Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Ušetřete s pojišťovnou AXA celých 50% a vyhrajte dovolenou v hodnotě 40 000 Kč“ v aplikaci Můj Vodafone

1. Pořadatel Soutěže. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Pořadatel“ nebo „společnost Vodafone“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž s názvem „Ušetřete s pojišťovnou AXA celých 50% a vyhrajte dovolenou v hodnotě 40 000 Kč“ o zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 40.000,- Kč v sekci Moje nabídky (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“). Partnerem soutěže je společnost AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. se sídlem Praha-Nusle, Hvězdova 1689/2a, PSČ 14000, IČO 25695215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 61910 (dále jen „Partner soutěže“).

2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 15. 6. do 15. 9. 2022 (dále jen „Doba soutěže“).

3. Soutěžící. Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který má doručovací adresu na území České republiky, je zákazníkem společnosti Vodafone (tj. odebírá od Vodafone jakoukoliv službu elektronických komunikací či jinou službu) a který se v Době soutěže přihlásí do mobilní aplikace Můj Vodafone (dále jen „Soutěžící“) a přes odkaz vedoucí z této aplikace (odkaz Soutěže) si sjedná a uzavře v Době soutěže jakékoliv cestovní pojištění z online nabídky Partnera soutěže. Soutěžící se přes odkaz Soutěže vedoucí z aplikace Můj Vodafone dostane přímo na online formulář ke sjednání cestovního pojištění provozovaný Partnerem soutěže. Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který je povinen na žádost Pořadatele tento souhlas doložit (jak souhlas s účastí v Soutěži, tak i s Pravidly této Soutěže vč. zpracování osobních údajů). Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se Soutěže účastní a vyhraje osoba, která nesplňuje Pravidla této Soutěže, Výhra jí nebude předána. V takovém případě platí, že Výhru získá další výherce vylosovaný dle pravidel níže. Výherce bude vylosován nejpozději do 30. 9. 2022.

4. Princip Soutěže.  Úkolem Soutěžícího je přihlásit se do mobilní aplikace Můj Vodafone do sekce Moje nabídky, kliknout na odkaz Soutěže a po přesměrování na webové stránky Partnera soutěže (formulář ke sjednání cestovního pojištění) sjednat a uzavřít v Době soutěže jakékoliv cestovní pojištění z online nabídky Partnera soutěže. Každý Soutěžící se může zúčastnit Soutěže v Době soutěže i vícekrát, tj. i uzavřením několika cestovních pojištěni v Době soutěže. Z celkového počtu Soutěžících bude vybrán jeden výherce (dále jen „Výherce“). Po uplynutí Doby soutěže sdělí Partner soutěže Pořadateli celkový počet Soutěžících, tj. osob, které uzavřeli cestovní pojištění výše uvedeným postupem. Výherce bude vybrán na základě losování, tj. náhodným výběrem, z celkového počtu Soutěžících, a to následujícím způsobem: Pořadatel Soutěže vylosuje jedno číslo z celkového počtu Soutěžících, které bude označovat pořadí, ve kterém Soutěžící uzavřel cestovní pojištění u Partnera soutěže v Době soutěže. Losování proběhne bez účasti veřejnosti – pomocí generátoru náhodného čísla (softwarové řešení). Partner soutěže sdělí Pořadateli kontaktní údaje Výherce (dle vylosovaného čísla) za účelem kontaktování pro předání výhry, jak je uvedeno níže v těchto Pravidlech. Pořadatel ověří splnění podmínek dle těchto Pravidel a dohodne se s Výhercem na předání výhry.

5. Výhra. V Soutěži bude vylosován jeden výherce, který získá poukaz na zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 40.000,- Kč věnovaný Partnerem soutěže od společnosti Invia.cz, a.s. se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 26702924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15601 (dále jen „společnost Invia.cz“). Zájezd bude možné rezervovat ihned po obdržení poukazu. Platnost poukazu je do 31. 12. 2023. Nejpozději do 31. 12. 2023 musí být poukaz uplatněn a zájezd objednán, zájezd samotný se však může konat i po skončení platnosti poukazu, tj. i v roce 2024. Výherce si bude moci zájezd vybrat na webových stránkách společnosti Invia.cz. V případě, že cena zájezdu bude nižší než hodnota poukazu, nevyužitá hodnota poukazu přepadá ve prospěch Pořadatele. V případě, že cena zájezdu bude vyšší než hodnota poukazu, rozdíl v ceně doplatí Výherce. (dále jen „Výhra“).

6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry. Pořadatel bude Výherce informovat o výhře telefonicky, a to nejpozději do 14 dnů od ukončení Soutěže. S Výhercem se následně dohodne způsob předání Výhry. Standardní způsob předání výhry je vyzvednutí v centrále Vodafonu na adrese náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 nebo zaslání a předání na jakékoliv pobočce Vodafone. Výherce podepíše předávací protokol jako důkaz o převzetí výhry.

7. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Pořadatel ani Parter soutěže nejsou vůči Soutěžícím jinak zavázáni a Soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto Pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky uplatnění poukazu a dodání s tím souvisejících služeb získaných v rámci Soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel nenese odpovědnost za provedení zájezdu a jeho podmínky. Daň z Výhry hradí Partner soutěže z vlastních prostředků, tj. daň z Výhry se neodečte z hodnoty Výhry. Výherce bere současně na vědomí, že s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

8. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné a důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

9. Pokud nebude možné Výherce telefonicky kontaktovat do 14 dní od data prvního kontaktu, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.

10. Zpracování osobních údajů

Přihlášením do soutěže uděluje soutěžící společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (jako správci) souhlas se zpracováním osobních údajů: telefonní číslo, jméno a příjmení a případně dalších souvisejících údajů, a to za účelem možnosti zúčastnit se soutěže a případného předání výhry.

Soutěžící dále souhlasí s předáním svého jména, příjmení a telefonního čísla ze strany Partnera soutěže, společnosti AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. se sídlem Praha-Nusle, Hvězdova 1689/2a, PSČ 14000, IČO 25695215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 61910, společnosti Vodafone jako správci za účelem kontaktování soutěžícího v případě výhry v soutěži.

Osobní údaje budou zpracovávány správcem Vodafone v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu trvání soutěže a nejdéle pak po šest měsíců od ukončení soutěže.

Poskytnutý souhlas může soutěžící kdykoli odvolat, a to zcela jednoduše, stačí nás kontaktovat na emailovou adresu: soutez@vodafone.cz, pokud však soutěžící souhlas odvolá před ukončením soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat společnost Vodafone o informace nebo o odstranění vadného stavu (zejména omezení zpracování, opravu, nebo smazání údajů).

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení se s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů správcem lze nalézt na webu https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

11. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.

12. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za příp. doručení zprávy o Výhře dle čl. 6 těchto Pravidel ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.

13. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.vodafone.cz.

14. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na www.vodafone.cz.

15. Jména výherců budou zveřejněna po dobu jednoho měsíce od ukončení soutěže na www.vodafone.cz   

16. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 15.6. 2022