Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Pevné připojení DSL (účinné od 30. 4. 2016 do 7. 3. 2018)

 1. Nabídku služby Pevné připojení DSL (dále jen "Služba") mohou využít všichni zákazníci Vodafone. Podmínky provozu Služby upravují poskytování služeb technologií ADSL i VDSL.
 2. Přístup ke Službě je možné zřídit pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:
  1. Přístup je možné zřídit na neobsazeném přístupovém vedení, nebo pokud je na stejném přístupovém vedení souběžná služba HTS nebo euroISDN2 typu A.
  2. U souběžné služby HTS (hlavní telefonní stanice) nesmí být aktivní služba AOT (Advice On Time).
  3. Pokud zákazník využívá službu euroISDN2 od jiného poskytovatele, tato služba musí být ukončena na rozhraní U.
  4. Pokud koncový bod sítě není tvořen telefonní zásuvkou s jedním konektorem RJ 11, případně jsou-li dále paralelní zásuvky, Zákazník musí požádat o výměnu nebo úpravu koncového bodu sítě.
  5. Linka nesmí být určena pro veřejné telefonní automaty (VTA), pro veřejné telefonní hovorny (VTH), pro veřejné telefonní stanice (VTS) a telefonní stanice účelové telefonní sítě (UTS).
 3. Pro využití Služby musí být zákazník vybaven vhodným koncovým zařízením (ADSL2+ modem certifikovaný pro provoz v PSTN sítí v ČR, v případě varianty služby VDSL musí být vybaven VDSL modemem). Funkčnost služby může být zaručena jen při využití koncového zařízení dodaného společností Vodafone.
 4. Vodafone se zavazuje provést aktivaci Služby nejpozději do 60 dnů od odeslání objednávky na zřízení Služby, pokud jsou splněny podmínky zřízení přístupu.
 5. Smlouva o poskytování Služby  je uzavřena také oznámením o aktivaci Služby na základě objednávky, a přidělením uživatelského jména a hesla zákazníkovi.
 6. V případě migrace stávající přípojky je pro uzavření smlouvy potřeba, aby zákazník kromě údajů uvedených ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací, v případě migrace stávající DSL přípojky, sdělil také následující údaje: identifikátor linky a číslo stávající služby DSL (virtuální telefonní číslo). Při migraci může dojít k dočasnému výpadku internetového připojení.
 7. Uzavřením smlouvy zákazník souhlasí, aby Vodafone kromě údajů uvedených ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací zpracovával k obchodním a marketingovým účelům, včetně provádění průzkumu trhu a nabízení obchodu a služeb, také následující údaje: identifikátor linky (virtuální telefonní číslo) a číslo služby.
 8. Možnost využít konkrétní varianty tarifu DSL je závislá na místě připojení zákazníka k síti elektronických komunikací.
 9. Vodafone při určování maximální dosažené rychlosti vychází z údajů poskytnutých vlastníkem DSL infrastruktury. Pro jednotlivé technologie se uvádíme následující parametry kvality služby (pro vyloučení pochybnosti uvádíme, že rychlosti jsou uvedeny pro DSL vrstvu.): 

  Vybraný tarif

  Podporovaná technologie

  Minimální rychlost stahování dat

  Maximální rychlost stahování dat

  Minimální rychlost odesílání dat

  Maximální rychlost odesílání dat

  ADSL 2 Mbit/s

  ADSL/ADSL2+

  0.25 Mb/s

  2  Mb/s

  0.125 Mb/s

  0.25 Mb/s

  ADSL 6 Mbit/s

  ADSL/ADSL2+

  0.76 Mb/s

  6 Mb/s

  0.25 Mb/s

  0.5 Mb/s

  ADSL 8 Mbit/s

  ADSL2+

  1 Mb/s

  8 Mb/s

  0.25 Mb/s

  0.5 Mb/s

  ADSL 16 Mbit/s

  ADSL2+

  2 Mb/s

  16 Mb/s

  0.5 Mb/s

  0.75 Mb/s

  VDSL 2 Mbit/s

  VDSL2

  0.25 Mb/s

  2 Mb/s

  0.125 Mb/s

  0.25 Mb/s

  VDSL 8 Mbit/s

  VDSL2

  1 Mb/s

  8 Mb/s

  0.25 Mb/s

  0.5 Mb/s

  VDSL 20 Mbit/s

  VDSL2

  2.5 Mb/s

  20 Mb/s

  0.75 Mb/s

  2 Mb/s

  VDSL 40 Mbit/s

  VDSL2

  5 Mb/s

  40 Mb/s

  1.8 Mb/s

  4 Mb/s

  1. Výše uvedené rychlosti jsou garantovány mezi koncovým bodem sítě a rozhraním mezi sítí Vodafone a sítí Internet
  2. Běžně dosahovanou rychlostí (počítáno jako 85% kvantil skutečně konfigurovaných rychlostí podle měření z března 2016) je u tarifu VDSL 20 Mbit/s rychlost až 19 Mbit/s, u VDSL 40 Mbit/s je běžně dosahovaná rychlost až 34 Mbit/s. Tyto hodnoty se mohou v čase měnit a budou průběžně aktualizovány.
 10. V případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky (resp. snížení) skutečného výkonu Služby přístupu k internetu má zákazník možnost uplatnit reklamaci dle čl. 3.1.4 Všeobecných podmínek.
 11. Vodafone u Služby neaplikuje žádné řízení provozu, tudíž ani soukromí a ochrana osobních údajů není dotčena. Specializované služby ve smyslu nařízení EU 2120/2015 neposkytujeme.
 12. V případě, že zákazník požádá o změnu tarifu na tarif s vyšší rychlostí, Vodafone před provedením změny zjistí, zda je požadovaná rychlost v daném místě dostupná. V případě, že změnu nebude možné z technických důvodů provést, bude žádost o změnu zamítnuta, což však není důvodem pro ukončení užívání Služby.
 13. Změna typu přípojky z přípojky k pevné lince (HTS) na přípojku bez pevné linky (HTS) a obráceně vede ke změně účtování měsíčního poplatku za užívání Služby a to dle aktuálně platného Ceníku pro využívaný tarif.
 14. Vodafone má právo kontroly koncového zařízení uživatele z hlediska shodnosti druhu a typu zařízení a způsobu jeho připojení.
 15. V případě neoprávněné reklamace Služby, kdy je k ověření funkčnosti služby nutná návštěva technika, vyhrazuje si Vodafone právo vyúčtovat náklady na tuto návštěvu zákazníkovi ve výši dle platného Ceníku.
 16. Zákazník je povinen zajistit oprávněnému zástupci společnosti Vodafone přístup k zařízení společnosti Vodafone umístěnému v objektu, kde je Služba instalována, a to pro účely zákazníkem vyžádaného servisního zásahu, nebo, po předchozí dohodě se zákazníkem, pro účely preventivní údržby svého zařízení.
 17. Zákazník je povinen zajistit přístup a přiměřenou součinnost servisním zaměstnancům Vodafonu a partnerských společností k účastnickému vedení a ke koncovému bodu sítě za účelem zjištění, ověření a odstranění poruchy, případně při zřízení a údržbě Služby. K tomuto účelu je zákazník povinen označit telefonní zásuvku, na které je zpřístupněné vedení ukončeno.
 18. Pokud tyto podmínky Služby nestanoví jinak, použijí se přiměřeně ustanovení Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz. Při migraci přípojky DSL od Vodafone k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací se přiměřeně použijí Podmínky služby přenositelnosti telefonních čísel.
 19. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby). Slova či termíny s velkým počátečním písmenem, která nejsou výslovně definována v těchto podmínkách, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací.
 20. Rádi bychom vás upozornili, že můžeme podmínky Služby jednostranně měnit či jejich poskytování jednostranně ukončit; o tom vás budeme samozřejmě informovat v souladu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací.
 21. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30.4.2016 a nahrazují podmínky ze dne 13.8.2014. 

Vytisknout