Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služeb Mobilního zabezpečení

Tyto podmínky upravují pravidla, za nichž společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“) nabízí služby Mobilního zabezpečení (dále jen “Služby”). Služby jsou poskytovány prostřednictvím software a administračního portálu od společnosti poskytnutého na základě licence od společnosti AirWatch. LLC, se sídlem na 1155 Perimeter Center West, Suite 100, Atlanta, GA 30338, Spojené státy americké (dále jen „AirWatch“) a společnosti F-Secure Corporation, Tammasaarenkatu 7, PL 24, 00181 Helsinky, Finsko (dále jen „F-Secure“) spravovaného společností Vodafone.

Popis Služeb

Služby jsou bezpečným řešením pro mobilní zařízení (dále jen „Přístroj“). Služby umožňují najít, zablokovat a vymazat obsah Přístroje ze vzdáleného přístupu v případě jeho ztráty, krádeže nebo zapomenutí na nějakém místě. Služby dále umožňují vzdáleně nastavit e-mail či Wifi na Přístrojích. Pro Přístroje s operačním systémem Android a Symbian jsou k dispozici služby umožňující využívat ochranu před viry, bezpečné prohlížení webu, ochranu aplikací instalovaných v Přístroji a poskytují nástroje pro filtrování hovorů a textových zpráv.

K využívání Služeb je nezbytná licence od společnosti Airwatch a F-Secure, kterou je možné zakoupit prostřednictvím Vodafone (více informací na www.vodafone.cz/mobilnizabezpeceni). Na software poskytnutý na základě licence od společnosti AirWatch a F-Secure se vztahují podmínky společností AirWatch a F-Secure. Společnost Vodafone upozorňuje, že licence jsou udělovány pouze Oprávněné osobě a jsou nevýhradní a nepřevoditelné.

Společnost Vodafone umožní nákup a správu Služeb prostřednictvím administračního portálu na adrese https://mz.vodafone.cz (dále jen „Administrační portál“) po dobu využívání Služeb v souladu s licencí udělenou společností Airwatch a F-Secure.

Aktivace Služeb, ovládání účtu

Služby si mohou objednat a aktivovat pouze osoby starší 18 let. Služby lze objednat u společnosti Vodafone (více informací na www.vodafone.cz/mobilnizabezpeceni). Pro objednání Služeb musí být poskytnuty následující údaje: mobilní telefonní číslo, požadovaný počet licencí a e-mail. Do 24 hodin po objednání Služeb budou na e-mailovou adresu zaslány přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) do Administračního portálu. Při prvním přihlášení do Administračního portálu budete vyzváni ke změně hesla a nastavení bezpečnostní otázky pro případ ztráty hesla. Osoba, která si Služby ke svému mobilnímu telefonnímu číslu aktivovala a má přiděleno uživatelské jméno, je oprávněna Služby využívat na Přístrojích ve svém vlastnictví (dále jen „Oprávněná osoba“).

Služby jsou určeny pouze pro nekomerční používání na Přístroji ve vlastnictví Oprávněné osoby. Služby lze využívat na základě jedné licence pouze na jednom Přístroji. Pro každý další Přístroj bude vyžadována další licence. V případě změny vlastnictví Přístroje, na kterém je software nainstalován, je Oprávněná osoba povinna před převodem vlastnictví Přístroje odregistrovat Služby na Administračním portále a deinstalovat software z Přístroje.

Za správu a nastavení Služeb je odpovědná Oprávněná osoba, společnost Vodafone neodpovídá za nastavení Služeb provedené Oprávněnou osobou prostřednictvím Administračního portálu.

Oprávněná osoba je povinna své heslo k účtu (na Administračním portálu) uchovávat v bezpečí a oznámit společnosti Vodafone okamžitě jakékoli porušení nebo neoprávněné použití hesla či účtu, stejně tak jako prozrazení hesla neoprávněné osobě.

Více informací o aktivaci a ovládání účtu naleznete na www.vodafone.cz/mobilnizabezpeceni v sekci Dokumenty ke stažení.

Poplatky

K využívání Služeb je potřeba hradit měsíční poplatek za každou udělenou licenci. Aktuální výše poplatku je uvedena v Ceníku. Zakoupením licencí prostřednictvím Administračního portálu berete na vědomí a souhlasíte s tím, že licenční poplatky související se Službami budou vyúčtovány v daňovém dokladu vystaveném společností Vodafone a zavazujete se vystavená vyúčtování řádně platit.

Další podmínky využívání Služeb

Oprávněná osoba může využívat Služby pouze na Přístrojích ve svém vlastnictví a nesmí Služby zneužívat či umožnit jejich užívání jinými osobami či na Přístrojích, které nejsou v jejím vlastnictví.

Oprávněná osoba je povinna pravidelně kontrolovat své Přístroje tak, aby splňovaly systémové požadavky Služeb (aplikace Mobilní zabezpečení), což zahrnuje i provádění aktualizací a upgradů tak, jak jsou doporučeny společností Vodafone, AirWatch nebo F-Secure. Společnost Vodafone, AirWatch nebo F-Secure může kdykoli provést modifikace systémových požadavků nebo aplikace Mobilní zabezpečení. Pokud modifikace zapříčiní nefunkčnost Služeb na konkrétním Přístroji, má Oprávněná osoba možnost ukončit využívání Služeb, a to i v případě, že bylo používání Služeb smluvně podmíněno na dobu určitou.

Pro využívání lokalizačních nástrojů, které jsou součástí Služeb, musí být Přístroj zapnutý a musí mít umožněn přístup na internet. Lokalizační přesnost v případě zadání požadavku na nalezení Přístroje je závislá na tom, zda má hledaný Přístroj zapnutou GPS v daném momentě. Pro plné využití Služeb musí být Přístroj zapnutý a musí mít umožněn přístup na internet. V případě přerušení či omezení poskytování datových služeb či textových služeb (SMS), nemusí Služby řádně fungovat.

Aplikace třetích stran v Přístroji mohou negativně ovlivnit řádné fungování Služeb (zejména v případě zadání požadavku na vymazání obsahu Přístroje).

Deaktivace Služeb

Využívání Služeb lze ukončit kdykoliv (podobně jako aktivaci Služeb, více informací na www.vodafone.cz/mobilnizabezpeceni), pokud její používání nebylo smluvně podmíněno na dobu určitou. V případě deaktivace Služeb v průběhu zúčtovacího období (měsíce) bude za toto poslední zúčtovací období naúčtována pouze poměrná část měsíčního poplatku za dobu, po kterou byly Služby aktivní.

Odpovědnost za škodu

Společnost Vodafone neodpovídá za škody způsobené:

  • nesprávným použitím Služeb či jejich použitím v rozporu s těmito podmínkami či právními předpisy;
  • ztrátou dat v Přístroji při užití Služeb;
  • zneužitím Služeb Oprávněnou osobou či třetími osobami.

Omezení

Společnost Vodafone je oprávněna přerušit nebo ukončit poskytování Služeb, pokud jsou Služby využívány:

  • jako prostředek sledování nebo monitorování místa či osoby bez výslovného souhlasu dotčených osob;
  • ke sběru osobních či jiných informací o osobách bez jejich výslovného souhlasu;
  • k přenosu nezákonného nebo nevhodného obsahu nebo obsahu zasahujícího do soukromí třetí osoby;
  • k šikanování, obtěžování, ponižování třetí osoby;
  • k podněcování chování, které může vyústit v trestný čin či přestupek;
  • k aktivitám, které neoprávněně zasahují do práv třetích osob nebo do nerušeného užívání Služeb třetími osobami; nebo
  • k poškozování pověsti či dobrého jména společnosti Vodafone.

Společnost Vodafone je oprávněna ukončit nebo pozastavit poskytování Služeb také v případě, že nebude řádně a včas uhrazeno vyúčtování licenčních poplatků.

Společnost Vodafone je ve výše uvedených případech oprávněna ukončit nebo pozastavit poskytování Služeb bez předchozího oznámení.

Internetová komunikace s F-Secure a AirWatch

Určité vlastnosti Služeb vyžadují přístup k serverům F-Secure a AirWatch a komunikaci s nimi prostřednictvím mobilní sítě nebo sítě WiFi. Jedná se například o stahování a aktualizaci software, antiviru, sledování přístroje, jeho zablokování a vymazání obsahu, a sběr informací o přístroji (název a typ telefonu, MSISDN, IMSI, IMEI), které jsou nezbytné pro poskytování Služeb.

Pokud software (Mobilní zabezpečení) automaticky zahájí nebo přímo provede aktualizace, upgrade nebo opravy sofware, může každý zásah nebo bránění takovéto aktivitě způsobit nesprávné fungování Služeb. Některé aktualizace AirWatch nebo F-Secure nemusí být v České republice dostupné.

Závěrečná ustanovení

Pokud je v textu uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064. (a její síť, produkty a služby).

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (zejména ustanovení týkající se vyúčtování, komunikace mezi Oprávněnou osobou a společností Vodafone), Reklamační řád, a platný Ceník.

Vodafone si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 10. 2020.