Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky užívání služby Vodafone eVyúčtováni

Služba eVyúčtování je doplňkovou službou poskytovanou společností Vodafone Czech Republic a.s., která umožňuje přístup k vyúčtování Účastníka a provádění úkonů uvedených níže (dále jen „Služba“), a to na příslušném Účastnickém účtu.

Využívat Službu je oprávněn každý zákazník společnosti Vodafone, který má aktivovánu službu Vodafone OneNet.

Služba umožňuje Účastníkovi provádět různé druhy analýz, vyhledat a sledovat jednotlivé volání, nastavit reporty sledující rozpočet, vyhledat Top reporty, nahrát firemní adresář, nahrát individuální uživatelské adresáře, rozlišovat hovory jak pro služební, tak i soukromé účely, rozdělit fakturační reporty, upravovat a sdílet vlastní reporty, vytvářet grafy a sledovat trendy/vývoj, definovat flexibilní a komplexní pravidla pro přístup, prohlížet účtování a vytvářet vlastní hierarchie a využít podrobnou online pomoc. Návod na využívání jednotlivých funkcionalit je uveden zde.

Přístup ke Službě je umožněn prostřednictvím webové aplikace dostupné na https://evyuctovani.vodafone.cz . Přístup ke službě je chráněn pomocí přístupových údajů, které se člení na administrátorské a uživatelské. Administrátorské přístupové údaje umožňují přístup ke všem funkcionalitám Služby. Uživatelské přístupové údaje umožňují přístup dalším uživatelům a v rozsahu určeném administrátorem.

Účastník nesdělí jiné osobě své přístupové údaje a bude je chránit před neoprávněným využíváním jinou osobou. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou Účastníkovi v důsledku využívání Služby dalšími uživateli, kterým Účastník umožnil přístup.

K využití Služby je třeba mít dostatečně kvalitní internetové připojení a webový prohlížeč.

Účastník je oprávněn aktivovat či deaktivovat Službu kdykoli po dobu trvání smluvního vztahu s Vodafone, a to na základě žádosti prostřednictvím svého Care Consultanta Vodafone. Uživatelské přístupy aktivuje či deaktivuje administrátor určený Účastníkem.

Služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb Vodafone OneNet. Měsíční poplatek za užívání Služby bude účtován za každý měsíc v němž byla služba aktivní, a to i v případě, že služba nebyla aktivní po celé zúčtovací období. Aktivace či deaktivace Služby není zpoplatněna.

Za účelem poskytování Služby budou Účastníkovi zpřístupněna provozní data v rozsahu uvedeném ve vyúčtování služeb a podrobném vyúčtování (rozpisu) služeb, a to vždy za poslední 4 zúčtovací období (dále jen „Data“). Zároveň bude Účastníkovi k dispozici v PDF formátu vyúčtování a podrobný výpis, a to za posledních 6 zúčtovacích období.

Účastník bere na vědomí, že data v eVyúčtování nemusí v reálném čase odpovídat skutečnosti (zejména z důvodu vzniku rozdílu při poskytování slev, vyúčtování roamingu atd.), přičemž Data v eVyúčtování mají pouze informativní charakter.

Aktivováním Služeb Účastník potvrzuje, že se seznámil se všemi podmínkami poskytování a využívání Služeb a že s nimi souhlasí.

V otázkách, které neupravují tyto podmínky, se poskytování Služeb řídí Všeobecnými podmínkami, platným Ceníkem a podmínkami uvedenými v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz (zejména v sekci "Služby").

Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli měnit a aktualizovat, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 12.4.2011.