Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky provozu služby Vodafone Internet ADSL/VDSL platné do

 1. Nabídku služby Vodafone Internet ADSL/VDSL (dále jen "Služba") mohou využít všichni zákazníci Vodafone. Podmínky provozu služby Vodafone Internet ADSL/VDSL upravují poskytování služeb technologií ADSL i VDSL.
 2. Přístup je možné zřídit pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:
  1. U souběžné služby HTS nesmí být spuštěná služba AOT (Advice On Time).
  2. Přístup je možné zřídit na neobsazeném přístupovém vedení nebo pokud je na stejném přístupovém vedení souběžná služba HTS nebo euroISDN2 typu A.
  3. Pokud zákazník využívá službu euroISDN2 od společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., tato služba musí být definována na rozhraní U.
  4. Pokud koncový bod sítě společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. není tvořen telefonní zásuvkou s jedním konektorem RJ 11, případně jsou-li dále paralelní zásuvky, Zákazník před objednáním služby u společnosti Vodafone musí požádat společnost Telefónica Czech Republic, a.s. o bezplatnou výměnu nebo úpravu koncového bodu sítě, neboť tuto činnost může ze zákona vykonávat pouze fyzická nebo právnická osoba, která je k tomu oprávněná dle zvláštního předpisu a oprávněná společností Telefónica Czech Republic, a.s.
  5. Na lince nesmí být aktivní služba AOT (Advice On Time) poskytovaná společností Telefónica Czech Republic, a.s.
  6. Linka nesmí být určena pro veřejné telefonní automaty (VTA), pro veřejné telefonní hovorny (VTH), pro veřejné telefonní stanice (VTS) a telefonní stanice účelové telefonní sítě (UTS).
 3. Pro využití Služby musí být zákazník vybaven vhodným koncovým zařízením (ADSL2+ modem certifikovaný pro provoz v PSTN sítí v ČR, v případě varianty služby VDSL musí být vybaven VDSL modemem). Funkčnost služby může být zaručena jen při využití koncového zařízení dodaném společností Vodafone.
 4. Vodafone se zavazuje provést aktivaci Služby nejpozději do 60 dnů od odeslání objednávky na zřízení Služby, pokud jsou splněny podmínky zřízení přístupu.
 5. Smlouva o poskytování služby Vodafone Internet ADSL/VDSL je uzavřena také oznámením o aktivaci služby na základě objednávky, a přidělením uživatelského jména a hesla zákazníkovi.
 6. Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník kromě údajů uvedených ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací sdělili v případě migrace stávající ADSL přípojky také následující údaje: identifikátor linky (virtuální telefonní číslo) a číslo stávající služby ADSL.
 7. Uzavřením smlouvy zákazník souhlasí, aby Vodafone kromě údajů uvedených ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací zpracovával k obchodním a marketingovým účelům, včetně provádění průzkumu trhu a nabízení obchodu a služeb, také následující údaje: identifikátor linky (virtuální telefonní číslo) a číslo služby.
 8. Rychlost přenosu dat není garantována a je závislá na místě připojení zákazníka k síti elektronických komunikací a určena podmínkami tarifu, ve kterém bude zákazníkovi Služba poskytována.
 9. Vodafone může změnit zákazníkem zvolený tarif Služby na tarif s nejbližší nižší přenosovou rychlostí v případě, že zákazníkem zvolený tarif se zvolenou maximálních rychlostí přenosu dat není v místě připojení možné z technických důvodů zřídit.
 10. V případě, že zákazník požádá o změnu tarifu na tarif s vyšší rychlostí přenosu dat, Vodafone před provedením změny zjistí, zda je možné v daném místě připojení zákazníka k síti elektronických komunikací poskytovat Službu s nově zvolenou maximální rychlostí přenosu dat. V případě, že změnu nebude možné z technických důvodů provést, bude žádost o změnu zamítnuta, což však není důvodem pro ukončení užívání Služby.
 11. Vodafone je oprávněn změnit typ přípojky Služby z přípojky bez pevné linky na typ přípojky k pevné lince se stejnou rychlostí přenosu dat, pokud si zákazník Služby zřídí hlavní telefonní stanici.
 12. Vodafone je oprávněn změnit typ přípojky Služby z přípojky k pevné lince na typ přípojky bez pevné linky se stejnou rychlostí přenosu dat, pokud si zákazník Služby zruší hlavní telefonní stanici.
 13. Změna typu přípojky z přípojky k pevné lince na přípojku bez pevné linky a obráceně vede ke změně účtování měsíčního poplatku za užívání Služby a to dle aktuálně platného Ceníku pro využívaný tarif.
 14. Při přenesení internetového připojení ADSL k Vodafone zadá zákazník v objednávce služeb telefonní číslo pevné linky (pokud bude Služba poskytována na této lince) a číslo služby přidělené dosavadním poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Při přenášení připojení může dojít k dočasnému výpadku internetového připojení.
 15. V případě přenosu internetového připojení ADSL a VDSL k Vodafonu může Vodafone požadovat od Zákazníka podpis autorizačního formuláře, ve kterém zákazník zplnomocňuje Vodafone k úkonům nutným k převedení stávajícího internetového připojení ADSL a VDSL k Vodafonu.
 16. Vodafone má právo kontroly přípojného koncového zařízení uživatele z hlediska shodnosti druhu a typu zařízení a způsobu jeho připojení.
 17. V případě neoprávněné reklamace služby, kdy je k ověření funkčnosti služby nutná návštěva technika, vyhrazuje si Vodafone vyúčtovat náklady na tuto návštěvu zákazníkovi ve výši dle platného Ceníku.
 18. Zákazník je povinen zajistit oprávněnému zástupci společnosti Vodafone přístup k zařízení společnosti Vodafone umístěnému v objektu, kde je služba instalována, a to pro účely zákazníkem vyžádaného servisního zásahu, nebo, po předchozí dohodě se zákazníkem, pro účely preventivní údržby svého zařízení.
 19. Zákazník je povinen zajistit přístup servisních zaměstnanců společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. k účastnickému vedení ve vlastnictví společnosti Telefónica Czech Republic a.s., pomocí kterého je služba realizována. K tomuto účelu je zákazník povinen označit telefonní zásuvku, na které je zpřístupněné vedení ukončeno.
 20. Zákazník je povinen zajistit oprávněnému zástupci společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. přístup ke koncovému bodu sítě za účelem zjištění, ověření a odstranění poruchy na zpřístupněném účastnickém vedení ve vlastnictví společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
 21. Zákazník je povinen poskytnout společnosti Vodafone či oprávněnému zástupci společnosti Telefónica Czech Republic , a.s. přiměřenou součinnost při zřízení a údržbě Služby či odstranění poruch Služby.
 22. Pokud tyto podmínky Služby nestanoví jinak, použijí se přiměřeně ustanovení Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz. Při přenášení internetového připojení ADSL/VDSL od Vodafone k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací se přiměřeně použijí Podmínky služby přenositelnosti telefonních čísel.
 23. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby). Slova či termíny s velkým počátečním písmenem, která nejsou výslovně definována v těchto podmínkách, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací.
 24. Rádi bychom vás upozornili, že můžeme podmínky Služby jednostranně měnit či jejich poskytování jednostranně ukončit; o tom vás budeme samozřejmě informovat v souladu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací.
 25. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19.9.2011.

Vytisknout