Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže tygr/slon – zkrocené ceny"

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen jako „pořadatel“ nebo jako „Vodafone“).

2. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Team Red s.r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Nádražní čp. 762/32, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl C, vložka 85870, IČ: 264 96 429 (dále jen jako „organizátor“).

3. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá v době od 2. 9. 2011 do 30. 09. 2011 v 16-ti soutěžních kolech.

V rámci města Plzně, Liberce a Kladna probíhá soutěž na prodejnách v různých termínech, avšak soutěžící může donést soutěžní fotografii i do prodejny, kde soutěž buď ještě nezačala nebo již skončila.

Soutěž je určena pro zákazníky následujících prodejen (dále jako „Soutěžní místo“), a to po dobu konání soutěže:

Soutěžní místo Datum zahájení soutěžního kola Ukončení soutěžního kola
Plzeň – NC Borská Pole, U Letiště 1074/2- SLON 2. 9. 2011 4. 9. 2011
Liberec – Pražská 147/30 -SLON 6. 9. 2011 8. 9. 2011
Liberec – OC NISA, České Mládeže 456 - SLON 9. 9. 2011 11. 9. 2011
Kladno – Kaufland, Italská 50 -SLON 9. 9. 2011 11. 9. 2011
Beroun, Palackého 31/2 -SLON 12. 9. 2011 15. 9. 2011
Vlašim, Komenského 1894 - TYGR 13. 9. 2011 16. 9. 2011
Plzeň – OC Olympia, Písecká 972/1 -SLON 16. 9. 2011 18. 9. 2011
Poděbrady, Jiřího náměstí 39-SLON 19. 9. 2011 22. 9. 2011
Sušice, Náměstí Svobody 168- TYGR 20. 9. 2011 23. 9. 2011
Plzeň – Rokycanská třída 1385/130 -SLON 23. 9. 2011 25. 9. 2011
Klatovy, Kpt. Jaroše 107 -SLON 26. 9. 2011 30. 9. 2011 (28.9.volno)
Vrchlabí, Krkonošská 153- TYGR 26. 9. 2011 30. 9. 2011 (28.9.volno)

 

Soutěžní místo Datum zahájení soutěžního Segwaye Ukončení soutěžního kola
Kladno – T. G. Masaryka 772 - SLON 13. 9. 2011 15. 9. 2011
Liberec – Globus, Sousedská 600 -SLON 16. 9. 2011 18. 9. 2011
Plzeň – Náměstí Republiky 3 + RFB Americká 1- SLON 19. 9. 2011 22. 9. 2011
Plzeň – Globus, Chotíkov 385 - SLON 23. 9. 2011 25. 9. 2011

 

4. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má doručovací adresu na území ČR (dále také jako „účastník“).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a organizátora soutěže a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že pořadatel či organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu výběru výherce personálem prodejny či v případě porušení pravidel soutěže ze strany účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.

Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

5. Princip soutěže a získání výhry

Základním principem soutěže je pořídit fotografii reklamního tygra/slona, který se bude pohybovat v ulicích města na kole/Segwayi a tuto fotografii přinést do prodejny společnosti Vodafone v městě uvedeném v čl. 3 těchto pravidel pro dané soutěžní kolo. Všechny došlé fotografie budou zahrnuty do soutěže o mobilní telefon. Z fotografií bude porotou vybrána nezdařilejší fotografie a účastník, který fotografii odevzdal, získává výhru.

6. Výhry v soutěži a jejich získání

Hlavní výhra – mobilní telefon Samsung Galaxy ACE.

Hlavní výhru získává účastník, který přinese na dané Soutěžní místo nejzdařilejší fotografii a předá ji personálu prodejny spolu s údaji uvedenými v čl. 8 těchto pravidel.

Možnosti předání fotografie:

  • Bluetooth – na prodejně bude připravený telefon s otevřeným Bluetooth přístupem. Zákazník bude moci bez problémů zkopírovat fotografii ze svého mobilu do Vodafone mobilu
  • Infraport – podobný přenos dat jako u technologie Bluetooth
  • MMS – na prodejně bude k dispozici mobilní číslo, na které je možno fotografii odeslat
  • Klasický formát – zákazník donese fotografii na USB flash nebo vytištěnou. Obsluha ji převezme (papír) anebo nahraje do svého pracovního PC.

Kvalita fotografie bude posuzována jak z hlediska technické kvality, tak z hlediska vtipnosti porotou, která se bude skládat z jednoho zástupce majitele prodejny na daném Soutěžním místě a dvou zástupců společnosti Vodafone.

Nárok na získání výher mají ti účastníci, kteří řádně splní všechny podmínky soutěže. O nároku na zisk hlavní výhry bude účastník informován personálem prodejny telefonicky, do 1 týdne od odevzdání fotografie. Pokud o výhru nebude mít účastník zájem, jejím odmítnutím na výhru ztrácí nárok a tato bude postoupeno dalšímu účastníkovi v pořadí.

Hlavní výhra bude předána přímo na daném Soutěžním místě, na kterém ji účastník soutěže řádně získal.

7. Práva a povinnosti pořadatele a organizátora

Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla nebo soutěž ze závažných důvodů změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Pořadatel je rovněž oprávněn soutěž dle svého uvážení prodloužit. Organizátor si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

8. Souhlas účastníka soutěže

Účastník potvrzuje, že je autorem fotografie, souhlasí s uveřejněním této fotografie, včetně uvedení jeho jména a příjmení na stránkách www.vodafone.cz a poskytuje pořadateli bezúplatné nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít fotografii (licenci), a to po dobu 1 roku ke všem způsobům užití celosvětově prostřednictvím sítě internet za účelem organizace soutěže a pro marketingové a obchodní účely pořadatele. Účastník dále potvrzuje, že zajistil vypořádání veškerých práv třetích osob k fotografii a užitím a uveřejněním fotografie nebudou poškozena žádná práva třetích osob. Účastník zejména výslovně prohlašuje, že získal souhlas osob zachycených na fotografii k fotografování a k zaslání fotografie do soutěže. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn fotografii upravovat či jinak do ní zasahovat, tak aby fotografie mohla být zveřejněna.

Účastník odpovídá za to, že fotografie neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn účastníka ze soutěže vyřadit.

Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, poštovní adresy, elektronické adresy a telefonního čísla pořadateli, a to za účelem vyhodnocení soutěže a případného předání ceny. Společnost Vodafone je dále oprávněna dále zpracovávat tyto osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu 3 let od jejich poskytnutí. Účastník dále souhlasí se zasíláním informací (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o službách a produktech pořadatele a o službách a produktech třetích stran, které jsou se společností Vodafone ve smluvním vztahu, a to užitím adresy nebo elektronické adresy účastníka. Účastník souhlasí také s tím, aby Vodafone přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údajů, které o účastníkovi zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Osobní údaje budou pro účely této soutěže zpracovávány pořadatelem. Poskytnutý souhlas může účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky pořadatele. Zpracování takových údajů bude ukončeno v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem Pokud však účastník souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního kola, nebude možné účastníkovi předat cenu. Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se účastník, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

9. Odpovědnost

Pořadatel ani organizátor tímto nepřebírají vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

10. Zveřejnění pravidel

Tato oficiální pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na Soutěžních místech a na www.vodafone.cz/web/pravni_podminky/marketingove_souteze/. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 31. 8. 2011.

Vytisknout