Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky poskytování mobilních datových služeb pro OneNet zákazníky - platné do 30. 9. 2014

Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), při poskytování datových služeb, poskytování dodatečného objemu dat a dalších vlastností mobilních datových služeb poskytovaných zákazníkům platformy OneNet (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

1 Vymezení a obecný popis mobilních datových služeb

Tyto Podmínky se vztahují na:

  1. Datové tarify pro připojení technologiemi GSM/EDGE/UMTS/CDMA/LTE zpoplatňované na základě paušální platby za předem dané období s uplatněním pravidel FUP. Mezi tyto tarify patří: Internet v Mobilu, Internet v Mobilu Naplno, Připojení na stálo, Připojení na dlouho,  Připojení na 2 dny, Připojení na den/Internet v mobilu na den, Připojení na týden a všechny varianty tarifů Připojení pro mobil, Mobilní připojení a Připojení pro služby.
  2. Datové tarify nabízené do 1. 1. 2009 pro připojení technologiemi GSM/EDGE/HSPA/CDMA/LTE, zpoplatňované podle objemu přenesených dat. Tyto tarify jsou: Připojení na skok, M2M tarif.

Tyto podmínky se nevztahují na tarify Mobilní připojení Turbo, Připojení bez kabelu a tarify Internet na doma (ADSL).

1.1 Doba platnosti tarifů a poplatky

Doba platnosti jednotlivých měsíčních datových tarifů je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka.. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti tarifů, tzn. k obnovení objemu dat.

To neplatí u datových tarifů Připojení na den/Internet v mobilu na den, Připojení na 2 dny, Připojení na týden a Připojení Flexidata; tyto datové tarify nejsou měsíčními datovými tarify. U těchto tarifů je doba platnosti 24 hodin (u Připojení na den/Internet v mobilu na den), 48 hodin (u Připojení na 2 dny), 7x24 hodin (u Připojení na týden).

Tarif Připojení Flexidata je tarif, který umožňuje využívání datových služeb do maximální výše dle zakoupeného objemu dat (předplacený objem dat určený k čerpání). Zakoupený objem dat může zákazník čerpat kdykoliv s tím, že zakoupené objemy dat se sčítají. Platnost objemu dat je 3 měsíce s tím, že při každém zakoupení objemu dat dochází k prodloužení platnosti celkového objemu dat na 3 měsíce od posledního zakoupení objemu dat. Využitý objem dat je vždy odečten od celkového objemu dat určeného k čerpání. Po vyčerpání zakoupeného objemu dat nebo po uplynutí jeho platnosti nelze čerpat datové služby v rámci tohoto tarifu (až do dalšího navýšení objemu dat).

Paušální platba za jednotlivé tarify je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jejich aktivaci/změně s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena i objem dat vyúčtován poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. To neplatí u datových tarifů Připojení na den/Internet v mobilu na den, Připojení na 2 dny a Připojení na týden, u kterých je paušální platba zaúčtována až v okamžiku využití datových služeb v rámci aktivovaného datového tarifu, a u tarifu Připojení Flexidata.

Při rušení měsíčních datových tarifů dochází k deaktivaci datového tarifu až ke konci zúčtovacího období. Při změně jakéhokoliv datového tarifu na jiný datový tarif dochází ke změně okamžitě. V takovém případě dojde k plné úhradě měsíčního poplatku za deaktivovaný tarif a k úhradě poměrné části měsíčního poplatku za nově aktivovaný tarif.

1.2 Výchozí datový tarif

Při využití mobilních datových služeb se automaticky aktivuje Připojení na den, nemá-li Zákazník zvolený jiný datový tarif. Upozorňujeme, že tato automatická aktivace se může uplatnit i při nedobrovolné deaktivaci původně nastaveného tarifu, např. při blokaci v den obnovy tarifu, apod.

1.3 IP adresa

Při používání datových služeb se přiděluje dynamická neveřejná IP adresa (statická veřejná IP adresa se přiděluje na žádost zákazníka a je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku).

1.4 Rychlosti mobilních sítí

Veškeré rychlosti uváděné v souvislosti s datovými tarify jsou teoretické rychlosti používané datové technologie, které jsou ovlivněny podmínkami prostředí.

V mobilních sítích mohou být rychlosti ovlivněny těmito faktory: dostupnou technologií, vzdáleností od základnové stanice, vytížeností radiové stanice, zdroji rušení v terénu a koncovým zařízením, které zákazník používá.

2 Pravidla zpoplatňování mobilních datových služeb se zahrnutým objemem dat

2.1 Definice

Základním objemem dat se rozumí počet megabajtů (MB) nebo gigabajtů (GB), který zákazník získává v rámci svého datového tarifu. Základní objem dat je uveden v Ceníku a souvisejících materiálech.

Dodatečný objem dat je počet megabajtů (MB), které zákazník využije zejm. prostřednictvím služby Data nad rámec balíčku, Dokup dat nebo Datový FUP reset po vyčerpání základního objemu dat. Velikost jednotlivých datových balíčků i cena je uvedena v Ceníku.

2.2 K čemu dojde po vyčerpání datového objemu?

Po vyčerpání základního objemu dat dochází k jedné ze dvou situací, a to dle nastavení zákazníka:

  1. K automatickému dokoupení dodatečného objemu dat prostřednictvím služby Data nad rámec balíčku, Dokup dat nebo Datový FUP reset, jak je uvedeno v oddíle 2.3 těchto podmínek, nebo manuálního dokoupení dodatečného objemu dat u tarifů Připojení na týden a Připojení Flexidata, a nebo
  2. k dočasnému snížení přenosové rychlosti dle pravidel zpoplatňování datových služeb se zahrnutým objemem dat, jak je uvedeno v oddíle 2.4 těchto podmínek.

2.3 Dokoupení objemu dat 

U tarifů Připojení na stálo, Internet v Mobilu, Internet v Mobilu Naplno a u všech variant služeb Připojení pro mobil, Mobilní připojení, Připojení pro služby a Připojení na týden má účastník možnost po vyčerpání základního objemu přenesených dat za poplatek uvedený v Ceníku čerpat dodatečný objem dat prostřednictvím aktivace služby „Data nad rámec balíčku“, „Dokup dat“ nebo „Datový FUP reset“, a pokračovat v používání služby původní rychlostí připojení.

Služba automatického dokoupení dat „Data nad rámec balíčku“, „Dokup dat“ nebo „Datový FUP reset“ umožňuje nepřerušené využívání datových služeb bez snížení rychlosti připojení podle pravidel v oddílu 2.4. V případě vyčerpání dodatečného balíčku (účtovacího kroku) je opět aktivován další balíček dodatečného objemu dat.

Balíček dodatečného objemu dat poskytnutý prostřednictvím služby „Data nad rámec balíčku“, „Dokup dat“ nebo  „Datový FUP reset“ lze využívat maximálně do data příští obnovy příslušného datového tarifu, nevyužitý objem dat se nepřevádí do dalšího období. Datum obnovy lze zjistit v Internetové samoobsluze.

Při manuálním dokoupení dodatečného objemu dat se zakoupený objem dat přičítá k aktuálnímu stavu objemu dat

U služby Data nad rámec balíčku a Dokup dat lze omezit počet jejího dokoupení za jedno zúčtovací období prostřednictvím Internetové samoobsluhy.

Cena a objemy dat pro dodatečné dokoupení jsou uvedeny v Ceníku, není-li stanoveno jinak v Dílčí smlouvě.

Využíváním datových služeb zákazník vyjadřuje souhlas se způsobem nákupu dodatečného objemu dat prostřednictvím služby Data nad rámec balíčku, Dokup dat nebo Datový FUP reset a její cenou.

2.4 Snížení rychlosti datového připojení

Pokud zákazník neužívá dodatečný objem dat, dojde po vyčerpání základního objemu dat ke snížení rychlosti přenosu na 20 kbps. Snížení přenosové rychlosti je pouze dočasné, a uplatní se pouze do začátku následujícího zúčtovacího období. To neplatí u tarifu Připojení Flexidata.

2.5 Období použité pro výpočet objemu dat

V případě zřízení nebo změny služby má Zákazník možnost využít poměrný objem dat od okamžiku aktivace (např. v polovině období) do konce zúčtovacího období.

V případě deaktivace datového tarifu při změně na jiný datový tarif se nevyužitý objem dat nepřevádí a lze jej tedy využít jen do okamžiku deaktivace příslušného datového tarifu. Pro tarify s denní periodou se ve všech případech dnem myslí nepřetržité období 24 hodin od aktivace tarifu. Pro tarif Připojení na 2 dny se ve všech případech dvěma dny myslí nepřetržité období 2x 24 hodin od aktivace tarifu. Pro tarif Připojení na týden se ve všech případech týdnem myslí nepřetržité období 7x 24 hodin od aktivace tarifu.

2.6 Informace o průběhu čerpání objemu dat

O postupu čerpání základního objemu dat je uživatel informován pomocí SMS zpráv a v Internetové samoobsluze.

3 Podmínky uplatňování FUP na mobilní datové služby

Fair Use Policy (FUP) jsou pravidla, která mají za úkol zajistit  rovnocennou dostupnost a kvalitu služby pro všechny účastníky, kteří si takovou službu objednají.

Vodafone si vyhrazuje možnost aplikovat opodstatněné řízení datového provozu.  Při poskytování služby přístupu k síti internet mohou být aplikována omezení:

 

  • za účelem splnění povinností přímo vyplývajících z ustanovení právního předpisu nebo na základě rozhodnutí soudu,
  • pro předcházení mimořádným situacím a za účelem zachování integrity a bezpečnosti sítí a služeb poskytovaných prostřednictvím těchto sítí,
  • za účelem minimalizace účinků mimořádného rizika přetížení sítě.

 

Aplikace těchto omezení vždy vychází z obecných principů relevance, přiměřenosti, účinnosti, nediskriminace a transparentnosti. Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období, platí pro všechny datové tarify nabízené v síti Vodafone a jsou upřesněna v podmínkách jednotlivých služeb.

4 Společná ustanovení

Tyto Podmínky platí pro OneNet zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky uplatňování FUP na mobilní datové služby, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 13.9.2014 a nahrazují Podmínky poskytování datových služeb ze dne 1.1.2014 a Podmínky uplatňování FUP na mobilní datové služby ze dne 1.1.2014.

Tyto podmínky byly zveřejněny dne 13.9.2014.

Vytisknout