nabídky je do odvolání.

Vytisknout