Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Vodafone Internet ADSL/VDSL za zvýhodněnou cenu“ platné do 1.4. 2014

Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), na zvýhodněnou cenu služby Vodafone Internet ADSL/VDSL bez pevné linky za zvýhodněné ceny pro její nové i stávající zákazníky bez písemné smlouvy, kteří o tuto nabídku požádají (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

A. Nabídka zvýhodněné ceny služby Internet ADSL/VDSL

 1. Zákazník, který si aktivuje nebo již má aktivní jakýkoliv ze „Speciální edice tarifů na míru“ nebo „Speciální edice Společných tarifů na míru“ může využít na zvýhodněné ceny služby Vodafone Internet ADSL/VDSL bez pevné linky:

  ADSL 8 Mb/s VDSL 20 Mb/s VDSL 40 Mb/s
  Zvýhodněná cena ADSL 399,30  Kč 399,30  Kč 532,40 Kč
 2. Zvýhodněnou cenu služby Vodafone Internet ADSL/VDSL ke „Speciální edici Společných tarifů na míru“ lze na jednom zákaznickém účtu uplatnit pouze u jedné služby Vodafone Internet ADSL/VDSL; tzn. pokud má zákazník aktivní více než jednu službu ADSL/VDSL, zvýhodněnou cenu může uplatnit jen u jedné z nich, ostatní budou vždy účtovány dle platného Ceníku.

B. Nabídka zvýhodněných balíčků Internet ADSL/VDSL a mobilní připojení

Každý nový i stávající zákazník si může pořídit níže uvedené kombinace Vodafone Internet ADSL/VDSL bez pevné linky a mobilní připojení (aktivované na samostatné SIM kartě, která je součástí balíčku) za celkovou zvýhodněnou cenu:


ADSL 8 Mb/s ADSL 20 Mb/s VDSL 40 Mb/s
Cena ADSL a Připojení na stálo 756,25 Kč 756,25 Kč 884,31 Kč
 1. Koupí a aktivací tohoto balíčku zákazník získá:
  • novou SIM kartu s tarifem Připojení na stálo,
  • Internet ADSL/VDSL bez pevné linky (ADSL 8 Mbit, ADSL 16 Mbit, VDSL 25 Mbit).
 2. Zvýhodněnou cenu balíčku může využít i stávající zákazník, který již má SIM kartu s aktivovaným samostatným tarifem Připojení na stálo a aktivuje si službu Internet ADSL, popř. obráceně.
 3. Balíčky nelze kombinovat s jinými slevami na tarify Připojení na stálo.
 4. Zvýhodněnou cenu služby Vodafone Internet ADSL/VDSL ke „Speciální edici Společných tarifů na míru“ lze na jednom zákaznickém účtu uplatnit pouze u jedné služby Vodafone Internet ADSL/VDSL; tzn. pokud má zákazník aktivní více než jednu službu ADSL/VDSL, zvýhodněnou cenu může uplatnit jen u jedné z nich, ostatní budou vždy účtovány dle platného Ceníku.

C. Nabídka modemu

  1. Zákazník, který si aktivuje nebo již má aktivní službu Vodafone Internet ADSL si může pořídit modem (ADSL/VDSL/wifi router) z aktuální nabídky Vodafone za zvýhodněnou cenu uvedenou v platném Ceníku za podmínky, že se zaváže po dobu 24 měsíců od koupě modemu čerpat služby Vodafone Internet ADSL.
  2. Pokud dojde v průběhu 24 měsíců od koupě modemu k omezení nebo přerušení poskytování služby Vodafone Internet ADSL nebo k ukončení smlouvy, na níž je aktivována služba Vodafone Internet ADSL, z důvodů na straně zákazníka, je Vodafone oprávněn požadovat doúčtování ve výši měsíční ceny datového tarifu bez DPH násobené počtem měsíců, které v okamžiku deaktivace chybějí do doby 24 měsíců. Zákazník je oprávněn požádat o ukončení poskytování služby Vodafone Internet ADSL z důvodu ztráty nároku na zvýhodněnou cenu služby Vodafone Internet ADSL dle těchto podmínek způsobené společností Vodafone (v případě zrušení tarifu ze „Speciální edice tarifů na míru“ nebo „Společných tarifů na míru“, který měl zákazník aktivován); v takovém případě se předchozí ustanovení tohoto odstavce nepoužije.

   D. Společná ustanovení

    1. Nárok na zvýhodněné ceny služeb dle těchto Podmínek nevznikne, pokud zákazník nesplní podmínky pro jejich získání a zaniká, pokud zákazník poruší či nesplní v průběhu trvání nabídky některou z podmínek pro získání a trvání nabídky. Při porušení nebo nesplnění podmínek pro získání a trvání nabídky bude zákazníkovi účtována plná cena služby Vodafone Internet ADSL, popř. aktivovaných datových tarifů, dle platného Ceníku.
    2. Zvýhodněná cena služeb bude poskytnuta pro nové zákazníky při aktivaci služby Vodafone Internet ADSL, popř. aktivací balíčku. Stávajícím zákazníkům bude zvýhodněná cena poskytnuta od dalšího zúčtovacího období po splnění podmínek pro její získání. K získání zvýhodnění dle těchto Podmínek je nutná žádost zákazníka, tzn. výhody uvedené v těchto Podmínkách zákazník nezískává automaticky splněním výše uvedených podmínek.
    3. Veškeré ceny uvedené v těchto Podmínkách jsou uváděny včetně příslušné DPH.
    4. Tyto Podmínky neplatí pro zákazníky s písemnou smlouvou.
    5. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky poskytování ADSL služeb, podmínky Speciální nabídky Tarifů na míru, podmínky Společných tarifů na míru, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
    6. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit Podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
    7. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 1. 2013 a nahrazují předchozí podmínky ze dne 25.2.2012. 

     Vytisknout