Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže – stírací losy

1. Provozovatel a organizátor soutěže

Provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen jako „Vodafone“).

2. Doba trvání soutěže

Soutěž o telefon bude probíhat od 7.11.2011 do 31.1.2012. Soutěž o ostatní výhry byla prodloužena do 29.2.2012.

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že společnost Vodafone zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Vodafone si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.

Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Princip soutěže a získání výhry

Soutěž je založena na soutěžním principu „každý vyhrává“ - tzn. každý los s QR kódem je výherní.

Los s QR kódem obdrží každý Účastník, který se v době trvání soutěže dostaví do vybrané prodejny Vodafone (dále jen jako „Soutěžní místo“) a splní jednu z následujících podmínek:

 • doporučí společnosti Vodafone jinou osobu, která není zákazníkem Vodafone, jako potenciálního zákazníka a předá společnosti Vodafone jeho kontaktní údaje (tzv. lead nebo reference),
 • není-li sám zákazníkem Vodafone, poskytne společnosti Vodafone své kontaktní údaje.

Každý Účastník může získat více losů s QR kódem, další los Účastník získává doporučením další jiné osoby, která není zákazníkem Vodafone. Jeden Účastník může získat maximálně 5 losů s QR kódem.

Účastník je povinen poskytnout pouze pravdivé údaje a společnost Vodafone si vyhrazuje právo před udělením výhry ověřit pravdivost poskytnutých údajů. V případě, že by údaje poskytnuté Účastníkem nebyly pravdivé, ztrácí Účastník na výhru nárok.

Načtením QR kódu ze soutěžního letáku na čtečce na chytrém telefonu, pokud jej Účastník vlastní či na čtečce umístěné ve vybrané prodejně na Soutěžním místě, se Účastník soutěže dozví, jakou výhru v soutěži vyhrál. Každý los, je-li správně načten, je výherní.

Celkový počet losů je 10 000 ks.

V soutěži budou uděleny tyto výhry:

 • 5 350 ks magnetických propisovacích tužek Vodafone
 • 1 500 ks silikonových klíčenek Vodafone
 • 3 090 ks šňůrek Vodafone
 • 60 ks neoprenových obalů na notebook

Účastník se dozví typ výhry okamžitě po načtení QR kódu na losu. Výhra bude Účastníkovi předána ihned na Soutěžním místě. Pokud si Účastník nevyzvedne výhru v den vyplnění losu, výhra bez náhrady propadá.

Součástí soutěže s QR kódy je vědomostní soutěž o 5 chytrých telefonů Nokia C5-03. Soutěže se může zúčastnit Účastník soutěže s losy s QR kódem odpovědí na otázku: „Kolik sms bylo posláno přes Vodafone Park 24.12.2010?“. Odpovědi do soutěže budou přijímány od 7.11.2011 do 31.1.2012. Výsledky budou vyhlášeny a výhry předány do 29.2.2012. Nárok na telefon mají Účastníci soutěže, kteří správně odpovědí na otázku. V případě, že na otázku odpoví správně více než 5 Účastníků soutěže, výhra připadne pěti Účastníkům, kteří jako první správně odpovědí v čase. V případě, že ani jeden Účastník nebo méně než pět Účastníků neodpoví správný počet SMS, výhru získají ti, jejichž odpověď bude nejblíže přesnému počtu poslaných SMS.

Účastník s nárokem na výhru pak bude po ověření pravosti poskytnutých údajů kontaktován store manažerem Soutěžního místa k domluvení data předání výhry a výhra bude v domluveném termínu předána v Soutěžním místě. Pokud si do 14 dní od smluveného termínu Účastník výhru nevyzvedne, ztrácí Účastník na výhru nárok.

Soutěžní místa (seznam vybraných prodejen, na kterých soutěž v době její platnosti probíhá) jsou viditelně vyvěšená po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.vodafone.cz/losy:

 • Vodafone prodejna Praha 1 - Václavské náměstí: Václavské náměstí 47, Praha
 • Vodafone prodejna Praha 1 - Národní: Národní 28, Praha
 • Vodafone prodejna Plzeň: Nám. Republiky 3, Plzeň
 • Vodafone prodejna Ostrava - OC Futurum: Novinářská 6a, Ostrava
 • Vodafone prodejna Brno - Masarykova: Masarykova 2, Brno
 • Vodafone prodejna Opava - Těšínská: Těšínská 83, Opava
 • Vodafone prodejna Praha 10 - OC Eden: U Slavie 1527, Praha
 • Vodafone prodejna Teplice: U Krupské brány 24, Teplice
 • Vodafone prodejna Praha 5 - Metropole Zličín: Skandinávská 25, Praha
 • Vodafone prodejna Plzeň - Tesco: Rokycanská 1385/130, Plzeň
 • Vodafone prodejna Ostrava - Rudná: Rudná 114, Ostrava
 • Vodafone prodejna Praha 9 - Chlumecká: Chlumecká 765/6, Praha
 • Vodafone prodejna Praha 9 - OC Letňany: Veselská 663, Praha 9
 • Vodafone prodejna Praha 5 - OC Nový Smíchov I + II: Plzeňská 8, Praha
 • Vodafone prodejna Brno - Ve Vaňkovce: Ve Vaňkovce 1, Brno
 • Vodafone prodejna Praha 2 - Jugoslávská: Jugoslávská 659/11, Praha
 • Vodafone prodejna Praha 1 - Na Příkopě: Na Příkopě 8, Praha
 • Vodafone prodejna Hradec Králové - OC Futurum: Brněnská 1825/23a, Hradec Králové
 • Vodafone prodejna Praha 2 - Wilsonova: Wilsonova 300/80, Praha
 • Vodafone prodejna Brno - Skandinávská : Skandinávská 2, Brno
 • Vodafone prodejna Praha 3 - Vinohradská: Vinohradská 151, Praha
 • Vodafone prodejna Praha 4 - Roztylská: Roztylská 2321/19, Praha
 • Vodafone prodejna Havířov - Tesco: Fibichova 228/23, Havířov
 • Vodafone prodejna Kroměříž - Vodní: Vodní 88, Kroměříž
 • Vodafone prodejna Děčín - Prokopa Holého : Prokopa Holého 12, Děčín

5. Práva a povinnosti Vodafone

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Vodafone je rovněž oprávněna soutěž dle svého uvážení prodloužit. Vodafone si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté hlavní výhry propadají společnosti Vodafone.

6. Souhlas Účastníka

Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, stávajícího mobilního operátora, telefonního čísla a elektronické adresy, a to za účelem vyhodnocení soutěže. Společnost Vodafone je dále oprávněna zpracovávat tyto osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu jednoho roku od jejich poskytnutí. Účastník soutěže dále souhlasí, aby jej společnost Vodafone informovala (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Vodafonem ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených údajů, zejména elektronické adresy. Účastník soutěže souhlasí také s tím, aby Vodafone přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údajů, které o Vás zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů ukončíme v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však souhlas odvoláte před ukončením daného soutěžního období, nebude možné vám cenu předat. Máte právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domníváte-li se, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

7. Odpovědnost

Vodafone tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

8. Zveřejnění pravidel

Tato pravidla jsou viditelně vyvěšená po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.vodafone.cz/losy. Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel.

Pravidla jsou platná a účinná od 7.11.2011 do 29.2.2012.

Vytisknout