Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Obchodní podmínky služby Vodafone M-peněženka

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky služby M-peněženka (dále jen "Služba") upravují práva a povinnosti poskytovatele Služby - společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 25788001 (dále jen "Vodafone") a uživatelů Služby (dále jen "Uživatelé") a jsou nedílnou součástí smlouvy o platebních službách (dále jen "Smlouva").

1.2 Služba je ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, platební prostředkem dle § 3 odst. 1 písm. g) tohoto zákona.

2. Popis Služby

2.1 Služba umožňuje všem zákazníkům, kterým Vodafone poskytuje služby elektronických komunikací (tarifním zákazníkům i zákazníkům užívajícím Vodafone předplacené karty), aby prostřednictvím Služby hradili cenu za zboží a služby (dále jen "Produkty") poskytované smluvními partnery Vodafonu (dále jen "Obchodníci") a nabízené na internetovém nebo wapovém portálu Obchodníků. Podmínkou užívání Služby je účinnost smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací mezi Uživatelem a Vodafonem, případně též přístup na internet či wap a skutečnost, že Uživatel používá mobilní telefon, který umožňuje přijímání SMS.

2.2 Potvrzením souhlasu s Obchodními podmínkami při prvním užití Služby uzavírá Uživatel Smlouvu a vyjadřuje souhlas a seznámení se s těmito Obchodními podmínkami.

2.3 Při každém užití Služby je identifikace Uživatele zajištěna tím, že Službu lze využít jen se SIM kartou Uživatele Služby a v případě potvrzení platby na internetovém portálu Obchodníka také po zadání jednorázového hesla doručeného prostřednictvím SMS na SIM kartu Uživatele Služby. Vodafone upozorňuje Uživatele, aby důsledně plnil svou povinnost chránit platební prostředek a využíval zabezpečení SIM karty PINem, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití.

2.4 Veškeré úhrady prostřednictvím Služby (dále jen "Platební operace") probíhají v české měně. Pro Službu jsou stanoveny níže uvedené finanční limity. V případě překročení finančních limitů (včetně úhrady za služby elektronických komunikací) nebude Platební operace provedena. Finanční limity spojené s využíváním Služby:

 • (i) pro jednu Platební operaci: maximálně 600,- Kč;
 • (ii) pro Platební operace za jeden den: maximálně 1000,-Kč;
 • (iii) pro Platební operace za jedno zúčtovací období: do nevyčerpané výše Volací jistiny (tarifní zákazníci), popř. do výše zůstatku kreditu (zákazníci užívající Vodafone předplacené karty).
 • pro jedno zúčtovací období: pro všechny platební služby VODAFONE využívané uživatelem souhrnný limit 5000 Kč ("Limit pro mobilní platby")
 • limit pro mobilní platby neplatí pro zákazníky, kteří mají uzavřenou „Rámcovou smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet“.

Finanční limity uvedené v bodech (i) a (ii) si mohou Uživatelé registrovaní pro využití samoobsluhy Vodafone M-peněženka snížit.

2.5 Na internetovém nebo wapovém portálu Obchodníka si Uživatel vybere Produkt a přejde k pokladně. V okamžiku výběru platební metody zvolí Službu “Vodafone M-peněženka”. Bude požádán o zadání jeho mobilního telefonního čísla (MSISDN) a potvrzení Platební operace , tj. užití Služby. U plateb na internetovém portálu Uživatel po zadání MSISDN obratem obdrží SMSkou ještě jednorázové heslo (tzv. autorizační kód) pro potvrzení Platební operace.

2.6 Potvrzením Platební operace se Uživatel zavazuje uhradit Obchodníkovi cenu Produktu (platební příkaz). Po potvrzení Platební operace nelze platbu odvolat. Platební operace bude provedena do 24 hodin od jejího potvrzení Uživatelem.

2.7 Na základě žádosti Uživatele učiněné prostřednictvím Vodafone péče o zákazníky může být poskytování Služby danému Uživateli zastaveno (tj. nebude možno provádět Platební operace). K zastavení poskytování Služby dojde vždy v 1:30 hodin dne následujícího po doručení řádné žádosti Vodafonu. V souvislosti s podáním žádosti je Uživatel povinen prokázat svou totožnost heslem, případně uvést další potřebné údaje.

2.8 Vodafone je oprávněn jednostranně zablokovat platební prostředek pokud:

 • (i) existuje důvodné podezření o porušení bezpečnosti platebního prostředku, zejména při podezření na neautorizované nebo podvodné použití platebního prostředku
 • (ii) dojde k významnému zvýšení rizika, že plátce nebude schopen zaplatit částky z Platebních operací zaslaných mu Vodafonem ve vyúčtování.

O takovém zablokování Vodafone Uživatele informuje předem zasláním SMS; není-li možné informování předem, pak bez odkladu poté.

3. Práva a povinnosti Vodafonu

3.1 Vodafone po dobu nejméně 2 měsíců od provedení Platební operace uchovává vnitřní záznamy umožňující zpětné vyhledání údajů o Platebních operacích a opravu případných chyb reklamovaných Uživatelem v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

3.2 Vodafone nese odpovědnost za:

 • (i) neprovedení Platební operace, na jejíž provedení má Uživatel Služby právo, nebo za chybné provedení Platební operace, s výjimkou případů zapříčiněných technickým problémem, který je přímo nebo nepřímo mimo kontrolu Vodafonu;
 • (ii) Platební operace, k jejichž provedení nedal Uživatel příkaz, a to pokud k provedení Platební operace došlo v důsledku porušení povinností Vodafonu vyplývajících z platných právních předpisů nebo z těchto Obchodních podmínek;
 • (iii) chyby nebo jiné nesrovnalosti, pokud původcem takové chyby nebo nesrovnalosti je Vodafone.

3.3 V případech uvedených v bodě 3.2 poskytne Vodafone Uživateli:

 • (i) částku odpovídající chybně provedené Platební operace anebo přiměřenou náhradu za neprovedenou Platební operaci;
 • (ii) zbývající částku potřebnou k navrácení do původního stavu.

3.4 Ustanovení uvedená v bodě 3.2 písm. (i) a (ii) se nepoužijí, jestliže Uživatel porušil některou z povinností vyplývajících mu z těchto Obchodních podmínek.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1 Uživatel je povinen užívat Službu v souladu s platnými právními předpisy a Obchodními podmínkami, zejména dodržovat všechny zásady k zajištění bezpečnosti užívání Služby (chránit před třetími osobami svou SIM kartu a PIN). V případě, že uživatel Služby zpřístupní SIM kartu nebo PIN třetí osobě, nese odpovědnost za všechny Platební operace provedené těmito osobami, jako kdyby tyto Platební operace provedl sám.

4.2 V případě důvodného podezření ze zneužití nebo neautorizovaného použití SIM karty používané pro poskytování Služby či v případě její ztráty nebo odcizení, je Uživatel povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost Vodafonu a žádat zastavení poskytování Služby, a to způsobem uvedeným v bodě 2.7 těchto Obchodních podmínek. Na základě výslovné žádosti Uživatele připojené k oznámení podle předchozí věty Vodafone poskytne Uživateli doklad, že toto oznámení učinil.

4.3 Uživatel je povinen informovat Vodafone o chybě nebo jiné nesrovnalosti v poskytnuté Službě, a to neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí. Uživatel je oprávněn zjistit Platební operace za uplynulé dva měsíce. K těmto účelům je Uživateli k dispozici Vodafone péče o zákazníky, a to 24 hodin denně. Uživateli je rovněž k dispozici informace o provedené Platební operaci dle bodu 5.1.

4.4 V případě zneužití SIM karty (zejména v důsledku její ztráty či odcizení) a neohlášení chyby, nesrovnalosti či ztráty, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití SIM karty používané pro poskytování Služby nese Uživatel finanční ztrátu až do výše uvedené v bodě 2.4.

4.5 Daňový doklad k Produktu je povinen poskytnout Uživateli příslušný Obchodník.

5. Informace o platebních operacích a vyúčtování

5.1 Vodafone podává Uživateli informace týkající se provedených Platebních operací prostřednictvím měsíčních Vyúčtování služeb, Samoobsluhy Můj Vodafone a Samoobsluhy Vodafone M-peněženka (pokud se Uživatel zaregistruje). Informace o Platebních operacích Vodafone poskytne Uživateli v tomto základním rozsahu: příjemce a částka platební transakce. V případě několika platebních transakcí vůči témuž příjemci za jedno zúčtovací období se v základním rozsahu poskytuje informace o příjemci a celkové částce platebních transakcí. Prostřednictvím Samoobsluhy Vodafone M-peněženka jsou Uživateli poskytovány podrobnější údaje, jako např. datum, popis a ID transakce. Pro Službu se nepoužijí ustanovení § 90 a 91 zákona o platebním styku.

5.2 Vodafone poskytuje zákazníkům užívajícím Vodafone předplacenou kartu informace o provedených Platebních operacích pouze elektronickou formou prostřednictvím Samoobsluhy Můj Vodafone, popř. Samoobsluhy Vodafone M-peněženka (pokud se Uživatel zaregistruje).

5.3 Zřízení a užití Služby je zdarma - Uživatel Služby nehradí žádné finanční částky např. za provedení Platební operace - hradí pouze cenu Produktu. Tímto však není dotčena povinnost k úhradám za užití služeb elektronických komunikací (datové přenosy) v souladu s platným ceníkem Vodafone uveřejněným na www.vodafone.cz. Tarifní zákazníci souhlasí, že jim bude částka vyúčtována po skončení zúčtovacího období v měsíčním Vyúčtování služeb a zákazníci užívající Vodafone předplacené karty souhlasí, že jim bude snížen kredit o částku odpovídající ceně Produktu, a to nejpozději do 24 hodin od potvrzení Platební operace zákazníkem. U zákazníků užívajících Vodafone předplacené karty se za doručení vyúčtování Služby považuje okamžik doručení informace o provedené Platební operaci do Samoobsluhy Můj Vodafone dle bodu 5.1.

5.4 Uživatel bere na vědomí, že pohledávky za Uživatelem na zaplacení ceny Produktu budou postupovány na Vodafone. Vodafone proto bude oprávněn takto postoupené pohledávky vyúčtovávat Uživateli v souladu s bodem 5.3 těchto Obchodních podmínek.

6. Reklamace

6.1 Reklamace Služby (např. provedení neautorizované Platební operace) může Uživatel uplatnit písemně ve lhůtě 2 kalendářních měsíců od okamžiku, kdy mu došlo vyúčtování dle bodu 5.3, a to na adrese: Vodafone Czech Republic a.s., Oddělení služeb zákazníkům, Vinohradská 167, Praha 10. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 60 dnů ode dne jejího uplatnění. Pokud jde o reklamace Produktů, tyto je Uživatel povinen uplatnit přímo u příslušného Obchodníka.

6.2 V rámci vyřizování reklamace Vodafone Uživateli předloží záznam, že Platební operace, jíž se reklamace týká, byla správně zaznamenána a zaúčtována, a doklad, že neexistovala technická porucha nebo jiná závada na straně Vodafonu.

7. Ustanovení společná a závěrečná

7.1 Smlouva včetně Obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

7.2 Jestliže Uživatel v souladu s Obchodními podmínkami reklamoval chybnou Platební operaci, neprovedenou Platební operaci anebo se domáhal u Vodafonu jiné nápravy neúspěšně, má právo obrátit se na finančního arbitra, který rozhoduje spory mezi poskytovatelem a Uživatelem Služby podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na adresu Washingtonova 25, Praha 1, 110 00. Uživatel je rovněž oprávněn podat stížnost u orgánu dohledu, tj. České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

7.3 Do Obchodních podmínek lze nahlédnout na Internetových stránkách www.vodafone.cz, případně si je vyžádat na zákaznické lince. Ustanovení Všeobecných podmínek Vodafonu nejsou těmito Obchodními podmínkami dotčena.

7.4 Vodafone je oprávněn Obchodní podmínky měnit a doplňovat. Vodafone je rovněž oprávněn měnit rozsah a kvalitu Služby, případně Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 2 měsíce od oznámení výpovědi Uživateli.

7.5 Uživatel je oprávněn kdykoli písemně vypovědět Smlouvu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc od doručení výpovědi.

7.6 Vodafone a Uživatel se dohodli, že veškeré změny Obchodních podmínek budou zveřejněny na internetových stránkách www.vodafone.cz, a to nejméně dva kalendářní měsíce před účinností změn. Uživatel služby bude o změně Obchodních podmínek prokazatelně informován. Pokud Uživatel ve výše uvedené lhůtě nepožádá o zastavení poskytování Služby (bod 2.7) má se zato, že se změnami Obchodních podmínek souhlasí.

7.7 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

7.8 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 22. 10. 2011. Od tohoto data pozbývají účinnosti předchozí Obchodní podmínky ze dne 1. 11. 2009

Další informace vyžadované zákonem o platebním styku:

Vodafone není jakožto poskytovatel Služby zapsán v registru poskytovatelů a Službu poskytuje v souladu s přechodným ustanovením § 143 odst. 1 zákona o platebním styku.

Nad činností Vodafone v oblasti poskytování Služby dohlíží Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, kde je možné podat případnou stížnost.

Vytisknout