Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Odměna za věrnost pro firemního zákazníka“

 1. Nabídka „Odměna za věrnost pro firemního zákazníka“ (dále jen „nabídka“) je určena dlouholetým firemním zákazníkům Vodafonu, kteří splňují podmínkyuvedené níže. Nabídka bude učiněna prostřednictvím telefonické nebo e-mailové komunikace ze strany společnosti Vodafone firemním zákazníkůmsplňujícím podmínky uvedené níže pod bodem 2, a to na telefonní kontakt nebo e-mailovou adresu evidovanou společností Vodafone pro takovéhofiremního zákazníka. Nabídka bude učiněna (rozeslána) nejpozději do 20. 3. 2015.
 2. Nabídka je určena pouze pro zákazníka, který splňuje ke dni 28. 2. 2015 (dále jen „rozhodný den“) následující podmínky:
  1. Je firemním zákazníkem (tj. právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající dle příslušných právních předpisů) a
   1. aktivně využívá služby Vodafonu nepřetržitě alespoň po dobu 5 let a zároveň jeho průměrná měsíční útrata za služby Vodafonu v období 6 měsícůpřed rozhodným dnem činí minimálně 50 000 Kč bez DPH (Zákazník A)nebo
   2. aktivně využívá služby Vodafonu nepřetržitě alespoň po dobu 10 let a zároveň jeho průměrná měsíční útrata za služby Vodafonu v období 6 měsícůpřed rozhodným dnem činí minimálně 15 000 Kč bez DPH (Zákazník B)nebo
   3. aktivně využívá služby Vodafonu nepřetržitě alespoň po dobu 14 let a 10 měsíců a zároveň jeho průměrná měsíční útrata za služby Vodafonuv období 6 měsíců před rozhodným dnem činí minimálně 3 000 Kč bez DPH (Zákazník C).
  2. Není u něj dána žádná překážka uvedená pod bodem 6 těchto podmínek.
  3. Zákazník přijme odměnu ústním potvrzením během hovoru nebo akceptací zaslanou na e-mail, a to formou odpovědi na zaslanou nabídkuod společnosti Vodafone.
  4. Pokud společnost Vodafone neobdrží akceptaci odměny ústně v rámci hovoru nebo prostřednictvím e-mailové komunikace od zákazníka nejpozdějido 25. 3. 2015 24:00 hod., není společnost Vodafone učiněnou nabídkou dále vázána a zaniká zákazníkův nárok na odměnu za věrnost.
 3. Odměnou za věrnost se rozumí:
  1. tablet Samsung GALAXY Tab S 10.5´ za 1 Kč
   1. Nárok na tablet Samsung GALAXY Tab S 10.5´ za 1 Kč má Zákazník A.
   2. Zákazník splňující podmínky nabídky má nárok na 1 tablet na každé IČO (bez ohledu na počet telefonních čísel, smluv nebo služeb).
  2. telefon Samsung GALAXYA5 za 1 Kč
   1. Nárok na telefon Samsung GALAXYA5 za 1 Kč má Zákazník B.
   2. Zákazník splňující podmínky nabídky má nárok na 1 telefon na každé IČO (bez ohledu na počet telefonních čísel, smluv nebo služeb).
  3. tablet Samsung GALAXY Tab 4 8´ za 1 Kč
   1. Nárok na tablet Samsung GALAXY Tab 4 8´ za 1 Kč má Zákazník C.
   2. Zákazník splňující podmínky nabídky má nárok na 1 tablet na každé IČO (bez ohledu na počet telefonních čísel, smluv nebo služeb).
 4. Zákazník nemá nárok na jiný druh zařízení, za jinou cenu nebo na jakoukoli jinou odměnu, než je výslovně uvedeno v podmínkách nabídky(bod 3a, 3b, 3c) výše.
 5. Zákazníkovi touto nabídkou nevzniká nárok na žádnou SIM kartu od společnosti Vodafone, ani na s ní spojené telekomunikační služby.
 6. Nabídka „Odměna za věrnost pro firemního zákazníka“ není určena pro zákazníka, který k rozhodnému dni spadá do některé z níže uvedených kategorií:
  1. U zákazníka bylo zjištěno prodlení při platbě faktury, které vedlo k omezení poskytování služeb Vodafonu, a to v období jednoho roku před rozhodnýmdnem.
  2. Zákazník je obchodní korporací nebo jejím orgánem či členem a využívá speciální asociační nabídku Vodafonu (tj. má pro sebe i své orgány či členyvyjednané výhodnější podmínky telekomunikačních služeb oproti standardním cenovým tarifům Vodafonu).
  3. Zákazník je součástí prodejní sítě Vodafonu nebo porušil povinnosti vyplývající ze smlouvy s Vodafonem, např. funguje/fungoval jako přeprodejceslužeb Vodafonu.
  4. Zákazník je zaměstnancem společnosti Vodafone CZ.
  5. Zákazník nejpozději v rozhodný den doručil společnosti Vodafone výpověď (odstoupení) smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb nebo jinýmzpůsobem (byť i neformálně) projevil vůli ukončit smluvní vztah se společností Vodafone.
  6. Zákazník je dceřinou společností holdingu, která čerpá zvýhodněné služby od společnosti Vodafone na základě svého přidružení k rámcové smlouvěmateřské společnosti, např. na základě dohody o přistoupení.
 7. Pokud zákazník nesplňuje všechny podmínky uvedené výše pod bodem 2 těchto podmínek, není společnost Vodafone nabídkou vázána, ani pokudbyla zákazníkovi nabídka sdělena telefonicky nebo doručena na jeho e-mailový kontakt. Pokud zákazník splňuje všechny podmínky uvedené podbodem 2 těchto podmínek, a přesto mu nebyla nabídka společnosti Vodafone sdělena telefonicky nebo doručena e-mailem (např. pokud společnostVodafone nedisponuje aktuálním e-mailovým kontaktem zákazníka), je oprávněn požádat společnost Vodafone písemně doručením doporučenou poštoudo 25. 3. 2015 na adresu Vodafone Czech Republic a.s., Odd. věrnostních odměn, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 o to, aby mu nabídka byla zaslána.V takovém případě bude žádost zákazníka posouzena individuálně.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platné ceníky služeba podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlemnáměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, a to s účinností ode dne oznámení nebozveřejnění aktuálního znění nabídky na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější. Takto oznámené nebozveřejněné změny, omezení či ukončení nabídky se dotýkají též nabídek již sdělených telefonicky nebo rozeslaných e-mailovou cestou jednotlivýmzákazníkům, nedotýkají se však nabídek, které již v mezidobí byly ze strany zákazníků akceptovány.
 11. Nabídka platí od 12. 3. 2015 0:00 hod. do 25. 3. 2015 24:00 hod.
 12. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 12. 3. 2015.

Vytisknout