Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky poskytování mobilních datových služeb pro smlouvy (účinné od 25. 8. 2017)

Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), při poskytování datových služeb, poskytování dodatečného objemu dat a dalších vlastností mobilních datových služeb poskytovaných zákazníkům (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

Vymezení a obecný popis mobilních datových služeb

Tyto Podmínky se vztahují na:

Datové tarify pro připojení technologiemi GSM/EDGE/UMTS/CDMA/LTE skládající se z datového balíčku, který je zpoplatněn v rámci měsíčního paušálu, a po jeho vyčerpání jsou data dále zpoplatněna jednotkovou cenou dle platného Ceníku. Jedná se zejména o tarify Red Data+ (4 GB a 10 GB).

Datové tarify pro připojení technologiemi GSM/EDGE/UMTS/CDMA/LTE zpoplatňované na základě paušální platby za předem dané období. Mezi tyto tarify patří: Internet v Mobilu, Internet v Mobilu Naplno, Připojení na stálo, Připojení na dlouho, Internet v Mobilu Student, Připojení na den/Internet v mobilu na den, Připojení na týden, Připojení na měsíc a všechny varianty tarifů Připojení pro mobil, Mobilní připojení, Data LTE a Připojení pro služby.

Datové tarify nabízené do 1. 1. 2009 pro připojení technologiemi GSM/EDGE/HSPA/CDMA/LTE, zpoplatňované podle objemu přenesených dat. Tyto tarify jsou: Připojení na skok, Připojení Vodafone Karta.

Tyto podmínky se nevztahují na tarif Mobilní připojení Turbo a všechny varianty tarifů Připojení bez kabelu vyjma pravidel pro zajištění dostupnosti a kvality služby v rámci ochrany sítě v článku 3 těchto Podmínek a dále se nevztahují na službu Pevné připojení DSL.

Definice

Základním objemem dat se rozumí počet megabajtů (MB) nebo gigabajtů (GB), který zákazník získává v rámci svého datového tarifu. Základní objem dat je uveden v Ceníku a souvisejících materiálech.

Agregací se rozumí dynamické shlukování provozu několika uživatelů v rámci uvedené maximální rychlostí Služby. Agregace se udává v poměru x:y přičemž x znamená minimální podíl a y maximální podíl na rychlosti Služby. Vyšší agregace tj. sdílení přístupu k síti internet může způsobit nárazová zátěž například „v denní špičce“.

Tarifem se rozumí způsob a výše účtovaných poplatků spojených s poskytovanou službou.

Doporučeným použitím se rozumí využití služby za účelem a způsobem pro který služba je primárně určena a rámci jejích technických parametrů.

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší garantovaná rychlost stahování (tj. downloadu) a vkládání (tj. uploadu).

Maximální rychlostí se rozumí nejvyšší možná rychlost stahování a vkládání.

Běžně dostupnou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a vkládání dat v době, kdy danou službu používá.

Inzerovaná rychlost je rychlost stahování a vkládání, kterou poskytovatel služby přístupu k internetu používá ve svých obchodních sděleních.

Detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu v pevném místě se rozumí pokles alespoň jedné ze skutečně dosahovaných rychlostí stahování či vkládání pod 50 % hodnoty rychlostí uvedených jako rychlost běžně dostupná.

Velkou trvající odchylkou od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se rozumí odchylka, která vytváří souvislou detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu delší než 30 minut v časovém úseku maximálně 24 hodin.

Velkou opakující se odchylkou od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se rozumí odchylka, při které dojde alespoň ke třem detekovatelným změnám výkonu služby přístupu k internetu delším než 1 minuta v časovém úseku 1 hodiny.

Kombinace a omezení služby

Kombinace služeb a použití v roamingu

Služba slouží pro připojení k internetu a není kombinovatelná s jinými doplňkovými službami, pokud není takováto služba výslovně pro tento účel určena.

Službu lze využívat v síti Operátora na území České republiky nebo v sítích roamingových partnerů.

Datové tarify, které slouží pouze pro připojení k internetu, není možné v roamingu použít a lze je využívat výhradně na území České republiky. Aktuální výčet tarifů, které jsou tímto dotčeny:

Připojení na stálo, Připojení na dlouho, Internet v mobilu naplno, Mobilní připojení Turbo, Připojení pro mobil premium, Připojení pro mobil premium+, Mobilní připojení 500 MB, Mobilní připojení 1 GB, Mobilní připojení 1,5 GB, Mobilní připojení 4 GB, Mobilní připojení 10 GB, Připojení Flexidata, Data LTE 1,5 GB, Data LTE 4 GB, Data LTE 10 GB, Data LTE 2 GB, Data LTE 3 GB, RED Data+ 10GB, RED Data+ 4GB, RED Data+ člen.

Omezení mobility služby

Služba není omezena na použití v pevném místě a je určena pro použití za pohybu. Její využití je možné v rozsahu pokrytí sítě Operátora nebo partnerských sítí. Dostupnost a maximální dostupnou rychlost služby je možné ověřit dle mapy pokrytí pro mobilní internet na https://www.vodafone.cz/mapa-pokryti/

Zpoplatňování služby

Období použité pro výpočet objemu dat, doba platnosti tarifů a poplatky

Doba platnosti jednotlivých měsíčních datových tarifů je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti tarifů, tzn. k obnovení objemu dat.

To neplatí u datových tarifů Připojení na den/Internet v mobilu na den, Připojení na týden a Připojení Flexidata; tyto datové tarify nejsou měsíčními datovými tarify. U těchto tarifů je doba platnosti 24 hodin (u Připojení na den/Internet v mobilu na den), 7x24 hodin (u Připojení na týden), 30 dní (u Připojení na měsíc).

Tarif Připojení Flexidata je tarif, který umožňuje využívání datových služeb do maximální výše dle zakoupeného objemu dat (předplacený objem dat určený k čerpání). Zakoupený objem dat může zákazník čerpat kdykoliv s tím, že zakoupené objemy dat se sčítají. Platnost objemu dat je 3 měsíce s tím, že při každém zakoupení objemu dat dochází k prodloužení platnosti celkového objemu dat na 3 měsíce od posledního zakoupení objemu dat. Využitý objem dat je vždy odečten od celkového objemu dat určeného k čerpání. Po vyčerpání zakoupeného objemu dat nebo po uplynutí jeho platnosti nelze čerpat datové služby v rámci tohoto tarifu (až do dalšího navýšení objemu dat).

Paušální platba za jednotlivé tarify je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jejich aktivaci/změně s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena i objem dat vyúčtován poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. To neplatí u datových tarifů Připojení na den/Internet v mobilu na den, Připojení na týden a Připojení na měsíc, u kterých je paušální platba zaúčtována až v okamžiku využití datových služeb v rámci aktivovaného datového tarifu, a u tarifu Připojení Flexidata.

Při rušení měsíčních datových tarifů dochází k deaktivaci datového tarifu až ke konci zúčtovacího období. Při změně jakéhokoliv datového tarifu na jiný datový tarif dochází ke změně okamžitě. V takovém případě dojde k plné úhradě měsíčního poplatku za deaktivovaný tarif a k úhradě poměrné části měsíčního poplatku za nově aktivovaný tarif. 

Platba za tarif je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jeho aktivaci/změně s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.

V případě zřízení nebo změny služby má Zákazník možnost využít poměrný objem dat od okamžiku aktivace (např. v polovině období) do konce zúčtovacího období.

V případě deaktivace datového tarifu, nebo při změně na jiný datový tarif se nevyužitý objem dat nepřevádí a lze jej tedy využít jen do okamžiku deaktivace příslušného datového tarifu.

Čerpání objemu dat

Dostupnost služby je omezena čerpáním základního objemu dat, objemu dat po vyčerpání základního objemu dat, nebo dodatečného objemu dat dle platného Ceníku.

Při využívání služby přístupu k síti internet nedochází k rozdílnému zacházení s různými typy protokolů datových služeb.

Počítání dat

Datové objemy přenesené prostřednictvím služby jsou započítávány v součtu pro stahování i odesílání a jejich měření probíhá na transportní vrstvě.

Informace o průběhu čerpání objemu dat

O postupu čerpání objemu dat je uživatel informován v Internetové samoobsluze, aplikaci Můj Vodafone a/nebo SMS zprávou na kontaktní číslo.

Účtování dat po vyčerpání základního objemu dat

Po vyčerpání základního objemu dat dochází k účtování dat dle platného Ceníku.

Výchozí datový tarif

Při využití mobilních datových služeb se automaticky aktivuje Připojení na den, nemá-li Zákazník zvolený jiný datový tarif. Upozorňujeme, že tato automatická aktivace se může uplatnit i při nedobrovolné deaktivaci původně nastaveného tarifu, např. při blokaci v den obnovy tarifu, apod.

IP adresa

Při používání datových služeb se přiděluje dynamická neveřejná IP adresa (statická veřejná IP adresa se přiděluje na žádost zákazníka a je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku). 

Doporučené použití

Pro posouzení vhodnosti Služby vzhledem k plánovanému využití služeb internetu uživatelem, doporučujeme použít nástroj Datová kalkulačka na https://www.vodafone.cz/datova-kalkulacka/

Služba není vhodná pro aplikace s nárokem na kontinuálně vysoký datový tok (jako např. sledování videa ve vysokém rozlišení), přenosy velkých datových objemů a k využití aplikacemi vyžadujícími garantovanou kvalitu připojení.

Služba je určena zejména pro běžné využívání samotným Účastníkem či Uživatelem. V případě důvodného podezření na zneužívání služby (například pokud je využívána k distribuci nevyžádaných nebo komerčních sdělení nebo indikuje využívání technických prostředků k obcházení podmínek Služby či v případě užívání služby způsobem, který není běžný, v rozporu s všeobecnými podmínkami nebo může ohrozit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo ohrozit provoz sítě či jakékoli její části si vyhrazujeme právo poskytování služby omezit či přerušit.

Podmínky funkčnosti a garance kvality služby

Z důvodu zajištění kvality Služby, kterou Operátor Účastníkovi poskytuje, nutnosti zajistit nejvhodnější podmínky pro dosažení optimální kvality signálu a zajištění dostatečné kapacity sítě Operátora pro řádné poskytování služeb poskytovaných Operátorem, lze Službu využívat pouze za stanovených podmínek a prostřednictvím zařízení (modemu) současně splňujícího minimální stanovené požadavky.

Podmínky dostupnosti služby

 • Pokrytí signálem v daném adresním bodě technologiemi 2G (GPRS/EDGE), 3G (HSPA+) nebo 4G LTE (LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE- A) dle mapy pokrytí pro mobilní internet jak je uvedeno na www.vodafone.cz/mapa-pokryti
 • Jednotka modemu je umístěna tak, aby nebyla vystavena faktorům omezujícím dostupnost a rychlost připojení, jako jsou včetně, ale ne výlučně:
  • počasí
  • vegetace
  • umělé horizonty
  • rušení budovami resp. jejich konstrukčními vlastnostmi
  • překážkami v cestě šíření signálu
  • koncentraci uživatelů / zařízení využívající síť v okolí zařízení
  • faktory sítě Internet stojící mimo vliv Operátora
  • Modem podporuje následující frekvence
   • LTE Band 1/3/7/8/20/38 FDD 2100 MHz/1800 MHz/2600 MHz/900 MHz/800 MHz TDD 2600 MHz
   • UMTS Band 1/8 2100 MHz/900 MHz
   • Zařízení je řádně homologováno pro použití v mobilních sítích v České republice

Požadavky na zařízení (modem)

V případě nesplnění těchto minimálních požadavků, služba nemusí být funkční.

Parametry Služby

Pro jednotlivé technologie se uvádí následující rychlosti:

Typ využívané technologie

Odhadovaná maximální rychlost

Inzerovaná rychlost*

Minimální garantovaná rychlost

Stahování dat (Mb/s)

Odesílání dat (Mb/s)

Stahování dat (Mb/s)

Odesílání dat (Mb/s)

Stahování dat (kb/s)

Odesílání dat (kb/s)

od

do

od

do

2G

EDGE

0,20

0,10

0,02

0,10

0,02

0,04

20

20

3G

HSPA+

42,00

5,76

1,68

16,80

0,17

3,46

20

20

4G

LTE 900

20,00

4,00

0,50

6,50

0,11

2,20

20

20

4G

LTE 800

75,00

15,00

2,44

18,75

0,38

7,50

20

20

4G

LTE 2100

112,00

37,00

2,80

28,00

0,93

18,50

20

20

4G

LTE 1800

150,00

50,00

2,63

26,25

1,13

22,50

20

20

4G

LTE-A

337,00

100,00

6,74

67,40

2,00

40,00

20

20

Minimální zaručená úroveň kvality služby: minimální rychlost 20 kb/s při 95% pravděpodobnosti příjmu služby vně budov na území deklarovaném jako pokryté (dle aktuální orientační mapy pokrytí dostupné na www.vodafone.cz). V případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky (resp. snížení) skutečného výkonu služby přístupu k internetu má zákazník možnost uplatnit reklamaci dle Všeobecných podmínek. * Inzerované rychlosti dosahuje 80% zákazníků. 10% zákazníků dosahuje vyšších rychlostí nebo rychlosti stejné jako činí horní hranice inzerované/běžné rychlosti a 10% zákazníků dosahuje nižších rychlostí nebo stejných rychlostí jako činí spodní hranice inzerované/běžné rychlosti s ohledem na faktory, které ovlivňují rychlost přenosů.

Výše uvedené informace o rychlostech si vyhrazuje společnost Vodafone změnit dle aktuálního technického vývoje.

Pravidla pro zajištění dostupnosti a kvality služby v rámci ochrany sítě

Tato pravidla mají za úkol zajistit rovnocennou dostupnost a kvalitu služby pro všechny účastníky, kteří si takovou službu objednají.

Vodafone si vyhrazuje možnost aplikovat opodstatněné řízení datového provozu. Při poskytování služby přístupu k síti internet mohou být aplikována omezení:

 • za účelem splnění povinností přímo vyplývajících z ustanovení právního předpisu nebo na základě rozhodnutí soudu,
 • pro předcházení mimořádným situacím a za účelem zachování integrity a bezpečnosti sítí a služeb poskytovaných prostřednictvím těchto sítí,
 • za účelem minimalizace účinků mimořádného rizika přetížení sítě.

Aplikace těchto omezení vždy vychází z obecných principů relevance, přiměřenosti, účinnosti, nediskriminace a transparentnosti. Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období, platí pro všechny datové tarify nabízené v síti Vodafone a jsou upřesněna v podmínkách jednotlivých služeb.

Poskytování specializované služby

Poskytování specializovaných služeb nemá vliv na parametry služby uvedené výše. Přehled specializovaných služeb ve smyslu nařízení EU 2120/2015 je dostupný na stránkách Operátora.

Aplikované politiky řízení datového provozu

Naše síť se chová ke všem službám v souladu se standardizací 3GPP. Nad rámec výše uvedeného neaplikujeme žádné řízení provozu, tudíž ani soukromí a ochrana osobních údajů není dotčena.

Společná ustanovení

Tyto Podmínky platí pro všechny zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 25. 8. 2017 a nahrazují podmínky ze dne 11. 6. 2016.

Vytisknout