Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Odměna za věrnost“

 1. Nabídka „Odměna za věrnost“ (dále jen „nabídka“) je určena firemním i nefiremním zákazníkům Vodafonu, kteří splňují podmínky uvedené níže. Nabídka bude učiněna prostřednictvím dopisu s unikátním kódem zaslaného společností Vodafone zákazníkům splňujícím podmínky uvedené níže pod bodem 2, a to na poštovní adresu evidovanou společností Vodafone pro takového zákazníka. Nabídka bude učiněna (rozeslána) nejpozději do 31. července 2015.
 2. Nabídka je určena pouze pro zákazníka, který splňuje ke dni 30. 4. 2015 (dále jen rozhodný den) následující podmínky:
  1. Je zákazníkem (tj. právnickou nebo fyzickou osobou) a aktivně využívá služby Vodafonu na stejném telefonním čísle (MSISDN) nepřetržitě od března 2000 nebo dříve a k rozhodnému datu je tarifním zákazníkem Vodafonu. 
  2. Není u něj dána žádná překážka uvedená pod bodem 8 těchto podmínek.
 3. Zákazník přijme zaslanou nabídku (provede akceptaci odměny) tak, že se nejpozději
  do 31. 8. 2015 dostaví do libovolné prodejny Vodafonu a tam se prokáže MSISDN aktivovaným do 31. března 2000, svým občanským průkazem a unikátním kódem, který mu byl zaslán – viz bod 1. Případně vyšle do prodejny svého zástupce, který se musí prokázat též unikátním kódem, občanským průkazem a ověřenou plnou mocí.
 4. Pokud zákazník nevyčerpá výše uvedeným způsobem svou odměnu nejpozději do 31. 8. 2015, není společnost Vodafone učiněnou nabídkou dále vázána a zaniká zákazníkův nárok na odměnu za věrnost.
 5. Odměnou za věrnost se rozumí tablet Vodafone Smart Tab G4.
  1. Zákazník splňující podmínky nabídky má nárok na 1 tablet na každý zákaznický účet, na kterém se k rozhodnému dni nacházela alespoň jedna aktivní SIM karta aktivovaná  před 31. březnem 2000, která splňuje podmínky v bodu 2. 
 6. Zákazník nemá nárok na jiný druh zařízení, za jinou cenu nebo na jakoukoli jinou odměnu, než je výslovně uvedeno v podmínkách nabídky výše (bod 5).
  1. Odměnu nelze vyplatit v hotovosti.
  2. V případě, že by tablet Vodafone Smart Tab G4 nebyl dostupný v prodejně, kde si jej chtěl zákazník vyzvednout, bude objednán a se zákazníkem bude dohodnut náhradní termín vyzvednutí. Na tento pozdější termín se pak nevztahuje datum ukončení nabídky.
  3. V případě, že by zásahem vyšší moci tablet Vodafone Smart Tab G4 nebyl dostupný ani na objednání, může si zákazník vybrat z nabídky v prodejně Vodafonu jiný LTE tablet, od jehož hodnoty bude odečtena cena tabletu Vodafone Smart Tab G4, která bude k danému datu platná. Zákazník doplatí rozdíl v ceně vybraného LTE tabletu. V případě, že si vybere LTE tablet levnější, než je Vodafone Smart Tab G4, Vodafone rozdíl v ceně nevyplatí ani v hotovosti, ani v jiném zboží.
 7. Zákazníkovi touto nabídkou nevzniká nárok na žádnou SIM kartu od společnosti Vodafone, ani na s ní spojené telekomunikační služby.
 8. Nabídka „Odměna za věrnost“ není určena pro zákazníka, který k rozhodnému dni spadá do některé z níže uvedených kategorií:
  1. Zákazník v minulosti vyjádřil nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů a tento nesouhlas je platný k rozhodnému dni.
  2. Zákazník využívá předplacených služeb Vodafonu.
  3. Zákazník má k rozhodnému dni omezené poskytování služeb z důvodu prodlení při platbě faktury..
  4. Zákazník byl zařazen do nabídky „Odměna za věrnost pro firemního zákazníka“ bez ohledu na to, zda odměnu z této nabídky vyčerpal či nikoli.
  5. Zákazník je součástí prodejní sítě Vodafonu nebo funguje jako přeprodejce služeb Vodafonu.
  6. Zákazník je zaměstnancem společnosti Vodafone CZ.
  7. Zákazník v rozhodný den nebo později doručil společnosti Vodafone výpověď (odstoupení) smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb nebo jiným způsobem (byť i neformálně) projevil vůli ukončit smluvní vztah se společností Vodafone.
 9. Pokud zákazník nesplňuje všechny podmínky uvedené výše pod bodem 2 těchto podmínek, není společnost Vodafone nabídkou vázána, ani pokud byla zákazníkovi nabídka doručena na jeho adresu. Pokud zákazník splňuje všechny podmínky uvedené pod bodem 2 těchto podmínek, a přesto mu nebyla nabídka společnosti Vodafone doručena poštou (např. pokud společnost Vodafone nedisponuje aktuální poštovní adresou zákazníka), je oprávněn požádat společnost Vodafone písemně doporučenou poštou do 31. 8. 2015 na adresu Vodafone Czech Republic a.s., Odd. věrnostních odměn, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 o to, aby mu nabídka byla zaslána. V takovém případě bude žádost zákazníka posouzena individuálně.  
 10. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
 11. Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 12. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, a to s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění nabídky na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější. Takto oznámené nebo zveřejněné změny, omezení či ukončení nabídky se dotýkají též nabídek již rozeslaných jednotlivým zákazníkům, nedotýkají se však nabídek, které již v mezidobí byly ze strany zákazníků akceptovány.
 13. Nabídka platí od 1. 7. 2015 0:00 do 31. 8. 2015 24:00 (uzavření prodejen Vodafonu).
 14. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2015.

Vytisknout