Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže o iPhone 8 Red 64 GB na prodejnách Vodafone

 1. Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Vodafone“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž na Facebooku a prodejnách Vodafone (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
  Doba platnosti soutěže. Soutěž probíhá od 12. 6. 2018 do 18. 6. 2018
 2. Soutěžící. Soutěže se účastní každý spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který má doručovací adresu na území České republiky.(dále jen „Soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který je povinen souhlas na žádost Pořadatele doložit. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Princip Soutěže
  Soutěžní úkol zní: Navštivte jednu z našich prodejen, kde spolu s naším prodejcem změříte rychlost našeho připojení. Následně se vyplněním soutěžního dotazníku, který bude k dispozici na prodejně, zařadíte do slosování o výhru.

   Výherce bude vyhlášen jeden za zákazníky společnosti Vodafone a jeden za ostatní spotřebitele.

   Každý soutěžící může soutěžní dotazník vyplnit pouze jednou.

   Soutěžní dotazník musí být vyplněn v době konání soutěže. 

 4. Výhra. Výhrou jsou 2 telefony značky Apple, typ: iPhone 8 Red 64 GB. (dále jen „Výhra“).
 5. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry.
  Výherce bude o výhře informován telefonicky, k upřesnění svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude Vodafone potřebovat na výběr vítěze, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže.

  Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, bude vylosovoná nový výherce. 

  Aby mohl výherce získat cenu, musí Vodafonu doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa). 

  Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

  Vodafone je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, , město bydliště a fotografii výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

 6. S Výhercem se následně dohodne na způsobu předání Výhry. Standardní způsob předání výhry je odeslání výhry poštou na kontaktní adresu Výherce.
 7. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 8. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 9. Pokud nebude možné Výherce kontaktovat do 10 dní od data prvního kontaktu, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
 10. Souhlas Soutěžícího.  Vyplněním dotazníku na prodejně vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho telefonní číslo, případně další údaje, které Pořadateli poskytne. 
  Dále soutěžící souhlasí s tím, že ho můžeme kontaktovat s naší obchodní nabídkou. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 11. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 12. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře, za doručení e-mailové či Facebook zprávy dle čl. 7 těchto Pravidel ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 13. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.vodafone.cz.
 14. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na www.vodafone.cz.
 15. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 12.6.2018. 

Vytisknout