Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže skútr za dobití pro Ostravu

 1. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), pořádá tuto marketingovou soutěž za dobití pro Ostravu skútr (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Soutěž probíhá v období od 27.8. 2014 do 30. 11. 2014. Soutěže se mohou účastnit zákazníci společnosti Vodafone fyzické osoby starší 15 let s Kartou pro partu vydanou ve speciální edici vyjma těch osob, které jsou v pracovněprávním vztahu ke společnosti Vodafone a osob jím blízkých podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Soutěžící“).
 3. Do Soutěže bude zařazen Soutěžící, který splní současně tyto podmínky:

  (a)     je zákazníkem společnosti Vodafone a má Kartu pro partu s neomezeným voláním v síti Vodafone na 3 dny zdarma,

  (b)    v době od 27.8.2014 do 30. 11. 2014 si na Kartě pro partu dle čl. 3 písm. (a) těchto pravidel dobije kredit v hodnotě nejméně 250 Kč.

  V případě, že Soutěžící nesplní všechny výše uvedené podmínky, nebude do Soutěže zařazen.

 4. V Soutěži budou uděleny celkem 3 výhry – 3 skútry (Skútr FireBird ZNEN FutuRetro bez zadního boxu). Výhru získají Soutěžící dle čl. 3 těchto pravidel dle pořadových čísel získaných na základě času dobití Karty pro partu od data zahájení Soutěže, a to každý 77., 777. a 1507. Soutěžící v pořadí dobití.
 5. Soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně s každým dobitím Karty pro partu splňujícím čl. 3 těchto pravidel.
 6. Soutěžící bude v případě výhry kontaktován ze strany společnosti Vodafone za účelem sjednání předání příslušné výhry na svém telefonním čísle Karty pro partu nejpozději do 30 dní po ukončení soutěže.  Předání výhry proběhne v Praze v sídle společnosti Vodafone. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že na místo předání výhry v Praze se bude dopravovat na vlastní náklady. Přesný termín předání výher sdělí společnost Vodafone výhercům telefonicky. Nepodaří-li se společnosti Vodafone Soutěžícího na telefonním čísle Karty pro partu opakovaně (až dvakrát za jeden den) v průběhu 3 pracovních dnů zastihnout a dohodnout se s ním na předání výhry, propadá tato výhra ve prospěch společnosti Vodafone. V případě, že se výhercem stane Soutěžící mladší 18 let, bude mu výhra předána jen za účasti jeho zákonného zástupce, který je povinen splnit veškeré povinnosti, které jsou podle platných právních předpisů s převzetím a užíváním výhry spojeny. Nedostaví-li se Soutěžící mladší 18 let k převzetí výhry se svým zákonným zástupcem, propadá výhra ve prospěch společnosti Vodafone.
 7. Soutěžící bere na vědomí, že hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a výhry nejsou soudně vymahatelné. Soutěžící bere současně na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 8. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí s těmito Pravidly a pro případ, že se Soutěžící stane výhercem, uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti Vodafone, jakožto správci, souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, adresy a telefonního čísla (dále jen „Údaje“), a to pro účely jeho účasti v Soutěži a jejího následného vyhodnocení a předání případné výhry. Souhlas dle tohoto odstavce je Soutěžícím udělován na dobu trvání Soutěže a jejího vyhodnocení, přičemž může být kdykoli v průběhu této doby bezplatně písemně odvolán na adrese sídla Vodafone; odvolání souhlasu však bude mít za důsledek nemožnost udělení výhry v soutěži. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 9. Společnost Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při dobíjení Karet pro partu a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení.
 10. Společnost Vodafone je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici na stránkách soutěže. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.
 11. Výherce souhlasí s tím, že společnost Vodafone zveřejní jméno, příjmení a město bydliště na stránkách soutěže a na Facebooku. Výherce dále vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro účely organizace soutěže a její propagaci a pro marketingové účely společnosti Vodafone po dobu výše uvedenou.
 12. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 27.8.2014.

Vytisknout