Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Odměna pro RED+“

 1. Nabídka „Odměna za věrnost“ (dále jen „nabídka“) je určena firemním i nefiremním zákazníkům Vodafonu, kteří splňují podmínky uvedené níže. Nabídka bude učiněna prostřednictvím telefonního hovoru na telefonní číslo evidované společností Vodafone pro takového zákazníka. Nabídka bude učiněna nejpozději do 20. září 2015. 
 2. Nabídka je určena pouze pro zákazníka, který splňuje ke dni 7. 9. 2015 (dále jen rozhodný den) následující podmínky:
  1. Je zákazníkem (tj. právnickou nebo fyzickou osobou) a aktivně využívá služby Vodafonu na stejném telefonním čísle (MSISDN) nepřetržitě od března 2002 nebo dříve, má aktivovaný tarif RED+ nebo Business RED+ a k rozhodnému datu je u daného tarifu administrátorem.
  2. Není u něj dána žádná překážka uvedená pod bodem 6 těchto podmínek.
 3. Odměnou za věrnost se rozumí cyklo-nabíječka (set dynama na kolo a držáku na telefon) nebo nerezová termoska o objemu 0,5l. Zákazník splňující podmínky nabídky má nárok na 1 dárek na každý zákaznický účet, na kterém se k rozhodnému dni nacházela alespoň jedna aktivní SIM karta s aktivovaným tarifem RED+ nebo Business RED+ splňující výše uvedené podmínky dle bodu 2.a
 4. Zákazník nemá nárok na jiný druh dárku, za jinou cenu nebo na jakoukoli jinou odměnu, než je výslovně uvedeno v podmínkách nabídky výše (bod 3). 
 5. Odměnu nelze vyplatit v hotovosti.
 6. Nabídka „Odměna pro RED+“ není určena pro zákazníka, který k rozhodnému dni spadá do některé z níže uvedených kategorií: 
  1. Zákazník v minulosti vyjádřil nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů a tento nesouhlas je platný k rozhodnému dni.
  2. Zákazník byl k rozhodnému dni nebo opakovaně (více než 3x) v 6 měsících před rozhodným dnem v  prodlení při platbě faktury.
  3. Zákazník byl v předchozích měsících roku 2015 zařazen do nabídky „Odměna za věrnost“ nebo „Odměna za věrnost pro firemního zákazníka“ bez ohledu na to, zda odměnu z této nabídky vyčerpal či nikoli.
  4. Zákazník je zaměstnancem společnosti Vodafone CZ.
  5. Zákazník v rozhodný den nebo později doručil společnosti Vodafone výpověď (odstoupení) smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb nebo jiným způsobem (byť i neformálně) projevil vůli ukončit smluvní vztah se společností Vodafone. 
 7. Pokud zákazník nesplňuje všechny podmínky uvedené výše pod bodem 2 těchto podmínek, není společnost Vodafone nabídkou vázána.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, a to s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění nabídky na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější..  
 11. Nabídka platí od 10. 9. 2015 do 20. 9. 2015.
 12. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10. 9. 2015.

Vytisknout