Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Student SMS Grátis 2.0

 1. Službu Student SMS Grátis 2.0 (dále též jen „Služba“) si může pořídit každý student ve věku 15-26 let (včetně), který je studentem řádného studia na střední či vyšší odborné škole, odborném učilišti, konzervatoři, vysoké škole nebo postgraduálního studia na VŠ (dále jen „student“). Službu si může pořídit každý student pouze jednou (pro RČ), v případě deaktivace není opakovaná aktivace Služby možná.
 2. Po aktivaci Služby je student oprávněn odeslat prostřednictvím Služby do všech mobilních sítí v rámci ČR denně až 600 SMS po celou dobu poskytování Služby. Vodafone má právo bez uvedení důvodu ukončit nabízení a poskytování Služby. Vodafone oznámí ukončení poskytování Služby minimálně 30 dnů před ohlášeným dnem ukončení Služby.
 3. Služba je dostupná s Vodafone tarify i předplacenými kartami Vodafonu, a to i v případě, že student je pouze uživatelem telefonního čísla, avšak smlouva je uzavřena s jiným účastníkem (tzn. majitelem zákaznického účtu je třetí osoba). Službu nelze aktivovat pouze s tarify pro firemní zákazníky Na jistotu a Na zisk a dále k telefonním číslům využívaným firemními zákazníky s uzavřenou písemnou smlouvou.
 4. Službu lze využít dvěma způsoby, pro každý z nich je nastaven denní limit 300 SMS.
  • prostřednictvím SMS brány „Vodafone live! SMS Grátis 2.0“ umístěné na portálu Vodafone live!. Využívání Služby je podmíněno užíváním telefonu, který podporuje WAP a je nastaven pro přístup na portál Vodafone live!. V případě Vodafone live! telefonů zakoupených u Vodafonu je přístup na portál nastaven automaticky, u ostatních je nutné provést manuální nastavení dle postupu uvedeného v návodu, který je k dispozici zde.
  • prostřednictvím speciální JAVA aplikace „Vodafone SMS Grátis“, kterou je možné využívat pouze s telefonem podporujícím JAVA verze MIDP 2.0. (dále jen „certifikované telefony“). Seznam certifikovaných telefonů je uveden na www.vodafone.cz. Link ke stažení JAVA aplikace bude studentovi zaslán prostřednictvím SMS po aktivaci Služby. S jiným než certifikovaným telefonem Vodafone nezaručuje fungování této aplikace pro využívání Služby.
 5. Využívání Služby je podmíněno aktivní službou Vodafone Připojení. Tuto službu mají automaticky aktivní všichni zákazníci, pokud si ji nedeaktivovali. Při využívání Služby registrovanými uživateli – studenty, tyto související datové přenosy v rámci ČR studenti nehradí v případě, že je využíváno připojení prostřednictvím GPRS/EDGE. Přístup na Vodafone live! či využívání JAVA aplikace prostřednictvím WAPU přes vytáčené spojení (CSD) je účtována cena dle platného ceníku Vodafonu (1,80 Kč včetně DPH za minutu).
 6. V zahraničí je možné Službu využívat pouze prostřednictvím Vodafone live! SMS brány (v případě, že jsou splněny podmínky pro využívání služby Vodafone live! v zahraničí); v takovém případě však bude za datové přenosy související s využíváním Služby účtována cena za Připojení v zahraničí podle platného ceníku.
 7. Službu je možné aktivovat ve značkových prodejnách Vodafonu, na telefonní lince Vodafone péče o zákazníky na čísle 800 77 00 77 a při pořízení nové SIM karty také prostřednictvím internetového obchodu na www.vodafone.cz. Aktivace Služby bude provedena do 24 hodin od přijetí žádosti Vodafonem, o aktivaci bude student informován SMSkou. Ve značkové prodejně musí student předložit svůj občanský průkaz či pas, vždy je nutné znát heslo pro komunikaci s operátorem.
 8. Při aktivaci student poskytne čestné prohlášení o tom, že je ve školním roce 2008/2009 studentem některé ze škol uvedených v bodě 1 Podmínek. Vodafone je oprávněn kdykoliv požádat o doložení platného dokladu o studiu, kterým se rozumí platný průkaz ISIC1, potvrzení o studiu ne starší než 3 měsíce nebo platný INDEX u studentů VŠ. V případě takové žádosti Vodafonu je student povinen do 14 dnů zaslat faxem či e-mailem kopii potvrzení o studiu, jinak je Vodafone oprávněn Službu deaktivovat a doúčtovat všechny SMS zaslané prostřednictvím Služby, a to dle tarifu využívaného studentem v okamžiku odeslání SMS. Faxové číslo či e-mailová adresa budou studentovi sděleny současně s žádostí.
 9. Student, který si aktivuje Službu, poskytne Vodafonu své osobní údaje v rozsahu telefonní číslo, jméno a příjmení, adresu bydliště a PSČ, pohlaví, název školy, číslo občanského průkazu či pasu a rodné číslo. Student souhlasí s tím, aby Vodafone poskytnuté osobní údaje zpracovával ve smyslu zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem kontroly oprávněnosti využívání Služby a dále za účelem uvedeným níže v těchto podmínkách. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však podmínkou aktivace Služby.
 10. Každým užitím Služby student bere na vědomí a souhlasí s tím, že Vodafone je oprávněn ho/ji informovat o službách a produktech Vodafonu a třetích stran (dále jen „reklama“), zejména formou zobrazení reklamy, zasílání SMS MMS (např. formou obchodního sdělení), užitím vašeho telefonního čísla nebo elektronické adresy. Student dále souhlasí s tím, že obsah reklamních sdělení může být založen na jeho osobních údajích v rozsahu PSČ, pohlaví a statutu studenta ve věku 15-26 let, které Vodafone v souladu s těmito podmínkami zpracovává (dále jen tzv. „cílená reklama“). Cílení reklamy bude provádět Vodafone, zadavatelům reklamy nebudou údaje studentů poskytnuty.
 11. Student má kdykoliv možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním svých údajů v souvislosti s poskytováním Služby. V takovém případě však bude Služba deaktivována.
 12. Student může při aktivaci Služby poskytnout Vodafonu také svou e-mailovou adresu, v takovém případě souhlasí s tím, že Vodafone je oprávněn tuto adresu až do odvolání souhlasu využít k zasílání obchodních sdělení.
 13. Službu lze využívat po celou dobu platnosti nabídky i v případě, že student dosáhne v době jejího trvání věku 27 let.
 14. Vodafone neodpovídá za nemožnost odeslání SMS zpráv v důsledku zatížení internetové sítě či sítě elektronických komunikací, ani za nekompatibilitu JAVA aplikace s telefonem využívaným studentem.
 15. Ceny poskytovaných SMS jsou zahrnuty v cenách ostatních poskytovaných služeb v rámci užívaného tarifu. SMS zaslané při využívání Služby nebudou uvedeny v podrobném výpisu hovorů. Přístup na Vodafone live! přes vytáčené připojení (WAP přes CSD) je zpoplatněn dle platného ceníku Vodafone. Za minutu připojení Vám bude účtováno 1,50 Kč bez DPH.
 16. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na www.vodafone.cz, nebude-li stanoven termín pozdější.
 17. Vodafone má právo omezit studentům využívajícím Službu možnost získat jiné speciální nabídky.
 18. V otázkách neupravených v těchto podmínkách se poskytování služeb řídí Všeobecnými podmínkami, Ceníkem služeb a podmínkami uvedenými v informačních materiálech Vodafonu. Využívání služby Vodafone live! se dále v plném rozsahu řídí podmínkami Vodafone live!.
 19. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2008.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).

1ISIC je mezinárodní identifikační průkaz studenta prokazující statut studenta na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole.

Vytisknout