Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Wi-Fi volání

Podmínky pro poskytování služby Wi-Fi volání společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“)

 1. Základní ustanovení

 • Služba Wi-Fi volání (dále jen „Služba“) je integrovaná služba, která umožňuje volat a přijímat hlasová volání přes bezdrátové připojení k internetu, jako jsou domácí širokopásmové, kancelářské širokopásmové nebo veřejné Wi-Fi sítě (dále jen „Wi-Fi síť“).
 • Služba je poskytována společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná pod sp.zn. B 6064 u Městského soudu v Praze (dále jen „Vodafone“).
 • Službu mohou využívat všichni zákazníci Vodafone, kteří disponují odpovídajícím koncovým zařízením
 • Podmínky Služby jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti Vodafone. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, platný Ceník služeb, Podmínky datových služeb, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz. 

2. Popis a podmínky využití Služby

 • Službu je možné využívat prostřednictvím koncových zařízení disponujících podporou VoLTE a Wi-Fi volání.
 • Služba Wi-Fi volání umožňuje uskutečňovat volání, zasílání SMS/MMS a videovolání přes dostupnou Wi-Fi síť.
 • Aby Služba mohla být poskytnuta, je třeba, aby bylo zařízení připojeno k Wi-Fi síti a zákazník využíval koncové zařízení, které podporuje technologii umožňující volání přes Wi-Fi a které je pro použití se Službou určeno Vodafonem. Seznam koncových zařízení, která podporují využití Služby, naleznete na www.vodafone.cz.
 • Služba je poskytována stejným způsobem jako v případě volání v mobilní síti, tj. zákazník používá své telefonní číslo a volání (videovolání, zaslání SMS/MMS) je realizováno standardním způsobem.
 • Služba umožňuje přepínání hovoru mezi Wi-Fi voláním a voláním v síti LTE (VoLTE) oběma směry za podmínky, že příslušné koncové zařízení zákazníka tuto možnost podporuje. V takovém případě je v okamžiku snížení síly (kvality) signálu sítě LTE hovor automaticky přesměrován do Wi-Fi sítě (je-li tato síť v daný okamžik k dispozici) a naopak. Uvedené neplatí pro sítě 2G a 3G, u kterých není možno přepínání hovoru využívat.
 • Aby Služba mohla být zákazníkovi poskytnuta, je třeba, aby dostupná Wi-Fi síť
  1. disponovala přenosovou rychlostí pro stahování i odesílání dat minimálně 100 kb/s pro hlasový hovor a 1Mb/s pro video hovor po celou dobu, kdy je koncové zařízení v síti přihlášeno,
  2. Wi-Fi síť neměla v rámci nastavení žádná omezení pro poskytování Služby a
  3. použitý Wi-Fi router podporoval přenos internetového zabezpečení IP Sec.

3. Aktivace Služby

 • Abyste mohli Službu využívat, je třeba provést aktivaci Služby v Samoobsluze. Můj Vodafone. V případě, že disponujete odpovídajícím koncovým zařízením, je pro Vás Služba okamžikem aktivace dostupná.
 • Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby, Službu neaktivujte a nevyužívejte. 
 • Službu můžete kdykoliv deaktivovat, a to v Samoobsluze Můj Vodafone, nebo dočasně pozastavit její využívání prostřednictvím nastavení v menu koncového zařízení.

4. Úhrada za Službu  

 • Veškerá odchozí a příchozí volání, SMS a MMS realizovaná prostřednictvím Wi-Fi volání jsou zpoplatněna dle příslušného tarifu zákazníka a platného Ceníku služeb dle národní tarifikace v rámci České republiky.
 • Při využití služby v zahraničí se na zákazníka nahlíží jako by Službu využíval v rámci své domácí sítě.

5. Omezení volání na tísňová a další zkrácená telefonní čísla

V rámci Služby není podporováno volání na čísla tísňového volání a na asistenční a informační linky s geolokací. Taková volání jsou automaticky směrována do mobilní sítě s tím, že není-li v daný okamžik mobilní síť dostupná, není možno tísňové volání uskutečnit. Toto omezení představuje omezení koncového zařízení zákazníka, za které Vodafone nenese odpovědnost.

6. Garantovaná kvalita služby a výhrady

 • Vodafone se zavazuje poskytovat zákazníkům Službu v co nejvyšší možné kvalitě. Dosahovaná kvalita poskytované Služby závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany Vodafone ani ze strany zákazníka, ale i na faktorech, které zákazník může přímo ovlivnit.
 • Mezi faktory ovlivňující kvalitu Služby patří např. využívaná technologie datového připojení, úroveň pokrytí signálem Wi-Fi, nastavení a vytížení Wi-Fi sítě, zařízení, které zákazník používá, charakter budovy, ve které zákazník službu využívá, poloha koncového zařízení, frekvenční pásmo Wi-Fi, cesta šíření signálu, náhodná koncentrace uživatelů.
 • Služba je určena zejména pro běžné aktivní využívání mobilních hlasových služeb (včetně SMS/MMS) samotným zákazníkem. Službu nelze využívat v zařízeních chovajících se jako GSM brány. Vodafone je oprávněn omezit zákazníkovi přístup ke Službě v případě, že jeho provoz není běžný či vykazuje znaky strojově generovaného provozu (např. stále se opakující odesílání SMS v pravidelných intervalech, odesílání hromadných SMS apod.) či v případě, že služba je využívána v zařízeních chovajících se jako GSM brány.
 • Při využívání Služby nejsou dostupná některá informační oznámení týkající se doplňkových služeb poskytovaných zákazníkům zdarma.

8. Ostatní ujednání

 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, podmínky tarifů, podmínky poskytování datových služeb, podmínky FUP, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 • Tato Služba je doplňkovou službou, na kterou není žádný nárok. Služba je poskytována v testovacím režimu po dobu 12 měsíců za účelem ověření funkčnosti, spolehlivosti a zjištění, zda taková služba je pro zákazníky vhodná a využitelná.
 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020.