Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky pro Sdílený tarif pro podnikání platné do 30. 9. 2020

 1. Sdílený tarif pro podnikání společnosti Vodafone, který umožňuje zákazníkovi vytvořit tarifní řešení pro více čísel zákazník si sám zvolí jaké dílčí služby (balíčky) budou zahrnuty v tarifu, který využívá více členů. Skupina tak získává možnost vytvořit si tarif „na míru“, který bude vyhovovat právě jejich potřebám.
 2. Sdílený tarif pro podnikání si může zákazník sestavit z následujících společných služeb pro všechny členy:
  1. Sdílené minuty: balíček 500 sdílených minut, balíček 1000 sdílených minut, balíček 2000 sdílených minut, balíček 3000 sdílených minut, balíček 5000 sdílených minut (volba balíčku je povinná)
  2. Sdílené SMS: balíček 250 sdílených SMS, balíček 500 sdílených SMS, balíček 1000 sdílených SMS (Volba balíčku není povinná – v případě, že si zákazník nezvolí balíček společných SMS, je cena SMS 1,80 Kč vč. DPH, 1,50 bez DPH. (volitelný balíček)
  3. Hlasové roamingové služby (Vodafone Passport, Vodafone World Roaming)
 3. Sdílený tarif pro podnikání lze nastavit pouze pro minimální počet 5 členů/telefonních čísel, maximální množství členů/telefonních čísel je 49). Do Sdíleného tarifu pro podnikání mohou být zahrnuta pouze telefonní čísla aktivní v síti Vodafone. Neaktivní telefonní čísla lze do Sdíleného tarifu pro podnikání zahrnout pouze v případě, že dojde k jejich aktivaci nejpozději současně s aktivací Sdíleného tarifu pro podnikání.
 4. Sdílený tarif pro podnikání lze aktivovat pouze pro telefonní čísla pod jedním zákaznickým účtem a jedním plátcem. V případě, že telefonní čísla nejsou sdružena pod jedním zákaznickým účtem, je před aktivací tarifu nezbytné získat souhlas majitelů telefonních čísel s jejich převodem pod zákaznický účet administrátora, a to ve formě dohody o převodu práv a závazků. Majitel zákaznického účtu, u kterého je Sdílený tarif pro podnikání aktivován je zároveň administrátorem tarifu (dále jen „administrátor“). Administrátor je oprávněn tarif měnit či deaktivovat a jinak s ním nakládat. Na jednom zákaznickém účtu může být aktivní více než jeden Sdílený tarif pro podnikání
 5. Členové tarifu mohou mít aktivované další individuální služby:
  1. Hlasové tarify (Program Kamarádi,
  2. Datové roamingové služby
  3. Individuální SMS balíčky z Tarifů na míru
  4. Kontrola výdajů prostřednictvím služeb Flexi Strop a Flexilimit na úrovni jednotlivých telefonních čísel/členů.
  5. Hlasová VPN (Volba služby není povinná) – měsíční poplatek a ceny účtování dle aktuálního ceníku Vodafone
  6. VPN firma
  7. VPN firma neomezeně
 6. Členové tarifu nemohou mít aktivované individuální služby, jež svou povahou odporují či nejsou slučitelné se Sdíleným tarifem pro podnikání, například:
  1. Jiné roamingové služby než společně nastavený Vodafone World Roaming nebo Vodafone Passport
  2. Hlasové balíčky minut a z Tarifů na míru
  3. Vlastní síť, Vlastní síť neomezeně
  4. Student na míru
  5. Karta na víkend (Karta na míru)
  6. Karta do sítě (Divoká karta)
 7. Sdílený tarif pro podnikání je určen pro firemní zákazníky - podnikatele s písemnou smlouvou uzavřenou dle Obchodních podmínek Smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek.
 8. Aktivací Sdíleného tarifu pro podnikání dochází k automatické deaktivaci již existujících/aktivních individuálních tarifů či služeb u jednotlivých telefonních čísel zařazených do Sdíleného tarifu pro podnikání, které nelze kombinovat se Sdíleným tarifem pro podnikání (viz bod 6 těchto podmínek), a to včetně akčních nabídek a slev. Neruší se doplňkové služby, které lze kombinovat se Sdíleným tarifem pro podnikání (viz bod 5 těchto podmínek).
 9. Všichni členové Sdíleného tarifu pro podnikání mají jako výchozí nastaven stejný roamingový tarif – Vodafone World roaming. Výchozí roamingový tarif lze měnit, nicméně všichni členové musí mít vždy stejný roamingový tarif. Jednotliví členové si mohou aktivovat Blokaci individuálního roamingu, čímž dojde k deaktivaci roamingového tarifu u jejich telefonního čísla.
 10. Volné jednotky balíčků Sdíleného tarifu pro podnikání jsou čerpány všemi členy Sdíleného tarifu pro podnikání. Jednotlivým členům nelze přiřadit konkrétní počet volných jednotek, u jednotlivých členů však lze nastavit maximální limit čerpání sdílených jednotek. Při dosažení nastaveného maximálního limitu je členovi účtováno volání a SMS dle bodu 16 těchto podmínek.
 11. Doba platnosti jednotlivých balíčků Sdíleného tarifů pro podnikání je shodná se zúčtovacím obdobím administrátora, Balíčky mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti balíčků, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.
 12. Paušální platba za jednotlivé balíčky Sdíleného tarifu pro podnikání je zaúčtována okamžitě po jejich aktivaci/změně s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období budou cena i počet volných jednotek balíčku vyúčtovány poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.
 13. Při změnách/rušení balíčků nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl balíček aktivní. Členové mají možnost využít všechny zaplacené volné jednotky.
 14. Při deaktivaci Sdíleného tarifu pro podnikání, nebo při deaktivaci balíčku sdílených SMS, v průběhu zúčtovacího období, dojde k jeho okamžité deaktivaci a tím i ke ztrátě všech nevyčerpaných volných jednotek (volné jednotky se nepřevádějí).
 15. V případě převodu volných jednotek v rámci balíčků Sdílené minuty a Sdílené SMS jsou nejprve čerpány volné jednotky příslušející k aktuálnímu zúčtovacímu období a následně převedené volné jednotky.
 16. Volání a SMS nad rámec volných jednotek balíčků je účtováno jednotlivým členům/administrátorovi dle platného Ceníku.
 17. Při zrušení zákaznického účtu (administrátora), pod kterým je Sdílené tarif podnikání aktivován dochází k automatické deaktivaci Sdíleného tarifu pro podnikání. V případě deaktivace Sdílené tarifu pro podnikání z jakéhokoliv důvodu je členům automaticky nastaven Tarif na míru s nulovým počtem volných jednotek.
 18. Zákazníci využívající Sdílený tarif pro podnikání s platební metodou vyúčtování tímto současně souhlasí s tím, že vyúčtování služeb jim bude dodáváno v elektronické podobě zpřístupněním v Internetové samoobsluze na www.vodafone.cz.
 19. Vyúčtování bude v Internetové samoobsluze k dispozici nejpozději do 3 dnů po ukončení příslušného zúčtovacího období. Vodafone si však vyhrazuje právo z technických důvodů zpřístupnění Vyúčtování odložit, ke zpřístupnění však vždy dojde nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení zúčtovacího období. O zpřístupnění elektronického Vyúčtování bude Vodafone zákazníka informovat prostřednictvím SMS zprávy, která bude obsahovat číslo vyúčtování, částku určenou k úhradě a datum splatnosti. V případě, že zákazník bude zpětně požadovat vystavení vyúčtování v tištěné formě, je Vodafone oprávněn požadovat za jeho vystavení částku dle platného Ceníku služeb. Zákazník má možnost požádat o zasílání papírového vyúčtování poštou.
 20. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby v případě podezření na zneužívání volání mezi členy Sdíleného tarifu pro podnikání ke komerčním účelům (zejména pokud celkový počet minut volání mezi členy tarifu v jednom zúčtovacím období výrazně přesáhne 1000 minut) či v případě podezření, že jsou tyto služby využívány k distribuci nevyžádaných nebo komerčních sdělení.
 21. Společnost Vodafone si rovněž vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání volání mezi členy Sdíleného tarifu pro podnikání (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání tohoto volání způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.
 22. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 23. Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064. (a její síť, produkty a služby).
 24. Vodafone si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 25. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 15.8 2011

Vytisknout