Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže herní konzoli PlayStation 5 v aplikaci Můj Vodafone

Podmínky soutěže

Pravidla soutěže herní konzoli PlayStation 5 v aplikaci Můj Vodafone

1. Pořadatel Soutěže. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Vodafone“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž s názvem Soutěž o herní konzoli PlayStation 5 v sekci Moje nabídky (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 20 .11. 2020 do 11. 12. 2020 (dále jen „Doba soutěže“).

3. Soutěžící. Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který má doručovací adresu na území České republiky, je zákazníkem společnosti Vodafone (tj. odebírá od Vodafone jakoukoliv službu elektronických komunikací či jinou službu) a který se v Době soutěže přihlásí do mobilní aplikace Můj Vodafone (dále jen „Soutěžící“) a správně zodpoví soutěžní otázku. Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který je povinen na žádost Pořadatele tento souhlas doložit. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Princip Soutěže. Úkolem soutěžícího je správně zodpovědět otázku, kterou Pořadatel zveřejní v mobilní aplikaci Můj Vodafone v sekci Moje nabídky. Zodpovězením otázky se rozumí odeslání soutěžního formuláře. Každý soutěžící může odeslat soutěžní formulář za Dobu soutěže jen jednou. Ze správných odpovědí bude vybrán jeden výherce (dále jen „Výherce“). Výběr je založen na náhodném výběru ze všech Soutěžících, kteří správně zodpověděli soutěžní otázku. 

5. Výhra. Jeden výherce získá v Soutěži herní konzoli PlayStation 5 (dále jen „Výhra“).

6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry. Pořadatel bude Výherce informovat o výhře telefonicky a to nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže. S Výhercem se následně dohodne způsob předání Výhry. Standardní způsob předání výhry je vyzvednutí v centrále Vodafonu na adrese náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 nebo zaslání a předání na jakékoliv pobočce Vodafone. Výherce podepíše předávací protokol jako důkaz o převzetí výhry.

7. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

8. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné a důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

9. Pokud nebude možné Výherce telefonicky kontaktovat do 14 dní od data prvního kontaktu, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.

10. Zpracování osobních údajů. Přihlášením do soutěže uděluje soutěžící společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (jako správci) souhlas se zpracováním osobních údajů: telefonní číslo a případně dalších souvisejících údajů, a to za účelem možnosti zúčastnit se soutěže a případného předání výhry.
Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu trvání soutěže a nejdéle pak po šest měsíců od ukončení soutěže.
Poskytnutý souhlas může soutěžící kdykoli odvolat, a to zcela jednoduše, stačí nás kontaktovat na emailovou adresu: soutez@vodafone.com, pokud však soutěžící souhlas odvolá před ukončením soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat společnost Vodafone o informace nebo o odstranění vadného stavu (zejména omezení zpracování, opravu, nebo smazání údajů).
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení se s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů.
Veškeré informace o zpracování osobních údajů správcem lze nalézt na webu https://vf-5694-soutez-samsung.vodafonecz.devbox.dev.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

11. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.

12. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře dle čl. 6 těchto Pravidel ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.

13. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.vodafone.cz.

14. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na www.vodafone.cz.

15. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 20. 11. 2020.

Souhlas se zpracováním kontaktních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci probíhající soutěže herní konzoli PlayStation v aplikaci Můj Vodafone

Poskytnutím osobních údajů uděluje Soutěžící společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064, (jako správci) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, a případně dalších údajů poskytnutých ze strany Soutěžícího, a to za účelem účasti v soutěži, řízení průběhu soutěže, vyhlášení vítěze a případného předání výhry.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely uvedené výše, a to po dobu trvání soutěže a následného vyhodnocení soutěže.

Jména výherců budou zveřejněna po dobu jednoho měsíce od ukončení soutěže na www.vodafone.cz.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na území České republiky a možnost přístupu k nim se řídí interními bezpečnostními pravidly.

Jména výherců budou zveřejněna po dobu jednoho měsíce od ukončení soutěže na www.vodafone.cz.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na území České republiky a možnost přístupu k nim se řídí interními bezpečnostními pravidly.

Poskytnutý souhlas může Soutěžící kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na tuto e-mailovou adresu: soutez@vodafone.cz.

Vzhledem k tomu, že poskytnuté osobní údaje jsou nezbytně nutné pro zařazení do slosování, berte prosím na vědomí, že pokud dojde k odvolání tohoto poskytnutého souhlasu před ukončením soutěže, nebude možné vás zařadit do slosování, případně předat výhru.

Máte zejména právo na informace, jaké informace o vás zpracováváme a právo požadovat o jejich kopii. Pokud se domníváte, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s výše uvedenými účely zpracování, případně v rozporu s platnou právní úpravou na ochranu osobních údajů máte právo nás požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo smazání údajů).

Vaše práva můžete uplatnit prostřednictvím formulářů, které jsou dostupné na internetových stránkách společnosti: https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/formulare. Do textového pole v rámci formuláře uveďte prosím název soutěže a datum, kdy tato soutěž proběhla a doplňující informace, o jaké osobní údaje se vám jedná.

Pokud ani poté nebudete spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone najdete na našem webu: https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi.