Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky poskytování služby „Chytré dobíjení“ - platné do 2. 11. 2015

 1. „Chytré dobíjení“ (dále jen „Služba“) je určena pro všechny zákazníky společnosti Vodafone s výjimkou OneNet zákazníků. Služba není určena zákazníkům s předplacenou kartou Oskarta a Studentfone.
 2. Služba umožňuje dobíjení kreditu Vodafone předplacené karty pravidelně ve stanovený den v týdnu, měsíci, nebo v den, kdy kredit na Vodafone předplacené kartě klesne pod 60 Kč.
 3. Částku za dobitý kredit zákazníkovi účtujeme podle varianty Služby, kterou si zvolí. K dispozici jsou 2 varianty Služby:
  1. Chytré dobíjení z platební karty - tato varianta Služby je určená zákazníkům společnosti Vodafone s předplacenou kartou a umožňuje jim dobíjení kreditu jejich Vodafone předplacené karty prostřednictvím platební karty vydané v ČR. Částka za dobitý kredit se strhává z bankovního účtu, ke kterému byla daná platební karta vydaná.
  2. Chytré dobíjení z vyúčtování - tato varianta služby je určená zákazníkům společnosti Vodafone, kteří využívají tarif s paušální platební metodou (s měsíčním Vyúčtováním za služby) a umožňuje jim dobíjet kredit vybrané Vodafone předplacené kartě nebo kartám. Částka za dobitý kredit se pak zákazníkovi přičítá k jeho měsíčnímu Vyúčtování za mobilní služby.
 4. Zákazník si může zvolit z níže uvedených druhů Služby dle frekvence dobíjení:
  1. pro Chytré dobíjení z platební karty:
   - Chytré dobíjení z platební karty týdně
   - Chytré dobíjení z platební karty měsíčně
   - Chytré dobíjení z platební karty při poklesu kreditu

   Zákazník může mít současně aktivní na své Vodafone předplacené kartě všechny tyto tři druhy Služby.

  2. pro Chytré dobíjení z vyúčtování:
   - Chytré dobíjení z vyúčtování týdně
   - Chytré dobíjení z vyúčtování měsíčně
   - Chytré dobíjení z vyúčtování při poklesu kreditu

   Zákazník může současně aktivovat všechny tyto tři druhy služby pro dobíjení jedné či více Vodafone předplacených karet.

 5. V rámci nastavení Služby si zákazník dále zvolí:
  1. Den v týdnu, resp. v měsíci (dle zvolené frekvence dobíjení), kdy bude pravidelně docházet k dobití Vodafone předplacené karty zvolenou částkou.
  2. Částku, kterou chce dobíjet - k dispozici jsou tyto hodnoty dle zvolené frekvence dobíjení:
   - týdně - 60, 75, 100, 150, 200 Kč,
   - měsíčně - 200, 250, 300, 400 1 000 Kč,
   - při poklesu kreditu pod 60 Kč - 200, 250, 500 Kč
  3. Datum, do kterého má být Služba aktivní. Pokud si zákazník datum nezvolí, bude Služba aktivní, dokud bude zákazník splňovat podmínky Služby, anebo dokud si ji sám nezruší.
 6. Aktivaci, změnu a deaktivaci Služby lze provést v internetové samoobsluze na www.muj.vodafone.cz. V případě, že si zákazník zvolí variantu Služby s dobíjením z vyúčtování, lze ji aktivovat, měnit nebo deaktivovat také na kterékoli prodejně Vodafone nebo na Lince péče o zákazníky. V případě varianty Služby s dobíjením z platební karty lze Službu na prodejnách Vodafone a na Lince péče o zákazníky pouze měnit nebo zrušit.
 7. Aktivace, změny a deaktivace Služby jsou zdarma.
 8. Částka dobitého kreditu se u zákazníků s tarifem s paušální platební metodou započítává do FlexiStropu, Volací jistiny a Plateb třetím stranám.
 9. Pokud si zákazník u varianty s dobíjením z platební karty nastaví platnost Služby (dle bodu 5.c.) delší, než je platnost jeho platební karty, délka Služby bude automaticky upravena tak, aby odpovídala platnosti platební karty.
 10. Při aktivaci varianty Služby s dobíjením z platební karty dojde k prvnímu dobití zvolené částky v den aktivace Služby bez ohledu na zvolenou frekvenci a den dobíjení. Realizace prvního dobití je nutná pro verifikaci správnosti platebních údajů a je nezbytnou podmínkou pro aktivaci Služby.
 11. Pokud si zákazník jako den dobití dle bodu 5.a. zvolí den, který v určitém kalendářním měsíci nenastane, k dobití prostřednictvím Služby dojde poslední den daného kalendářního měsíce.
 12. Pokud si zákazník v rámci varianty Služby s dobíjením z vyúčtování zvolí frekvenci dobíjení při poklesu kreditu pod 60 Kč a v době aktivace Služby je na Vodafone předplacené kartě, která má být dobita, aktuální kredit nižší než 60 Kč, dojde k jejímu dobití až s následujícím poklesem kreditu pod 60 Kč. 
 13. Za každé dobití prostřednictvím Služby bude na dobíjenou Vodafone předplacenou kartu automaticky připsána odměna v podobě kreditu navíc ve výši 10 % z dobíjené částky (dále jen „Kredit navíc“). Maximální hodnota Kreditu navíc je 100 Kč. Platnost Kreditu navíc je 1 měsíc. K čerpání Kreditu navíc dochází před čerpáním standardního kreditu. Kredit navíc nelze čerpat na platby poplatků za služby Vodafone (např. na měsíční poplatek Balíčků ke kartě) a dále na platby za služby třetích stran.
 14. K dobití Vodafone předplacené karty prostřednictvím Služby nedojde také v těchto případech:
  1. pokud nemá zákazník s tarifem s paušálním platební metodou dostatečnou výši limitu u služby FlexiStrop, u Volací jistiny nebo u Plateb třetím stranám, která by umožňovala realizaci plánovaného dobití prostřednictvím Služby v požadované výši;
  2. pokud je zákazník omezen ve využívání služeb z důvodu neuhrazeného Vyúčtování, nedoručeného prvního Vyúčtování, podezření na zneužití služeb Vodafone, nebo pokud je evidována ztráta/ krádež Vodafone předplacené karty, která má být prostřednictvím Služby dobita;
  3. pokud by dobitím ze Služby došlo k překročení maximální povolené celkové výše kreditu na dobíjené Vodafone předplacené kartě, která v případě Služby činí 10.000 Kč vč. DPH;
  4. v případě varianty Služby s dobíjením z platební karty také z důvodů na straně banky.
 15. K deaktivaci Služby dochází:
  1. při expiraci platební karty, ze které jsou hrazeny částky dobíjeného kreditu při dobíjení prostřednictvím Služby;
  2. v případě, že se Vodafone předplacená karta dobíjená prostřednictvím Služby, nachází v procesu přenosu čísla k jinému operátorovi (bylo vygenerováno ČVOP) - k deaktivaci Služby dochází při prvním pokusu o realizaci naplánovaného dobití následujícím po vystavení ČVOP;
  3. v případě, že u Vodafone předplacené karty dobíjené prostřednictvím služby dojde ke změně platební metody na paušální.
 16. Zákazník s předplacenou kartou si může vyžádat vystavení zjednodušeného daňového dokladu k dobití kreditu prostřednictvím Služby.
 17. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 18. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 19. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky poskytování Služby, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 20. Tyto podmínky jsou účinné od 15.10.2015.