Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Soutěž o nástěnnou tapetu digitální knihovny Shakespearových děl“

 1. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Vodafone“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž „Soutěž o nástěnnou tapetu digitální knihovny Shakespearových děl“ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Soutěž probíhá v době od 30.5. do 5.6. 2016 (dále jen „Doba konání Soutěže“).
 3. Soutěže se mohou účastnit spotřebitelé (tzn. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), kteří jsou studenty staršími 15 let a zapojí se do Soutěže dle čl. 4 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“). Fyzické osoby ve věku od 15 do 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Ze Soutěže jsou vyloučeni: (1) spotřebitelé, kteří nemají doručovací adresu na území České republiky, a (2) zaměstnanci Pořadatele a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Každý Soutěžící může získat v této Soutěži jen jednu Výhru.
 4. Do Soutěže budou zařazeni Soutěžící, kteří v Době konání Soutěže zašlou správnou odpověď na otázku zveřejněnou Pořadatelem na Facebooku (dále jen „Soutěžní otázka“), a to formou komentáře k příslušnému postu Pořadatele na Facebooku. Pořadatelem zveřejní Soutěžní otázku 23. 5. 2016. Soutěžící může zaslat více odpovědí, do slosování o výhru může být ale Soutěžící zařazen pouze jednou.
 5. Ze Soutěžících, kteří splnili podmínky stanovené v čl. 3. a 4. těchto Pravidel, bude Pořadatelem vylosováno tři Soutěžících (dále jen „Výherci“), kteří získají jako výhru pro svou školu každý 1 nástěnnou tapetu digitální knihovny Shakespearových děl (dále jen „Výhra“). Tato Shakespearova díla v úplném znění v originále si může kdokoli zdarma prostřednictvím QR kódů umístěných na tapetě  stáhnout do chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení vybaveného aplikací na čtení QR kódů. Tapeta má rozměry 2.44m na výšku x 1.22m na šířku. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že Výhra je určena výlučně k umístění v prostorách školy, ve které Soutěžící studuje. Podmínkou předání Výhry je předložení řádně vyplněného a podepsaného formuláře potvrzujícího souhlas školy s umístěním nástěnné tapety v prostorách školy (dále jen „Souhlas školy“). Vzor formuláře Souhlasu školy tvoří přílohu č. 1 těchto Pravidel.
 6. Výherci budou o svých Výhrách informováni Pořadatelem soukromou zprávou na Facebooku nejdříve následující pracovní den, nejpozději však do tří pracovních dnů po skončení Soutěže. Pokud se Výherce neozve Pořadateli zpět do pěti pracovních dnů od odeslání soukromé zprávy na Facebooku, nebo nebude možné z jiných důvodů podle těchto Pravidel Výhru Výherci poskytnout, získává Výhru další Soutěžící, kterého Pořadatel vylosuje, a to až do úspěšného udělení Výhry.
 7. Výhra bude Výherci odeslána nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Souhlasu školy dle čl. 5 těchto Pravidel. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování Výher. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výher nelze vyplatit v hotovosti a Výhry nejsou soudně vymahatelné.
 8. Výhra v soutěži nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 9. Odesláním odpovědi na Soutěžní otázku vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jméno, příjmení, a pro případ, že se stane Výhercem také kontaktní telefonní číslo a adresa bydliště Soutěžícího (dále jen „Údaje“). Pořadatel je oprávněn Údaje zpracovávat pro účely realizace této Soutěže, a to po Dobu soutěže a po dobu 2 měsíců od jejího ukončení. Údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí Údajů je dobrovolné. Poskytnutý souhlas může Soutěžící kdykoli odvolat, a to bezplatně zasláním e-mailu na adresu soutez@vodafone.cz. Zpracování takových údajů bude ukončeno v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však Soutěžící souhlas odvolá před ukončením Soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 10. V případě, že se Soutěžící stane Výhercem v Soutěži, souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a města bydliště na www.vodafone.cz nebo na profilu Pořadatele na Facebooku.
 11. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, ani za doručení Výhry, a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení bez udělení Výhry. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 12. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.
 13. Tato Pravidla jsou platná a účinná dne 23. 5. 2016.

Vytisknout