Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky akce "Vodafone Oldfluencer 2021

PRÁVNÍ PODMÍNKY AKCE „VODAFONE OLDFLUENCER 2021“

Pořadatel. Pořadatelem akce „Vodafone Oldfluencer 2021“ (dále jen „Akce“) je Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, spisová značka B 6064 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel je oprávněn jakoukoliv částí svých práv a povinností dle těchto pravidel pověřit svojí reklamní agenturu či jiný subjekt.

Důležité upozornění. Účastí v této akci nevzniká účastníkovi nárok na jakékoliv účinkování v reklamě, ani na jakoukoliv odměnu či uzavření smlouvy, a to ani v případě, že bude vybrán jako výherce. Pořadatel si vyhrazuje právo nevyužít ve své reklamě ani jinak žádné účastníky této akce, ani jejího výherce.

Podmínky akce. Pořadatel vyhlašuje akci a stanoví její podmínky na svých profilech na sociálních sítích Facebook, Instagram a TikTok a na webových stránkách https://odysea.nadacevodafone.cz, přičemž tyto kanály jsou rovněž hlavním komunikačním nástrojem akce (dále souhrnně jen „webové stránky akce“). Pravidla akce jsou tvořena jak těmito právními podmínkami, tak ostatním obsahem webových stránek akce. Pořadatel si vyhrazuje právo bez dalšího jednostranně měnit a doplňovat pravidla akce průběžně po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách https://odysea.nadacevodafone.cz, kde jsou tak vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Změna pravidel je účinná vždy okamžikem zveřejnění na webových stránkách akce.

Podmínky účasti. Účastníkem akce může být pouze zletilá osoba starší 65 roků s doručovací adresou v České republice, která akceptuje a splňuje pravidla akce. Každý se může stát účastníkem akce jen sám za sebe, jedenkrát, a je povinen uvádět vždy jen přesné a pravdivé údaje.

Doba trvání akce. Otevřená část akce trvá od 8. prosince 2021 do 6. ledna 2022. V tomto období je možné zasílat videa a tím se přihlašovat do akce, jak je dále uvedeno.

Průběh akce. Zájemce, který splňuje podmínky účasti a má zájem stát se účinkujícím v budoucích reklamách a jiné propagační komunikaci Pořadatele, musí v době trvání otevřené části akce natočit video a zaslat jej Pořadateli. Video musí kromě dále uvedených podmínek splňovat námět a technické parametry, uvedené na webových stránkách akce. Zaslané video nebude zveřejněno, ale prohlédne jej odborná porota, jmenovaná Pořadatelem. Tato porota následně vybere výlučně dle své vlastní úvahy výherce akce.

Budoucí propagační spolupráce. Výherce akce bude pozván k jednání o honorované propagační spolupráci s Pořadatelem v roce 2022, zejména pro vystupování v obsahu pro sociální sítě a na online kanálech Pořadatele. Konkrétní rozsah spolupráce a honorářové podmínky přitom budou  předmětem jednání obou stran, přičemž nedosažení úplné shody o všech podmínkách spolupráce není vyloučeno a v žádném případě nezakládá žádnou předsmluvní odpovědnost ani jedné ze stran. 

Pravidla vkládaných videí. Z akce jsou zásadně vyloučena videa, která jsou dle výlučného rozhodnutí Pořadatele protizákonná, nemravná či jakkoliv neodpovědná. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při pořizování příspěvků neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně vyřadit videa tato pravidla porušující, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Totéž platí i o videích technicky pro akci nepoužitelných či tematicky anebo jinak neodpovídajících zadání.

Autorská a osobnostní práva. Účastník ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého videa a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob včetně práv osobnostních ani jiné zákonné podmínky. Účastník uděluje bezplatnou licenci Pořadateli k tomu, že jeho video včetně jména autora může být předloženo odborné porotě, jmenované Pořadatelem, za účelem hodnocení videa a osobnosti účastníka ve smyslu těchto pravidel.

Obecné podmínky akce.

  • Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v rámci akce. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je Pořadatel oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do akce, případně jej z akce vyřadit, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Pořadatele o takovém opatření je konečné. 
  • Pořadatel není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou výslovně uvedená v platných pravidlech akce.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit.
  • Tato akce není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem ani jinou sociální sítí a Facebook ani jiné sociální sítě za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci akce neposkytujete Facebooku ani jiné sociální síti. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány Pořadateli.

Informace o zpracování osobních údajů. V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) zde informujeme účastníky této akce o základních podmínkách zpracování jejich osobních údajů a jejich právech:

Totožnost a kontaktní údaje správce

Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, spisová značka B 6064 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: Náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále jen „Pořadatel“), Kontaktní E-mail pro agendu osobních údajů: ochranaosobnichudaju@vodafone.cz

Zpracovatel osobních údajů

McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, IČO 17046041, spisová značka C 2080 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: Riegrovy sady 28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, kontaktní e-mail pro agendu osobních údajů: gdpr@mccann.cz

Rozsah zpracovávaných údajů

Uživatelské jméno na sociální síti, telefonní číslo, obsah videa, věk

Účely zpracování

Pořádání této akce

Právní základ pro zpracování

Plnění smlouvy (tj. uspořádání této akce) dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Po dobu nezbytnou k pořádání této akce, tj. do doby výběru výherce, a dále po dobu dvou měsíců poté za účelem kontroly

Poučení subjektu údajů

Akceptace této informace není povinná, nicméně bez ní se nelze této akce zúčastnit. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.  Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.