Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Doporučte a vyhrajte dva lístky na Velkou cenu Itálie“

I. Pořadatel soutěže

Soutěž „Doporučte a vyhrajte dva lístky na Velkou cenu Itálie“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, (dále též „pořadatel“ nebo „Vodafone“) za účelem marketingové podpory Vodafonem nabízených služeb.

Pravidla jsou v plném znění dostupná na www.vodafone.cz v sekci Právní podmínky-Marketingové soutěže pořádané Vodafone. Informace o pravidlech a podmínkách soutěže jsou rovněž přístupné na operátorských linkách *77 (při volání ze sítě Vodafone) nebo 800 77 00 77 (při volání z jiné sítě v ČR).

II. Termín soutěže a pravidla

Soutěž probíhá ode dne 8.8.2007 do dne 23.8.2007, a to prostřednictvím speciálního formuláře, který bude k dispozici na www.vodafone.cz. Pro včasnou účast v soutěži je rozhodující datum, kdy bude formulář doručen Vodafonu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání soutěže.

Do soutěže se může za níže uvedených podmínek zapojit každá fyzická osoba - uživatel sítě Vodafone, která včas doručí Vodafonu řádně vyplněný formulář, v němž uvede telefonní číslo, které u Vodafonu používá (dále „účastník soutěže“). Okamžikem, kdy se účastník zapojí do soutěže, vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Podmínky účasti v soutěži.

Pro účast v soutěži musí zájemce odpovědět na soutěžní otázku a současně musí Vodafonu doporučit nového firemního zákazníka, (dále jen „doporučovaná osoba“). Doporučovaná osoba musí být existující právnickou nebo fyzickou podnikající osobu (IČ), která doposud s Vodafonem nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování služeb (nevyužívá služeb Vodafonu) a má skutečný zájem o aktivaci nové SIM karty s Nabitým tarifem Vodafonu. Ve formuláři je účastník soutěže povinen uvést název nebo jméno doporučované osoby a požadované kontaktní údaje. V opačném případě bude formulář ze soutěže vyřazen, stejně jako v případě, že bude zjištěno, že doporučovaná osoba nesplňuje výše uvedené podmínky.

Účastník soutěže je v této souvislosti povinen zajistit souhlas doporučované osoby s poskytnutím jejích kontaktních údajů (včetně osobních údajů kontaktní osoby) uvedených ve formuláři Vodafonu a jejich zpracování Vodafonem za účelem kontaktování s nabídkou služeb Vodafonu, a to na dobu neurčitou..

Na základě doporučení bude Vodafone průběžně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže kontaktovat všechny doporučené zákazníky s nabídkou služeb (a to telefonicky na uvedeném kontaktním telefonu), s tím, že se Vodafone pokusí o kontakt nejméně 2x v časovým odstupem 1 dne. V případě, že bude Vodafonem zjištěno, že účastník soutěže nezajistil výše uvedený souhlas doporučované osoby s poskytnutím kontaktních nebo jiných údajů za výše uvedeným účelem, případně že doporučený zákazník neprojevuje žádný zájem o služby Vodafonu, Vodafone si vyhrazuje právo účastníka soutěže (příslušný formulář) ze soutěže vyřadit. Totéž platí také v případě, kdy se doporučovaného zákazníka nepodařilo Vodafonu kontaktovat.

Účastník soutěže může doporučit Vodafonu v rámci této soutěže maximálně 10 firemních zákazníků, tzn. může Vodafonu zaslat maximálně 10 vyplněných formulářů. V případě, že účastník soutěže doručí Vodafonu více formulářů, do soutěže bude zařazeno pouze prvních deset z nich, přičemž pořadí se určí podle času doručení formuláře Vodafonu.

Účastníci soutěže vyplněním a odesláním formuláře současně vyjadřují svůj souhlas s tím, aby osobní údaje poskytnuté Vodafonu v rámci soutěže ve formuláři a případně následně pro účely předávání výhry byl Vodafone oprávněn zpracovávat pro marketingové účely a pro účely organizace a prezentace výsledků soutěže, jejích účastníků a předání výhry, zejména na webových stránkách společnosti Vodafone CZ a v médiích a pro zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (zejména telefonicky, e-mailem a prostřednictvím SMS či MMS zpráv), a to na dobu neurčitou do odvolání souhlasu.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Vodafonu a třetí osoby, se kterými má Vodafone uzavřenu jinou smlouvu než smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb, dále zaměstnanci nebo subdodavatelé jakékoli společnosti nebo fyzické osoby, které se spolupodílejí na organizaci a provozování soutěže a osoby spolupracující s Vodafonem na základě smluv uzavřených podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, eventuálně zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, (zejména konzultanti, poradci apod.), a to včetně osob jim blízkých.

III. Určení vítěze, předání výhry

Soutěžní otázka, na kterou musí účastník soutěže odpovědět, zní:

Za jak dlouho ujede vítěz závod Velké ceny Turecka konaný dne 26.8.2007?“

Po skončení soutěže bude určen jeden výherce, a to ten, který splnil veškeré podmínky této soutěže, doporučil firemního zákazníka, který projevil zájem o aktivaci Nabitého tarifu Vodafonu a jehož odpověď na soutěžní otázku se nejvíce přiblíží správné odpovědi. V případě většího počtu shodných odpovědí, bude jako vítěz určen ten, který splnil veškeré podmínky soutěže a jehož formulář byl Vodafonu doručen nejdříve (zohledněny nebudou formuláře, které byly případně Vodafonem v souladu s podmínkami této soutěže vyřazeny). Pokud ani tak nebude možné vítěze určit, rozhodne dodatečná telefonická vědomostní otázka týkající se nabídky služeb Vodafonu nebo soutěže Formule 1 položená v termínu do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže, na kterou bude účastník soutěže povinen ihned odpovědět.

Vítěz získá věcnou cenu, a to 2 vstupenky na Velkou cenu Itálie, která se koná ve dnech 8. – 9. 9.2007.

Vítěz bude do 3 pracovních dnů po vyhodnocení výsledků soutěže, (ke kterému dojde nejpozději dne 31.8.2007, nebude-li pořadatelem stanoveno jinak), kontaktován pořadatelem na soutěžním telefonním čísle uvedeném ve formuláři a bude dotázán na jeho kontaktní adresu v ČR, na kterou bude výhra bez zbytečného odkladu odeslána. Na základě dohody bude možné cenu předat i osobně v sídle Vodafone.

Pořadatel neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat nejpozději do 3.9.2007 na daném telefonním čísle nebo jiném kontaktu v uvedeném termínu a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru a výhra připadne dalšímu soutěžícímu v pořadí. V případě, že se nepodaří takto výhru doručit do 6.9.2007, propadnou výhry ve prospěch Vodafonu.

Stane-li se výhercem soutěže osoba mladší 15 let, bude výhra zaslána jejímu zákonnému zástupci.

Nepeněžité odměny ani ceny nelze vyplatit v hotovosti a nejsou soudně vymahatelné. Případné zdanění výhry se za výherce zavazuje uhradit Vodafone.

IV. Odpovědnost Vodafonu za průběh hry

Vodafone si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení či ukončení.

Vodafone si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel hry v průběhu trvání soutěží.

Vodafone nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění formuláře nebo soutěžní odpovědi. Vodafone dále nenese odpovědnost za jakoukoli nesprávnou nebo nepřesnou informaci způsobenou jakoukoli službou spojenou se soutěží nebo soutěží využívanou nebo jakoukoli technickou nebo lidskou chybou, k níž dojde během soutěže.

Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoli chybu, opomenutí, přerušení, smazání, závadu, zpoždění v provozu/přenosu, krádež, zničení nebo neoprávněný přístup, v jejichž důsledku by mohlo dojít během soutěže ke změně.

Vodafone není odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na telekomunikačních či internetových sítích nebo při doručování.

Vodafone neodpovídá za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňována v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

V. Ostatní ustanovení a podmínky

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že podmínky programu Doporučte a získejte nejsou touto soutěží dotčeny. Úspěšně doporučení firemní zákazníci v rámci této soutěže se započítávají do maximálního možného počtu zákazníků, kteří můžou být v rámci programu doporučte a získejte Vodafonu doporučeni.

Účastník soutěže souhlasí s tím, že se bude řídit rozhodnutími Vodafonu, jež budou ve všech ohledech konečná a závazná. Vodafone si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení diskvalifikovat osobu, u které zjistí, že porušuje pravidla, průběh, výsledky či provozování soutěže nebo že jedná v rozporu s těmito pravidly nebo se chová způsobem odporujícím dobrým mravům či rušivým způsobem nebo s cílem obtěžovat, napadat nebo ohrožovat jakoukoli jinou osobu nebo se chová způsobem, který by mohl ohrozit nebo poškodit dobrou pověst Vodafonu.

Jakýkoli úmyslný pokus poškodit nebo narušit legitimní chod hry je porušením trestněprávních i občanskoprávních předpisů a pro takový případ si Vodafone vyhrazuje právo požadovat od takového soutěžícího náhradu veškerých škod jím způsobených.

V Praze dne 8. 8. 2007

Vytisknout