Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže Apríl

  1. Soutěž „Apríl“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 257 88 001 (dále jen „Vodafone“).
  2. Soutěže se může zúčastnit každý zákazník společnosti Vodafone starší 15-ti let, který v období od 25.3.2009 do 31.3.2009 odpoví na soutěžní otázku, kterou obdrží formou SMS a která bude současně zveřejněna na stránkách www.vodafone.cz v sekci Právní podmínky. Společně s soutěžní otázkou bude zveřejněna také nápověda. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Vodafonu.
  3. Odpovědí na soutěžní otázku je číslo. Soutěžící musí odeslat na číslo 977 93 formou SMS zprávy. Odeslání soutěžní SMS je zdarma. Došlé SMS Vodafone uloží v pořadí, v jakém byly doručeny.
  4. Soutěžící se může zúčastnit soutěže s jedním telefonním číslem (MSISDN) vícekrát s tím, že platí vždy jedna soutěžní SMS – a to SMS se správnou odpovědí, nebo soutěžní SMS, která se nejvíce blíží správné odpovědi.
  5. Po ukončení soutěže bude stanoveno pořadí výherců. Pro stanovení pořadí bude rozhodující správnost odpovědi na soutěžní otázku, v pořadí se tedy vždy lépe umístí soutěžící, který správně odpověděl na soutěžní otázku, nebo jehož odpověď se nejblíže shodovala se správnou odpovědí. V případě shody odpovědí více soutěžících bude pro určení jejich pořadí rozhodující okamžik doručení soutěžní SMS. Shodnou dopovědí se rozumí odpověď zcela shodná, případně se stejnou odchylkou od správné odpovědi. Prvních 10 soutěžících v pořadí získá mobilní telefon Nokia 6300.
  6. Výherce bude společností Vodafone kontaktován na telefonním čísle, ze kterého odeslal soutěžní SMS a dotázán na údaje pro předání výhry. Nepodaří-li se výherce kontaktovat, nebo doručit výherci výhru, propadá výhra ve prospěch společnosti Vodafone.
  7. Odesláním soutěžní SMS vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže, pro účely organizace soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v z. č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
  8. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo zpracování soutěžních SMS a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
  9. Tato pravidla jsou platná a účinná od 25.3.2009.

Vytisknout