Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Obchodní podmínky pro uživatele aplikace Vodafone galerie platné do 30. 9. 2020

1. Úvodní ustanovení

1.1 Toto jsou podmínky služby Vodafone galerie, jejímž provozovatelem je společnost Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, 100 00, IČ 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“).

1.2 Služba Vodafone galerie je služba poskytovaná společností Vodafone, která umožňuje zákazníkům společnosti Vodafone přístup na internetový portál https://galerie.vodafone.cz/ a užití služeb nabízených na tomto portálu (dále jen „Vodafone galerie“).

1.3 Předmětem těchto podmínek je úprava práv a povinností Uživatelů (viz níže) při užívání portálu Vodafone galerie, tj. při přístupu na Vodafone galerii a při nákupu Produktů (viz níže), které jsou na Vodafone galerii nabízeny.

2. Definice

2.1 Obsahem se rozumí jakýkoli obsahový materiál (obrazový, zvukový, textový, včetně programů a aplikací apod.) zpřístupněný Zákazníkům prostřednictvím služby Vodafone galerie;

2.2 Produkty nabízené třetími stranami (dále jen „Produkty“) se rozumí multimediální obsah třetích stran nabízený Uživatelům ke koupi nebo bezplatnému užití, a to zejména stáhnutím Obsahu (download) do koncového zařízení Uživatele, jeho dočasným zobrazením (browsing), přehráním (streaming) nebo zasíláním Obsahu s využitím technologií jako např. SMS, MMS;

2.3 Uživatelem se rozumí osoba užívající služby Vodafone galerie, která splní podmínky užívání Vodafone galerie uvedené níže;

2.4 Uživatelským účtem se rozumí účet, který obsahuje informace o Uživateli, o počtu disponibilních bodů a o historii nákupů na Vodafone galerii. Uživatelský účet se vždy váže k jednomu telefonnímu číslu v síti Vodafone;

2.5 Zákazníkem se rozumí účastník sítě elektronických komunikací společnosti Vodafone, který má se společností Vodafone uzavřenou platnou a účinnou smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací.

3. Přístup na Vodafone galerii

3.1 Podmínkou pro plné využívání Vodafone galerie je, aby Uživatel měl v síti Vodafone aktivovanou SIM kartu spolu s některým z datových tarifů Vodafone (včetně denního datového tarifu), a dále aktivní službu Premium SMS. Přístup a užívání Vodafone galerie je možný pouze prostřednictvím SIM karty aktivní v síti Vodafone. Další podmínky mohou být uvedeny u jednotlivých služeb ve Vodafone galerii.

3.2 Při přístupu na internetové stránky Vodafone galerie, budou tyto stránky a jejich Obsah přizpůsobován zobrazení pro Uživatelem užívané koncové zařízení (mobilní telefon) za účelem zrychlení zobrazování Obsahu a zkvalitnění internetu v mobilních telefonech. K identifikaci je používán tzv. User Agent Profile, tj. informace typu výrobce telefonu a typ telefonu, které jsou předávány prostřednictvím mobilního prohlížeče při standardním prohlížení stránek. Vodafone zaručuje možnost využívání Vodafone galerie v plném rozsahu především v případě použití mobilních telefonů zakoupených u společnosti Vodafone.

3.3 V zahraničí mohou Vodafone galerii využívat Uživatelé, kteří mají aktivované roamingové služby společnosti Vodafone. Seznam zemí, v nichž je možné využívat službu datový a MMS roaming, je na stránkách www.vodafone.cz. Při využívání Vodafone galerie v zahraničí bude Zákazníkovi po dobu připojení na Vodafone galerii účtována cena za připojení v zahraničí podle platného ceníku služby datový roaming.

3.4 Vodafone si vyhrazuje právo Vodafone galerii, její strukturu, zařazený Obsah a služby poskytované prostřednictvím Vodafone galerie kdykoliv aktualizovat, měnit či je rušit. Nově zavedené služby nebo nabídky mohou podléhat zvláštním podmínkám.

4. Platby za Produkty nabízené třetími stranami

4.1 Prostřednictvím portálu Vodafone galerie je umožněn přístup k nabídkám Produktů třetích stran a možnost nákupu, a to na internetových či wapových stránkách prostřednictvím sítě elektronických komunikací.

4.2 Uživatel neplatí za užívání Vodafone galerie (tj. prohlížení nabízených produktů), ale platí za nákup vybraných Produktů (platba třetím stranám) a související datové přenosy při užívání Vodafone galerie, tj. zejména za zobrazování Obsahu třetích stran nebo stahování Obsahu třetích stran z internetových stránek prostřednictvím služby, dle svého aktivního datového tarifu.

4.3 Ceny za Produkty třetích stran jsou uvedeny u každé jednotlivé položky v nabídce, není-li u dané služby výslovně uvedeno, že se Produkt poskytuje bezplatně. Uvedenou cenu hradí Uživatel třetím stranám (poskytovatelům Produktu). Platbu je možné provést prostřednictvím platební služby Premium SMS. Obchodní podmínky služby Premium SMS jsou k dispozici na www.vodafone.cz

4.4 Při platbě pomocí služby Premium SMS se platba autorizuje pomocí koncového zařízení Uživatele a vložené SIM karty s telefonním číslem. Platba pomocí služby Premium SMS se proto dále nepotvrzuje zasláním ověřovací SMS.

4.5 Uživateli je ke každé platbě provedené pomocí služby Premium SMS doručena informace ve formě SMS zprávy o provedené platební transakci, ceně a typu nakoupeného Produktu.

4.6 Cena za Produkty třetích stran je účtována při koupi Produktu, tedy před započetím stahování datového souboru. Případné přerušení datového připojení v průběhu stahování datového souboru prostřednictvím Vodafone galerie tak nemá vliv na vyúčtování ceny. Soubory, jejichž stahování nebylo úspěšně dokončeno, budou uloženy na portálu na záložce Vodafone v sekci Info pod názvem Moje nákupy a Uživatel může stažení příslušného Obsahu dokončit kdykoliv po opětovném obnovení připojení k Vodafone galerii; cena příslušného Produktu již nebude v případě dokončování stahování účtována.

4.7 V případě stahování datového souboru prostřednictvím Vodafone galerie většího než 10 MB, může být z důvodu náročnosti na datovou síť datový přenos přerušen a Uživatel bude požádán, aby pro dokončení stahování koncové zařízení připojil k bezdrátové síti Wifi.

5. Body

5.1 Cenu Produktu nabízeného na Vodafone galerii je možné uhradit pomocí bodů, které má Uživatel aktuálně k dispozici na svém Uživatelském účtu.

5.2 Body spravuje společnost Advanced Telecom Services, s. r. o., IČ: 276 35 007, a vydává je na základě spolupráce se společností Vodafone. Body může Uživatel získat ve formě  jednorázového bodového přídělu, jako součást tarifu nebo na základě zvláštních krátkodobých nabídek. Tyto nabídky mohou být průběžně oznamovány nebo rušeny.

5.3 Pokud cena Produktu přesahuje počet disponibilních bodů, není možné nákup uskutečnit.

5.4 Body mají omezenou časovou platnost. Není-li při jejich získání uvedena lhůta kratší, vyprší po uplynutí 6 měsíců od data jejich připsání na Uživatelský účet. Po uplynutí této lhůty dochází k jejich odepsání z Uživatelského účtu a není možné tyto body využít k nákupu Produktů na Vodafone galerii.

5.5 Body na Uživatelském účtu lze použít výhradně při nákupu Produktů prostřednictvím Vodafone galerie. Body nelze vyměnit za peníze, zboží nebo jinou službu, či je převést na jiný Uživatelský účet.

5.6 Zůstanou-li při ukončení využívání Vodafone galerie (např. při přenesení telefonního čísla k jinému operátorovi nebo zrušení smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací apod.) na příslušném Uživatelském účtu nevyužité disponibilní body, platnost bodů tímto okamžikem končí.

5.7 S ohledem na § 3 odst. 3 písm. d) bod 7. zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, nepředstavují platební transakce prováděné na Vodafone galerii platební službu ani elektronické peníze podle uvedeného zákona.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Při každém vstupu na Vodafone galerii je Zákazník identifikován pomocí telefonního čísla a SIM karty vložené do koncového zařízení, kterým přistupuje na Vodafone galerii.

6.2 Při přístupu na portál a při užívání portálu Vodafone galerie mohou být zpracovávány osobní a jiné údaje (viz níže) Uživatele dle těchto podmínek se souhlasem Uživatele, a to včetně provozních údajů. Osobní údaje Uživatele Vodafone získává přímo či nepřímo v souvislosti s provozováním Vodafone galerie nebo v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací. Tyto osobní údaje Uživatel poskytujete společnosti Vodafone dobrovolně, nestanoví-li v konkrétním případě zákon jinak, pak by takové údaje byly poskytovány na jeho základě. Osobními, provozními či jinými údaji (dále jen "osobní údaje") mohou být zejména údaje zpracovávané v souvislosti s přístupem na Vodafone galerii, zpracovávané v souvislosti s poskytováním služeb na Vodafone galerii a služeb prostřednictvím sítě elektronických komunikací, apod. a zpravidla jde o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, informace související s užíváním jednotlivých služeb na Vodafone galerii atd. Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Zákazník souhlasí s tím, že jsou společnost Vodafone, příp. její obchodní partneři, oprávněni zpracovávat výše uvedené údaje pro účely poskytování služeb na portálu Vodafone galerie a pro další účely, jak je uvedeno níže.

6.3 Společnost Vodafone tímto prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat podle příslušných právních předpisů a že jim zajistí náležitou péči.

6.4 Osobní údaje Uživatele Vodafone, případně jeho smluvní partner (zpracovatel), zpracovává automaticky či manuálně. Seznam zpracovatelů je k dispozici na www.vodafone.cz.

6.5 Po ukončení užívání Vodafone galerie a po vypořádání všech vzájemných práv a povinností, společnost Vodafone vymaže osobní údaje ze své databáze, s výjimkou jména, příjmení a adresy a dále i jiných údajů, s jejichž zpracováním za účelem nabídky obchodu a služeb i po skončení užívání Vodafone galerie dá Uživatel souhlas, a to po dobu 5 let od dne ukončení užívání Vodafone galerie nebo do doby, kdy Uživatel svůj souhlas odvolá.

6.6 Uživatel má práva na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat společnost Vodafone o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

6.7 Osobní údaje podle tohoto článku zpracovává společnost Vodafone po dobu trvání užívání služby Vodafone galerie, resp. do ukončení Uživatelského účtu a vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu, není-li těmito podmínkami nebo právními předpisy stanoveno jinak. Podmínky Ochrany soukromí společnosti Vodafone naleznete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-osobnich-udaju/.

6.8 Společnost Vodafone chce Uživatele ujistit, že osobní údaje Uživatele a informace budou náležitě chráněny.

7. Reklama

7.1 V rámci Vodafone galerie je zobrazována reklama, zejména formou reklamních bannerů a jiných formátů internetové reklamy.

7.2 Tato reklama se může týkat Produktů nabízených třetími stranami prostřednictvím Vodafone galerie i jiných informací, jako např. informace o službách a Produktech třetích stran.

7.3 Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Vodafone a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

7.4 Reklama představuje jak reklamu společnosti Vodafone, tak i třetích stran. Společnost Vodafone nenese odpovědnost za obsah reklamy třetích stran, a tedy ani za škodu vzniklou Uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy třetí strany.

8. Pravidla užívání Vodafone galerie

8.1 Uživatel odpovídá za důsledky svého jednání na Vodafone galerii. Uživatel není oprávněn využívat Vodafone galerii nebo Produkty na ní nabízené k jakýmkoli jiným účelům ani jiným způsobem než stanoveným těmito podmínkami.

8.2 Uživatel se zavazuje, že při užívání Vodafone galerie bude dodržovat platné právní předpisy, tyto podmínky služby Vodafone galerie i Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone, stejně jako podmínky Produktů zakoupených prostřednictvím Vodafone galerie.

8.3 Uživatel se zavazuje, že nebude činit žádné úkony, které by byly na újmu společnosti Vodafone či třetích stran a které by vedly k porušení platných právních předpisů; stejně tak nebude činit žádné úkony, které by porušovaly práva jakékoliv třetí strany (např. autorská práva, copyright, ochrannou známku, osobnostní práva atp.).

8.4 Uživatel nesmí Vodafone galerii využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných společností Vodafone nebo třetími stranami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Vodafone galerie, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Vodafone v souladu s těmito podmínkami.

8.5 Na Vodafone galerii může být zobrazován Obsah, který není určen osobám mladším 18 let nebo může být konkrétním Uživatelem vnímán jako neslušný či nevhodný. Uživatel je s tímto srozuměn. Obsah určený pouze pro osoby starší 18 let je oprávněn zobrazovat a nakupovat pouze Uživatel starší 18 let.

9. Autorská práva a licenční ujednání

9.1 Společnost Vodafone poskytuje Uživateli nevýhradní licenci k osobnímu užití Vodafone galerie a Obsahu umístěného společností Vodafone na Vodafone galerii, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném k řádnému a obvyklému užívání Vodafone galerie dle těchto podmínek. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě.

9.2 Uživatel je oprávněn k užití Produktů nabízených na Vodafone galerii v rozsahu, jaký je stanoven poskytovatelem daného Produktu. Uživatel zejména není oprávněn obsah Vodafone galerie jakkoli měnit, upravovat, kopírovat, rozmnožovat, distribuovat či upravovat, jinak rozmnožovat či veřejně šířit, ani využívat pro komerční účely.

9.3 Užívání Obsahu chráněného autorskými právy může být omezeno prostřednictvím technologických prostředků zamezujících neoprávněnému nakládání s Obsahem, které Uživatel není oprávněn jakkoli znehodnocovat či odstraňovat.

10. Odpovědnost

10.1 Produkty představují komerční nabídky třetích stran. Společnost Vodafone nenese odpovědnost za Obsah takových nabídek ani za jejich změny. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že společnost Vodafone neodpovídá za plnění poskytovatelů Produktů na základě využití jejich nabídky Uživatelem, ani za případnou škodu vzniklou Uživateli v této souvislosti. Společnost Vodafone neodpovídá za správnost informací o Produktu, ani za jejich případnou neúplnost, nepřesnost, nepravdivost.

10.2 Společnost Vodafone nenese odpovědnost za zobrazování a stahování Obsahu na internetových stránkách třetích stran, případně za jakoukoliv škodu vzniklou Zákazníkovi v důsledku stažení Obsahu ze stránek třetích stran, které jsou jakkoliv zpřístupněny prostřednictvím Vodafone galerie (např. přímým odkazem, bannerovou reklamou atp.).

10.3 Společnost Vodafone nenese odpovědnost za vady, nesprávnosti či neúplnosti na Vodafone galerii vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do webových stránek, na nichž je Vodafone galerie provozována, či jejího Obsahu nebo v důsledku užití této webové stránky v rozporu s těmito podmínkami. Společnost Vodafone dále neodpovídá za funkčnost datové sítě Uživatele, veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele či za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

11. Komunikace stran

11.1 Komunikace ze strany společnosti Vodafone ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být společností Vodafone uskutečněna formou zveřejnění určitého sdělení na Vodafone galerii (například v případě oznámení změny těchto Podmínek), využitím elektronické adresy či telefonního čísla Uživatele.

11.2 Reklamace obsahu jednotlivých Produktů nabízených na Vodafone galerii vyřizují přímo jejich poskytovatelé. Není-li u daného Produktu uvedeno jinak, je poskytovatelem Produktů nabízených na Vodafone galerii společnost: Advanced Telecom Services, s. r. o., IČ: 276 35 007, nebo její smluvní partner a Uživatel je může kontaktovat na zákaznické lince: (+420) 776 999 199.

11.3 Pro komunikaci Uživatele se společností Vodafone, jako s provozovatelem Vodafone galerie, je určena emailová adresa vodafonegalerie@vodafone.cz

12. Ukončení

12.1 Společnost Vodafone si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění přerušit, omezit či ukončit (včetně ukončení Uživatelského účtu) Uživateli poskytování přístupu k Vodafone galerii v případě, že má důvodné podezření, že Uživatel prostřednictvím Vodafone galerie či Produktu nabízeného třetí stranou porušil či porušuje právní předpisy či tyto podmínky.

12.2 V případě, že Uživatel přenese své telefonní číslo, k němuž se váže Uživatelský účet, k jinému operátorovi, toto telefonní číslo zruší nebo je Uživateli přístup k tomuto číslu zrušen z jiného důvodu, je k tomuto datu ukončen Uživatelský účet tohoto Uživatele.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami každým připojením na portál Vodafone galerie.

13.2 V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz

13.3 Tyto podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi společností Vodafone na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti s Vodafone galerií se řídí právním řádem České republiky.

13.4 Vodafone je oprávněn kdykoli měnit a doplňovat tyto podmínky. Aktuální znění podmínek je k dispozici na webové stránce https://galerie.vodafone.cz/ Ke dni účinnosti nového znění podmínek pozbývají účinnosti předchozí podmínky.

13.5 Toto znění podmínek nabývá účinnosti dne 1. 6. 2018 a nahrazují podmínky ze dne 1. 1. 2015.

Vytisknout