Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Vyhrajte kredit na volání a SMSkování – Valentýnská soutěž pro zákazníky programu Vodafone odměny

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“).

2. Doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 3. 2. 2014 0:00 do 16. 2.2014 23.59 hod.

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba, která současně splňuje tyto podmínky:

(1) je starší 18 let,

(2)má aktivní telefonní číslo Vodafone s předplacenými službami (předplacenou kartu Vodafone)

a

(3) je členem programu Vodafone odměny (dále jen „Účastník“).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že společnost Vodafone zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Vodafone si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.

Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Princip soutěže a získání výhry

Do soutěže se zapojí každý Účastník, který odešle SMS prostřednictvím SMS zprávy ve tvaru: ANO na telefonní číslo 97747 (dále jen „Soutěžní SMS“) v době konání soutěže. Soutěžní SMS v jiném než stanoveném tvaru nebudou do soutěže zařazeny. Doručené Soutěžní SMS společnost Vodafone uloží v pořadí, v jakém jí byly doručeny. Pro zařazení do soutěže je rozhodující čas doručení Soutěžní SMS společnosti Vodafone. Do soutěže budou zařazeny jen Soutěžní SMS doručené společnosti Vodafone v době trvání soutěže.

Odeslání každé Soutěžní SMS bude zpoplatněno dle aktuálního platného tarifu Účastníka.

V soutěži je možné vyhrát 100 výher.

Výhry: 100 x 60 Kč kredit na volání a SMSkování do všech sítí v České republice na dobu, který zákazník získá ve 3 po sobě následujících měsících. Celkem tedy zákazník vyhraje 180Kč kredit.  

Výherci se stávají Účastníci, jejichž Soutěžní SMS ve správném tvaru přijala společnost Vodafone jako každou dvoustou tj. 200., 400., 600 atd. (100 pořadí podle času doručení Soutěžní SMS)

Soutěžní SMS budou přijímány od 3. 2. 2014 do 16. 2. 2014. Kredit bude výhercům nahrán nejpozději do 20. 2. 2014. O nahrání kreditu budou výherci informováni prostřednictvím systémové SMS. Nárok na výhru mají Účastníci soutěže, kteří poslali Soutěžní SMS ve správném formátu v daném pořadí a splnili všechny tyto podmínky.   Vyhrát  může zákazník během konání soutěže pouze jednou.

Účastník se může zúčastnit soutěže opakovaně (tedy odeslat více soutěžních SMS) s jedním nebo více telefonními čísly (Vodafone předplacenými kartami, které jsou zaregistrované v programu Vodafone odměny). V případě, že Účastník odešle z jednoho telefonního čísla více Soutěžních SMS, bude každá platná Soutěžní SMS zařazena do soutěže zvlášť.

Společnost Vodafone v průběhu konání soutěže bude sestavovat pořadí Účastníků, kteří zaslali Soutěžní SMS ve správném formátu.

Výhercům kreditu bude zaslána informace o aktivaci balíčku na jejich telefonní číslo, ze kterého odeslali výherní Soutěžní SMS.

Společnost Vodafone neodpovídá za situaci, kdy nebude možné nahrát výhru v podobě kreditu výherci a. V těchto případech výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch společnosti Vodafone.

Hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti.

5. Zpracování osobních údajů a záznamů

Odesláním soutěžní SMS vyjadřuje Účastník souhlas s těmito pravidly a poskytuje společnosti Vodafone souhlas se zpracováním telefonního čísla, které poskytne společnosti Vodafone v době trvání soutěže pro účely organizace soutěže. Souhlas je poskytován dobrovolně pro účely organizace soutěže na dobu trvání soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení či ukončení.

Společnost Vodafone je oprávněna změnit tato pravidla v průběhu trvání soutěže, a to zveřejněním změny na stránkách soutěže.

Společnost Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou nebo lidskou chybu, k níž dojde během zpracování soutěžních SMS včetně selhání sítě elektronických komunikací a nedoručení soutěžních SMS.

Na výhru v soutěži není právní nárok, výhry nejsou soudně vymahatelné. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo výhru neudělit.

Soutěžící souhlasí s tím, že se bude řídit rozhodnutími společnosti Vodafone, jež budou ve všech ohledech konečná a závazná. Vodafone si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit soutěžícího, u kterého zjistí, že porušuje pravidla soutěže nebo jedná v rozporu s dobrými mravy, v rozporu s účelem soutěže nebo se chová způsobem, který by mohl ohrozit nebo poškodit dobrou pověst společnosti Vodafone.

Pravidla jsou v plném znění dostupná na stránkách tam.je/smshra

Tato pravidla jsou platná a účinná od 3. 2. 2014