Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky klubu #jetovtobě platné do 17. 4. 2017

Podmínky Klubu #jetovtobě (dále jen „Podmínky“) upravují pravidla fungování Klubu #jetovtobě (dále jen „Klub“), jehož provozovatelem je společnost Vodafone Czech Republic, a. s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“).

I. Členství v Klubu

 1. Členem Klubu se může stát každý spotřebitel (tzn. fyzická osoba, které nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let vč. (dále jen „Člen“).
 2. Členství v Klubu vzniká registrací zákazníka do Klubu, kterou provede vyplněním a odesláním registračního formuláře dostupného na internetové stránce www.vodafone.cz/jetovtobe (dále jen Registrace). Registrace bude zákazníkovi potvrzena sdělením, které se zákazníkovi zobrazí na internetové stránce následující bezprostředně po úspěšném odeslání registračního formuláře.
 3. Pro využívání všech výhod Klubu je nezbytné, aby zákazník při Registraci zadal tyto údaje: jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailovou adresu, věk a informaci, zda je studentem.
 4. Výhody Klubu může jeho Člen využívat okamžitě po obdržení potvrzení o úspěšné Registraci.

II. Výhody klubu

 1. Člen Klubu má možnost získat následující výhody:
  1. informace a pozvánky na akce a workshopy pořádané Vodafonem v rámci projektu #jetovtobě;
  2. informace o tom, co se děje v rámci projektu #jetovtobě a o lidech, kteří na projektu s Vodafonem spolupracují;
  3. speciální nabídku k tarifu #jetovtobě, jejíž podmínky jsou specifikovány v Podmínkách nabídky k tarifu #jetovtobě, které jsou dostupné na internetových stránkách www.vodafone.cz;
  4. další speciální nabídky služeb od Vodafonu a informace o nich.
 2. Převod výhod na jiného Člena Klubu či mimo Klub není možný.

III. Ukončení členství

 1. Členství v Klubu lze ukončit zasláním e-mailu s žádostí o ukončení členství na adresu soutez@vodafone.cz.
 2. V případě ukončení členství přestane zákazník dostávat informace dle čl II. odst. 1 písm. a., b., d. těchto Podmínek. Pokud zákazní čerpá nabídku k tarifu #jetovtobě dle čl. II. odst. 1 písm. c. těchto Podmínek, nemá ukončení členství v Klubu na čerpání nabídky vliv.
 3. V případě opětovné registrace zákazníka do Klubu musí zákazník splnit veškeré podmínky registrace do Klubu.

IV. Zpracování osobních údajů v rámci klubu

 1. Registrací do Klubu zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Vodafone zpracovává pro účely účasti v Klubu a poskytování informací uvedených v čl. II odst. 1 těchto Podmínek údaje poskytnuté zákazníkem při Registraci, tj. jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa, věk, informace o tom, zda je studentem (dále jen „Údaje“). Poskytnutí Údajů je dobrovolné.
 2. Poskytnutý souhlas může Člen Klubu kdykoli odvolat, a to bezplatně zasláním e-mailu na adresu soutez@vodafone.cz. Zpracování takových údajů bude ukončeno v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Odvoláním souhlasu se zpracováním Údajů dochází automaticky k ukončení členství v Klubu.
 3. Člen má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Člen, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Vodafone o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Reklamační řád, platný Ceník služeb, Podmínky nabídky k tarifu #jetovtobě a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 2. Vodafone si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 3. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 4.10.2016.

Vytisknout