Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže Telefony za 1 Kč v sekci „Moje nabídky“

 1. Pořadatel Soutěže. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Vodafone“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž „Telefony za 1 Kč v sekci Moje nabídky“ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 1. 3. 2017, 10:00 hod. do 3. 4. 2017, 10:00 hod. (dále jen „Doba soutěže“) a je rozdělena do pěti samostatných soutěžních kol specifikovaných v čl. 5 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžní kola“).
 3. Soutěžící. Soutěže se účastní každý spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který má doručovací adresu na území České republiky, je účastníkem služeb elektronických komunikací poskytovaných společnosti Vodafone a který se v jednotlivém Soutěžním kole přihlásí do mobilní aplikace Můj Vodafone (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který je povinen na žádost Pořadateli doložit. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Princip Soutěže. Výběr výherců (dále jen „Výherci“) je založen na náhodném výběru ze všech Soutěžících, kteří se do mobilní aplikace Můj Vodafone přihlásili v daném Soutěžním kole.
 5. Výhra. Čtyřicet výherců získává v Soutěži tyto výhry:
  1.  Soutěžní kolo od 1. 3. 2017, 10:00 hod. do 6. 3. 2017, 10:00 hod. - 5 x sleva z ceny telefonu Samsung Galaxy A5 (2017) ve výši 11.576 Kč;
  2. Soutěžní kolo od 6. 3. 2017, 10:00 hod. do 13. 3. 2017, 10:00 hod. - 5 x sleva z ceny telefonu Vodafone Smart ultra 7 ve výši 4.576 Kč;
  3. Soutěžní kolo od 13. 3. 2017, 10:00 hod. do 20. 3. 2017, 10:00 hod. - 5 x sleva z ceny telefonu Huawei Nova ve výši 8.976 Kč;
  4. Soutěžní kolo od 20. 3. 2017, 10:00 hod. do 27. 3. 2017, 10:00 hod. 5 x sleva z ceny telefonu Lenovo Moto G4 Play ve výši 3.576 Kč;
  5. Soutěžní kolo od 27. 3. 2017, 10:00 hod. do 3. 4. 2017, 10:00 hod. 20 x sleva z ceny telefonu iPhone 7 32 GB ve výši 21.176 Kč;

  (vše dále jen „Výhry“).

 6. Kontaktování Výherce. Výherce bude o své Výhře informován prostřednictvím mobilní aplikace Můj Vodafone, a to zobrazením výherní stránky po kliknutí na banner v sekci Moje nabídky.  
 7. Podmínky čerpání Výhry. Podmínkou čerpání Výhry je přihlášení Výherce do mobilní aplikace Můj Vodafone na telefonním čísle Výherce u společnosti Vodafone do sekce Moje nabídky a kliknutí na banner, a to nejpozději do konce soutěžního kola. Na základě přihlášení Výherce do aplikace Můj Vodafone a kliknutí na banner je Výherce přesměrován na webovou stránku, kde najde speciální telefonní číslo, kde si Výhru může za 1 Kč objednat.
 8. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 9. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 10. Pokud se Výherce nepřihlásí do mobilní aplikace Můj Vodafone, neklikne na banner nebo pokud možnosti objednat si Výhru nevyužije, nebo objednávku Výhry z důvodů na straně Výherce nelze dokončit, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
 11. Souhlas Soutěžícího. Přihlášením do mobilní aplikace Můj Vodafone a vstupem do sekce „Moje nabídky“ vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho telefonní číslo. Poskytnutí údajů je dobrovolné.  Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 12. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 13. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře ani za objednání Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 14. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.vodafone.cz.
 15. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na www.vodafone.cz.
 16. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 22. 3. 2017. 

Vytisknout