Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Losování o 100 Kč Extra kreditu ve Vodafone překvapení“

 1. Pořadatel Soutěže. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Vodafone“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž „Losování o 100 Kč Extra kreditu ve Vodafone překvapení“ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 13. 10. 2016 do 14. 11. 2016 (dále jen „Doba soutěže“). Soutěž probíhá formou opakovaných soutěžních kol, každé z nich v délce 1 kalendářního dne, a to vždy od 00:00 hod. do 24:00 hod. kalendářního dne (dále jen „Soutěžní kola“). V každém Soutěžním kole jsou Pořadatelem vybíráni 3 výherci (dále jen „Výherci“).
 3. Soutěžící. Soutěže se mohou účastnit spotřebitelé (tzn. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), kteří mají doručovací adresu na území České republiky a jsou účastníky služeb elektronických komunikací poskytovaných společnosti Vodafone s platební metodou prepaid (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který je povinen na žádost Pořadateli doložit. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Každý Soutěžící se může účastnit Soutěže s každým telefonním číslem s platební metodou prepaid u společnosti Vodafone opakovaně, pokud splní podmínky Soutěže.
 4. Zařazení Soutěžících do Soutěžního kola. V daném konkrétním Soutěžním kole budou do Soutěže zařazeni všichni Soutěžící, kteří splňují podmínky stanovené v čl. 3 těchto Pravidel a současně se v době daného Soutěžního kola přihlásili pod svým telefonním číslem do mobilní aplikace Můj Vodafone. V případě, že se daný Soutěžící přihlásí do mobilní aplikace Můj Vodafone v době Soutěžního kola vícekrát, bude do výběru Výherců zařazen pouze jednou.
 5. Princip Soutěže. Pořadatel v každém Soutěžním kole vybere náhodným způsobem 3 Výherce, a to v následující kalendářní den po skončení daného Soutěžního kola.
 6. Výhra. Každý Výherce získá v Soutěži tuto výhru: Extra kredit na jeho telefonním čísle ve výši 100 Kč (dále jen „Výhra“).
 7. Kontaktování Výherce. Výherce bude o své Výhře informován prostřednictvím informační SMS, a to následující den ode dne přihlášení do mobilní aplikace Můj Vodafone.
 8. Podmínky čerpání Výhry. Výhra bude Výherci připsána do konce následujícího dne od přihlášení do mobilní aplikace Můj Vodafone. Výhra musí Výherce vyčerpat v době 30 dní ode dne jejího připsání; nevyčerpaná Výhra po uplynutí této doby propadá ve prospěch společnosti Vodafone. Výhru je možné využít na všechny služby elektronických komunikací společnosti Vodafone. Z Výhry nelze hradit služby třetích stran. Výhra se čerpá vždy před standardním kreditem.
 9. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 10. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 11. Přihlášením do aplikace Můj Vodafone vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním telefonního čísla pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže a po dobu čerpání výhry.
 12. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 13. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře ani za připsání Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 14. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.vodafone.cz.
 15. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na www.vodafone.cz. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 16. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 13. 10. 2016. 

Vytisknout