Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky poskytování datových služeb platné od 25.2.2012 do 24.5.2012

Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), při poskytování datových služeb, poskytování dodatečného objemu dat a dalších vlastností mobilních datových služeb poskytovaných zákazníkům (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

1. Vymezení datových služeb

a) Datové tarify pro připojení technologiemi GSM/EDGE/HSPA/CDMA zpoplatňované na základě paušální platby za předem dané období s uplatněním FUP limitu (s tím, že od 25.5.2012 bude u vybraných tarifů aplikován princip platby za předem daný objem dat pro dané období, jak je specifikováno v bodě 3 těchto Podmínek).
Mezi tyto tarify patří: Internet v Mobilu, Internet v Mobilu Naplno, Připojení na stálo, Připojení na dlouho, Internet v Mobilu Student, Připojení na 2 dny, Připojení na den/Internet v mobilu na den, Připojení na týden a všechny varianty tarif Připojení pro mobil, Připojení pro tablet, Připojení pro notebook a Připojení pro služby.

b) Datové tarify nabízené do 1. 1. 2009 pro připojení technologiemi GSM/EDGE/HSPA/CDMA, zpoplatňované podle objemu přenesených dat. Tyto tarify jsou: Připojení na skok, Připojení Vodafone Karta.

c) Datové tarify pro připojení technologií ADSL, zpoplatňované měsíční platbou za neomezené připojení.

2. Rychlosti radiových a ADSL sítí

Veškeré rychlosti uváděné v komunikaci tarifů jsou teoretické rychlosti používané datové technologie, které se liší v závislosti na podmínkách prostředí.

V radiových sítích 3G a CDMA mohou být rychlosti ovlivněny těmito faktory: dostupnou technologií, vzdáleností od základnové stanice, vytížeností radiové stanice, zdroji rušení v terénu a koncovým zařízením, které zákazník používá. Vodafone neomezuje rychlosti datových tarifů v síti GSM a 3G s výjimkou omezení uvedených v bodě 4.

U technologie ADSL je rychlost uvedená v ceníku maximální dostupnou rychlostí, kterou ovlivňuje délka a kvalita metalického vedení telefonní přípojky a používaný ADSL modem. Vodafone při určování maximální dosažené rychlosti vychází z údajů poskytnutých vlastníkem ADSL infrastruktury.

3. Datové služby se zahrnutým objemem dat

3.1. Aplikovatelnost

Tento oddíl se vztahuje k datovým tarifům vymezeným v oddíle 3.2 a platí od 25.5.2012. Do této doby se na tarify vztahují ustanovení sekce 4.

3.2. Relevantní datové služby

Všechny varianty tarifů Připojení pro mobil, Připojení pro tablet, Připojení pro notebook a Připojení pro služby.

3.3. Definice

Základním objemem dat se rozumí počet megabajtů (MB) nebo gigabajtů (GB), který zákazník získává v rámci svého datového tarifu. Základní objem dat je uveden v Ceníku a souvisejících materiálech.

Dodatečný objem dat je počet megabajtů (MB), které si zákazník může dokoupit po vyčerpání základního objemu dat. Velikost dodatečného objemu dat i cena je uvedena v Ceníku.

3.4. Vyčerpání základního objemu dat

O postupu vyčerpávání základního objemu dat je uživatel informován pomocí SMS zpráv nebo v Internetové samoobsluze, v sekci Detailní chytrý přehled. Po vyčerpání základního objemu dat dochází k jedné ze dvou situací, a to dle nastavení zákazníka:

  • K automatickému zakoupení dodatečného objemu dat
  • K zastavení datových služeb (datové služby budou obnoveny zakoupením dodatečného objemu dat nebo první den následujícího zúčtovacího období)

Podrobnosti související s nákupem dodatečného objemu dat (automatické zakoupení, velikost a cena dodatečného objemu dat) jsou uvedeny v Ceníku. Nastavení lze provést v Internetové samoobsluze.

Na veškeré výdaje spojené s nákupem dodatečného objemu dat se vztahují nástroje na kontrolu útraty jako je FlexiLimit a FlexiStrop.

Využíváním datových služeb uživatel vyjadřuje souhlas se způsobem nákupu dodatečného objemu dat a jeho cenou.

4. Pravidla Fair Use Policy (FUP)

4.1. Aplikovatelnost

Tato sekce se vztahuje k datovým tarifům vymezeným v oddíle 4.2. Do 25. 5. 2012 se vztahuje i na tarify uvedené v oddíle 3.2.

4.2. Relevantní datové služby

Internet v Mobilu, Internet v Mobilu Naplno, Připojení na stálo, Připojení na dlouho, Internet v Mobilu Student, Připojení na 2 dny

4.3. Definice

Podstatou pravidel FUP je dočasné snižování přenosové rychlosti v závislosti na objemu přenesených dat v daném časovém období, případně omezení přenosové rychlosti pro internetové aplikace uvedené níže.

4.4. Omezování rychlosti na základě objemu přenesených dat

Období použité pro výpočet FUP limitu

Pro měsíční datové tarify se rozhodným obdobím rozumí zákazníkovo zúčtovací období. V případě nového zřízení nebo změny služeb se příslušné kvóty uplatňují proporčně. Pro tarify s denní periodou ve všech případech dnem myslí nepřetržité období 24 hodin od aktivace tarifu. Pro tarif Připojení na 2 dny se ve všech případech dvěma dny myslí nepřetržité období 2x 24 hodin od aktivace tarifu. Pro tarif Připojení na týden se ve všech případech týdnem myslí nepřetržité období 7x 24 hodin od aktivace tarifu.

4.5. Způsob aplikace FUP politik

Po dosažení stanovené hranice objemu přenesených dat (tzv. FUP limitu) konkrétním uživatelem na konkrétní SIM kartě má Vodafone právo účastníkovi snížit rychlost přenosu dat na 20 kbps. Snížení přenosové rychlosti je pouze dočasné, a pouze do začátku následujícího zúčtovacího období. Obnovení FUP limitu

4.6. Obnovení FUP limitu

U tarifů Připojení na stálo, Internet v Mobilu, Internet v Mobilu Naplno a u všech variant služeb Připojení pro mobil, Připojení pro tablet, Připojení pro notebook má účastník možnost po dosažení stanovené hranice objemu přenesených dat za poplatek uvedený v Ceníku obnovit původní výši FUP limitu a obnovit tak původní rychlost připojení. Výše těchto limitů a cena za obnovení FUP limitu je uvedena v Ceníku.

Obnovený objem dat lze využívat maximálně do data příští obnovy příslušného datového tarifu, nevyužitý objem dat se nepřevádí do dalšího měsíčního cyklu. Datum obnovy lze zjistit v Internetové samoobsluze, v sekci Detailní chytrý přehled.

Obnovený objem dat se nepřičítá k aktuálnímu stavu nevyčerpaného objemu dat, vždy dochází pouze k obnovení původního objemu dat. Počet obnovení v měsíci není omezen a každý je účtován příslušnou částkou.

Před využitím služby Obnovení FUP limituje zákazník povinen si ověřit, že výše předplaceného kreditu umožňuje naúčtování příslušného poplatku. V případě nemožnosti naúčtování poplatku u předplacených zákazníků z důvodu nedostatečného kreditu si Vodafone vyhrazuje právo buď a) naúčtovat službu ihned po doplnění kreditu, nebo b) zrušit obnovení FUP limitu, a c) přerušit poskytování služby příslušného datového tarifu na příslušném telefonním čísle.

U tarifních zákazníků si Vodafone vyhrazuje právo naúčtovat platbu za zakoupení dodatečného FUP limitu i nad limit stanovený FlexiStropem.

4.7. Vždy omezované internetové protokoly

Pro ochranu sítě před nadměrnou zátěží si Vodafone vyhrazuje možnost snižovat v případě potřeby objem přenášených dat pro některé internetové služby (protokoly), které mimořádně zatěžují síť.

Jedná se o tyto protokoly:

  • Pro stahování souborů metodou HTTP, P2P, FTP a dalšími
  • Určené pro stahování videa v reálném čase

Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období a jejich aplikace je stálá. Platí pro všechny datové tarify služby připojení nabízené Vodafonem a využívající technologie GSM (GPRS/EDGE) a UMTS HSDPA/HSUPA/HSPA+).

5. Společná ustanovení

Tyto Podmínky platí pro všechny zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky uplatňování FUP na mobilní datové služby, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 25.2.2012.