Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky užívání aplikace "Vodafone Safety Net"

 • Tyto podmínky upravují používání aplikace Vodafone Safety Net, kterou lze nalézt pod názvem Vodafone Safety Net (dale jen “Aplikace”) v Google Play . Vodafone ji doporučuje jako vhodný nástroj pro rodiče, aby měli větší kontrolu nad tím, k čemu mají jejich děti přístup v telefonu.
 • Aplikace nabízí uživatelům mobilních telefon možnost omezit přístup k vybraným funkcím a službám. Aplikace umožňuje správu:
 • seznamu telefonních kontaktů
 • přístupu na internet v mobilním prohlížeči
 • spuštění stažených nainstalovaných aplikace v telefonu
 • odesílání Premium SMS
 • vybraných funkcí telefonu
 • nstalace aplikací z Google Play  nebo z neznámých zdrojů
 • Aplikace není navržena jako nástroj kontrolující asociální aktivity jako jsou obtěžující hovory či SMS
 • V případě nastavení blokace příchozích hovorů, Aplikace přesměruje hovor do Hlasové schránky, pokud je na daném čísle aktivní. .
 • V případě tísňových volání se Aplikace automaticky vypne, aby bylo umožněno uskutečnění tísňového volání. Pro zapnutí Aplikace a obnovu původně nastavených funkcí Aplikace je nutné telefonní přístroj restartovat.
 • V případě, že uživatel obdrží blokovanou SMS zprávu, Aplikace ji automaticky vloží do archivu Aplikace. Tzn. že v běžné složce textových zpráv nebude zobrazena. Archiv blokovaných SMS zpráv je zabezpečen heslem, které si volí sám uživatel.
 • Aplikace umožňuje nastavení tzv. Kontaktu rodiče a hesla pro přístup do aplikace a pro pozdější změny nastavených funkcí aplikace.
 • Stažením Aplikace bere na vědomí, že každý uživatel mobilního telefonu (např. dítě) může změnit či zrušit funkce Aplikace. V případě nastavení tzv. Kontaktu rodiče, dojde v případě jakékoliv změny nastavení Aplikace či jejího zrušení, k odeslání SMS oznámení o provedené změně na tzv. Kontakt rodiče.
 • Uživatel Aplikace bere na vědomí, že správné fungování Aplikace je možné pouze na vybraných mobilních telefonech, jejichž seznam je uveden na https://pece.vodafone.cz/app/answers/list/c/133/kategorie/Internet-a-data
 • Vodafone neručí ani neodpovídá za škody způsobené stažením či používáním Aplikace. Uživatel Aplikace bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá Aplikaci bez jakékoliv záruky a na svou vlastní odpovědnost.
 • Uživatel Aplikace není oprávněn Aplikaci jakkoliv upravovat, měnit, kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, dekompilovat nebo s ní manipulovat v rozporu s jejím účelem Vodafone poskytuje uživateli Aplikace nevýhradní licenci k Aplikaci, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném k řádnému a obvyklému užívání Aplikace. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě.
 • Veškeré SMS zprávy odeslané Aplikací budou účtovány dle tarifu uživatele mobilního telefonu.Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit.
 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10. 2020.