Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby „Mobilní připojení Turbo“ pro zákazníky Vodafone OneNet

 1. Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), při poskytování datového tarifu Mobilní připojení Turbo (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.
 2. Tyto Podmínky se vztahují na datový tarif Mobilní připojení Turbo, která slouží pro připojení technologiemi GSM/EDGE/UMTS/CDMA/LTE, zpoplatňovanou měsíční platbou za neomezené surfování.
 3. Datový tarif Mobilní připojení Turbo pro zákazníky Vodafone OneNet není určen pro jiné zákazníky Vodafone
 4. Tarif Mobilní připojení Turbo není vhodný pro služby přenosu a sdílení souborů (tzv. file sharing a P2P přenos) a kontinuální přenos audio-vizuálních materiálů (tzv. streaming). Tyto služby jsou s ohledem na zajištění integrity datových služeb a ochranu sítě Vodafone před přetížením zpomaleny po dosažení hranice 20 GB objemu dat (limit platí jak pro stahování, tak pro nahrávání dat) na maximální rychlost 64 Kb/s.
 5. Seznam protokolů datových služeb, u kterých dochází ke zpomalení na základě typu jejich protokolu, je uveden na konci těchto podmínek a může být pravidelně 4x ročně z technických důvodů aktualizován. Snížení přenosové rychlosti je pouze dočasné, a to pouze do začátku následujícího zúčtovacího období. U všech ostatních služeb dostupných prostřednictvím sítě internet, jako je například prohlížení webových stránek, posílání emailů, sociální sítě (např. Facebook), hraní online her a VoIP (např. Skype) nedochází ke zpomalení po celou dobu používání tarifu.
 6. O postupu vyčerpávání 20 GB objemu dat je uživatel informován pomocí SMS zpráv. Informace jsou pouze orientační, může dojít ke zpoždění informace s ohledem na rychlost připojení (a rychlost čerpání základního objemu dat).
 7. Doba platnosti tarifu je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarif může být aktivován kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti tarifu, tzn. k obnovení objemu dat.
 8. Paušální platba za tarif je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jeho aktivaci/změně s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Stejně tak bude poměrně snížena výše uvedená hranice 20 GB objemu dat.
 9. Při deaktivaci datového tarifu v průběhu zúčtovacího období má zákazník možnost využívat datové služby po celou dobu zúčtovacího období. Při změně jakéhokoliv datového tarifu na jiný datový tarif dochází ke změně okamžitě. Při deaktivaci nedochází k poměrnému snížení ceny tarifu, ani výše uvedené hranice 20 GB objemu dat
 10. Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období a jejich aplikace je stálá.
 11. V případě, že datový provoz způsobený jedním zákazníkem ohrožuje integritu služeb sítě Vodafone, vyhrazuje si společnost Vodafone možnost přerušit či omezit poskytování této služby takovému zákazníkovi.
 12. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky datových služeb, Podmínky uplatňování FUP na mobilní datové služby, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách vodafone.cz.
 13. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

 

Seznam protokolů datových služeb, které mohou být zpomaleny na základě typu jejich protokolu:

Nedochází ke zpomalení

Dochází ke zpomalení

- na rychlost 256 kbps pro download i upload
- po dosažení 30 GB (stav od 6. 5. 2014, může se změnit čtvrtletně)
- uplatní se pouze do konce zúčtovacího období
- do limitu se započítávají pouze níže uvedené druhy provozu

Druh datového provozu

Příklad

Druh datového provozu

Příklad

DB Transactions

Přenos dat mezi různými databázemi a komunikace s nimi (např. Oracle, SAP, SQL)

P2P Applications

Aplikace pro přenos dat mezi jednotlivými účastníky (např. DC++, eDonkey, Bittorent, uTorrent)

File Systems

Komunikace potřebná pro správu a ovládání souborových systémů

File Transfer

Služby datových úložišť, veřejně dostupné souborové servery a portály s digitálním obsahem (např. RapidShare, Box, GoogleDrive)

Games

Komunikace mezi hráči a hracími servery (např. xbox live, zynga, diablo)

Streaming Applications

Internetová rádia, televize a aplikace pro poskytování a šíření multimediálního obsahu (např. Vimeo, Youtube, Hulu, RSTP, CCIPTV)

Instant Messaging Applications

Služby a aplikace pro komunikaci v reálném čase (např. ICQ, Skype, IRC, WhatsApp)

Legacy Protocols

Starší komunikační protokoly (např. Gopher, Netware IP)

Mail

Běžné protokoly přenosu emailů (např. POP3, SMTP, IMAP)

Network Operations

Protokoly a služby síťové komunikace (např. DHCP, PPPoE, WHOIS)

Security

Aplikace a protokoly pro zabezpečení síťové komunikace (např. IKE, IPSEC, SSL, HTTPS)

Terminals

Přenos dat mezi různými databázemi
a komunikace s nimi (např. Oracle,
SAP, SQL)Služby vzdálené správy zařízení (např. SSH, TELNET, Pc Anywhere)

VoIP Služby internetového volání (např. SIP, Fring, Skype, H.323)
Web Applications Web Applications

Níže uvádíme příklady praktického dopadu zpomalení rychlosti dat na 256 kb/s. V případě využívání služby Připojení bez kabelu nemusí uvedené zpomalení nastat, záleží na druhu protokolů datových služeb, u kterých dochází ke zpomalení – viz výše:

Vytisknout