Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže - Vodafone Road Show v obchodních centrech

Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen jako „Vodafone“).

Organizátorem soutěže je společnost Team Red s.r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Nádražní čp. 762/32, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl C, vložka 85870, IČ: 264 96 ?429 (dále jen jako „organizátor“).

2. Místa a doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat v těchto ?termínech a obchodních centrech (dále jen jako „Soutěžní místo“):

19. 11.; 21. 11.; 8. 12.; 29. 12.; 31. 12. 2011 a 2. 1.; 4. 1.; 18. 1. a 19. 1. 2012
– OC Olympia, U dálnice 777, 664 42 Brno Modřice a AVION SHOPPING PARK, Skandinávská 2, 619 00 Brno

13. 11.; 18. 11.; 27. 11.; 9. 12. 2011 a 8. 1.; 20. 1. 2012
– IGY CENTRUM, Pražská třída 1274/24, 370 04 České Budějovice

11. 11.; 17. 11.; 23. 11.; 7. 12. 2011 – OC Futurum, Brněnská 1852/23 a, 500 09 Hradec Králové

12. 11., 15. 11., 26. 11., 10. 12., 27. 12. 2011 a 7. 1., 12. 1. 2012 – OC NISA, České mládeže 456, 460 03 Liberec

20. 11.; 22. 11.; 25. 11.; 4. 12.; 30. 12. 2011 a 3. 1.; 5. 1.; 17. 1. 2012
– OC FUTURUM, Novinářská 6a, 702 00 Ostrava a OC GALERIE, Sjízdná 5554/2, 722 00 Ostrava – Třebovice

6. 1.; 16. 1.; 22.1. 2012 – AFI Palác, Masarykovo náměstí 2799, 530 03 Pardubice

5. 12., 6. 12., 11. 12., 28. 12. 2011 a 23. 1. 2012 – OC OLYMPIA, Písecká 972/1, 317 00 Plzeň – Černice

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že společnost Vodafone zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Vodafone si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play. Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce. Výhercem může být pouze fyzická osoba – nepodnikatel. Výherce potvrzuje, že výhru nezíská v? souvislosti se svým podnikáním.

4. Princip soutěže a získání výhry

Účastník, který se v době trvání soutěže dostaví do prostoru daného obchodní centra, obdrží od hostesky pohybující se po obchodním centru soutěžní leták. Letáky budou k vyzvednutí také přímo v prostorách expozice Vodafone. Celkový počet letáků je 12 600 ks (300 ks letáků na daný soutěžní den). Každý soutěžící může získat pouze jeden soutěžní leták za každý den konané soutěže. Vědomostní soutěžní otázka pro dané období je:

Řekněte nám, kolik je celkem v této nádobě barevných míčků/korálků ?

Po vyplnění osobních údajů a zodpovězení otázky pro dané období, vhodí Účastník leták do zapečetěného volně přístupného boxu v prostorách expozice. Vítězem se stává ten Účastník, jehož odpověď bude nejblíže nebo shodná s počtem míčků/korálků. V případě, že správně odpoví více Účastníků nebo bude odpověď více Účastníků stejně blízko skutečnému počtu, výhru získává každý takovýto Účastník. Kontrolu správných odpovědí budou provádět pracovníci organizátora (a to vždy během týdne následujícího po daném soutěžním období). Výběr bude zdokumentován a záznamy o kontrole správných odpovědí budou zarchivovány. Oznámení o výhře a způsob předání výhry proběhne telefonickou formou, kterou uskuteční pracovník organizátora na telefonní číslo, které Účastník vyplní na soutěžní leták. Předání výhry proběhne do 30 dnů od konání soutěže. Výherci budou vyhlášení na www stránkách pořadatele soutěže (uveřejnění na www stránkách, aplikaci facebook a dalších). Pokud si výherce výhru nepřevezme, výhra propadá pořadateli soutěže. V soutěži bude udělena tato výhra:

Mobilní telefon Nokia a to vždy jeden kus telefonu na daný soutěžní den.

5. Práva a povinnosti Vodafone

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Vodafone je rovněž oprávněna soutěž dle svého uvážení prodloužit. Vodafone si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté hlavní výhry propadají společnosti Vodafone.

6. Souhlas Účastníka

Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, telefonního čísla a elektronické adresy, a to za účelem vyhodnocení soutěže. Společnost Vodafone je dále oprávněna zpracovávat výše uvedené osobní údaje a dále údaj o stávajícím mobilním operátorovi Účastníka, pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu tří let od jejich poskytnutí. Účastník soutěže dále souhlasí, aby jej společnost Vodafone informovala (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Vodafonem ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených údajů, zejména elektronické adresy. Účastník soutěže souhlasí také s tím, aby Vodafone přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údajů, které o Účastníkovi zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas může účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů ukončí organizátor v ?přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však účastník souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné cenu Účastníkovi předat. Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Účastník, že dochází ke zpracování osobních údajů v ?rozporu s ?ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může organizátora požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má Účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k ?dispozici na stránkách www.vodafone.cz v ?části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

7. Odpovědnost

Vodafone tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

8. Zveřejnění pravidel

Konkrétní pravidla platná pro dané Soutěžní místo jsou viditelně vyvěšená po celou dobu trvání soutěže na Soutěžním místě. Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel.
Pravidla jsou platná a účinná od 11. 11. 2011 – 31. 1. 2012.

Vytisknout