Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Změna podmínek poskytování Zvláštního cenového plánu, našeho Zvláštního tarifu

(dále jen „Podmínky“)


Preambule

S účinností ode dne 1.1.2008 byl zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů změněn zákon. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících předpisů, a proto bylo Českým telekomunikačním úřadem vydáno rozhodnutí č.j. 39016/2008-610, které zrušilo rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č.j. 43122/2006-610 ze dne 1.9.2006 a s účinností od 1.7.2008 nebudou mít osoby s nízkými příjmy a osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby v I. stupni závislosti dle zákona č. 108/2006 Sb., nárok na zvláštní cenový plán poskytovaný společností Vodafone Czech Republic a.s. („Vodafone“) v rámci univerzální služby ve smyslu § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích.


1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Podmínky upravují pravidla, za nichž Vodafone poskytuje osobám zdravotně postiženým a osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. nebo IV. závislosti Zvláštní cenový plán, který se liší od cenových plánů (tarifů) poskytovaných Vodafonem za běžných obchodních podmínek (tzv. Zvýhodněný tarif).

1.2 Zvláštní cenový plán poskytuje Vodafone v rámci univerzální služby na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „Zákon“) a v souladu s rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu ze dne 26.6.2008 č.j. 39016/2008-610.

1.3 Podmínkou poskytování Zvláštního cenového plánu je uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací s Vodafonem podle Všeobecných podmínek (dále jen „Smlouva“).


2. Oprávněné osoby a požadované doklady

2.1 Zvláštní cenový plán poskytne Vodafone pouze těm zákazníkům, kteří Vodafonu předají níže uvedené doklady prokazující vznik nároku na jeho získání (tito zákazníci jsou dále označováni jako „Oprávněné osoby“). Za Oprávněnou osobu se považuje v případě nezletilých osob její oprávněný zástupce (viz níže bod 2.3 těchto podmínek), který může o poskytování Zvláštního cenového plánu požádat také (dále jen „zástupce“). V této souvislosti se pro vyloučení jakýchkoli nejasností do budoucna uvádí, že v případě nezletilé osoby je Smlouva uzavřena s jejím zástupcem.

2.2 Oprávněná osoba žádající o Zvláštní cenový plán musí předat Vodafonu následující doklady či jejich kopie:
a) Fyzická osoba, která je držitelem průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty
- průkaz ZTP a
- potvrzení lékaře o praktické nebo úplné hluchotě nebo rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod II. stupně z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (bod 2 písm. i) vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, do 31.12.2005 bod 2 písm. l) Přílohy 2 vyhlášky č.182/1991 Sb.),
b) Fyzická osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P
- průkaz ZTP/P nebo
- rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod III. stupně (bod 3 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.,)
c) Fyzická osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II. (středně těžká závislost), stupni III. (těžká závislost) nebo stupni IV. (úplná závislost)
- oznámení o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči dle § 7, 8 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

2.3 Je-li žadatelem osoba, která vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která je
a) držitelem průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo
b) která je držitelem průkazu ZTP/P nebo
c), která je závislá na péči jiné fyzické osoby (v II.. III. nebo IV. stupni),
je žadatel kromě dokladů uvedených v bodě 2.2 těchto Podmínek povinen doložit:
(i) doklad o tom, že je rodičem této osoby (např. rodný list, cestovní pas či občanský průkaz) nebo
(ii) rozhodnutí podle § 11 písm. a), b), d) nebo e) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, tj.:
a. rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče (§ 45 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině) nebo
b. rozhodnutí soudu o osvojení dítěte (§63 a § 74 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině) nebo
c. rozhodnutí soudu o ustanovení občana poručníkem (§ 78 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině) nebo
d. rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu ( § 45a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině)

2.4 Oprávněná osoba musí dále předložit platný doklad pro ověření totožnosti (např. občanský průkaz), z něhož je Vodafone oprávněn pořizovat kopii.

2.5 Oprávněné osobě, která neumožní Vodafonu pořízení kopie dokladů dle bodu 2.2 nebo bodu 2.3 Podmínek, poskytne Vodafone Zvláštní cenový plán pouze poté, co Oprávněná osoba poskytne Vodafonu formou čestného prohlášení identifikační údaje z těchto dokladů (dále jen „Prohlášení“).

2.6 Oprávněná osoba musí dále doložit žádost o čerpání Zvláštního cenového plánu.


3. Podmínky poskytování Zvláštního cenového plánu

3.1 Zvláštní cenový plán je založen na standardních tarifech Vodafonu Nabito 350, Nabito 700, Nabito 1150 nebo Nabito 2100.

3.2 Vodafone zahájí poskytování Zvláštního cenového plánu na zvoleném tarifu až poté, co Oprávněná osoba předloží Vodafonu platné doklady uvedené v bodech 2.2. až 2.6 Podmínek. Zvláštní cenový plán začne být poskytován nejpozději 5. pracovní den ode dne, v němž byly Vodafonu uvedené doklady prokazatelně předány. Do této doby nebo do předání uvedených dokladů budou služby poskytovány za standardních podmínek dle zvoleného tarifu.

3.3 Oprávněná osoba může využívat pouze jeden Zvláštní cenový plán (na rodné číslo), přičemž tento limit se vztahuje na využívání Zvláštních cenových plánů u jakýchkoliv poskytovatelů těchto služeb.

3.4 Po aktivaci Zvláštního cenového plánu získá Oprávněná osoba slevu 200 Kč včetně DPH z měsíčního paušálu, který je standardně účtován u tarifů Nabito 350, Nabito 700, Nabito 1150 a Nabito 2100, a to za každé zúčtovací období. Maximální výše měsíční slevy poskytnuté Oprávněné osobě nemůže přesáhnout částku ve výši 200 Kč včetně DPH.

3.5 V případě, že Oprávněná osoba využívá Zvláštní cenový plán pouze poměrnou část zúčtovacího období a za tuto část je naúčtován poměrný měsíční paušál nižší než 200 Kč včetně DPH, bude výše poskytnuté slevy odpovídat právě výši naúčtovaného paušálu za uvedené období. Pokud však po určitou část tohoto zúčtovacího období Oprávněná osoba využívala některý z Nabitých tarifů, u nichž lze Zvláštní cenový plán poskytnout, avšak bez aktivního Zvláštního cenového plánu, bude do výpočtu slevy zahrnut také měsíční paušál naúčtovaný za dobu, po kterou nebyl v tomto zúčtovacím období Zvláštní cenový plán poskytován. Měsíční sleva poskytnutá Oprávněné osobě však nikdy nebude vyšší než 200 Kč včetně DPH. Nevyčerpaná výše slevy se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období.

3.6 Nárok na čerpání Zvláštního cenového plánu zaniká, jakmile se změní skutečnosti rozhodné pro jeho čerpání (tzn. skutečnosti prokazované předkládanými doklady), nejpozději však uplynutím platnosti dokladu, který osvědčuje nárok na získání Zvláštního cenového plánu. Oprávněná osoba je povinna bezodkladně poté, co doklady předložené Vodafonu pozbyly platnosti nebo poté, co se změnily skutečnosti rozhodné pro čerpání Zvláštního cenového plánu, požádat Vodafone písemně o ukončení jeho poskytování nebo předat Vodafonu nové doklady opravňující k využívání Zvláštního cenového plánu v dalším období. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že Zvláštní cenový plán bude poskytován nejpozději do 1.7.2011.

3.7 V případě, že se údaje obsažené v dokladech předložených dle bodu 2.2 až 2.4 Podmínek či údaje uvedené v Prohlášení dle bodu 2.5 Podmínek následně ukáží jako nepravdivé, nebo v případě, že Oprávněná osoba nesplní povinnost dle bodu 3.6 Podmínek, je Vodafone oprávněn okamžitě poskytování Zvláštního cenového plánu ukončit. Smlouva však i nadále zůstává účinná za standardních podmínek dle využívaného tarifu a veškeré neoprávněně čerpané slevy spojené s poskytováním Zvláštního cenového plánu mohou být Oprávněné osobě vyúčtovány v nejbližším zúčtovacím období.


4. Ustanovení týkající se osobních údajů

4.1 Podáním žádosti o poskytování Zvláštního cenového plánu poskytuje Oprávněná osoba souhlas k tomu, aby Vodafone sdělené jméno, příjmení a rodné číslo/IČ, datum narození, trvalý pobyt, zpřístupnil ostatním pověřeným poskytovatelům Zvláštních cen, a to výlučně za účelem kontroly oprávněnosti čerpání Zvláštního cenového plánu. Oprávněná osoba dále bere na vědomí, že Vodafone bude předávat informace o osobních údajích a poskytnuté výši slevy příslušnému správnímu orgánu (Český telekomunikační úřad), a to v souladu s platnými právními předpisy upravující poskytování Zvláštních cen v rámci univerzální služby. Současně bere na vědomí, že Českému telekomunikačnímu úřadu mohou být předány i doklady uvedené v bodu 2 těchto Podmínek.

4.2 Oprávněná osoba podáním žádosti současně souhlasí s tím, že výše uvedené doklady je Vodafone oprávněn archivovat po dobu 5 let od ukončení Smlouvy, případně do vypořádání veškerých závazků ze Smlouvy.

4.3 Oprávněná osoba dále bere na vědomí, že Vodafone bude na základě zákona za účelem poskytování Zvláštního cenového plánu a služeb dle Smlouvy zpracovávat citlivé osobní údaje týkající se jejího zdravotního stavu, případně zdravotního stavu týkajícího se nezletilých osob uvedených v čl. 2.3 těchto Podmínek, a to nejdéle po dobu uvedenou v čl. 4.2 těchto podmínek.


5. Ustanovení přechodná

5.1 Zdravotně postiženým osobám a osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. a IV závislosti, kterým byl poskytován Zvláštní cenový plán do 30.6.2008, bude Zvláštní cenový plán poskytován i za účinností těchto Podmínek v případě, že i nadále trvají skutečnosti rozhodné pro poskytování Zvláštního tarifu uvedené v těchto Podmínkách.

5.2 Osobám s nízkými příjmy nebo osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I. závislosti (kterým Vodafone Zvláštní cenový plán poskytoval dle rozhodnutí českého telekomunikačního úřadu ze dne 1.9.2006 č.j. 43122/2006-610) bude Vodafone i nadále poskytovat cenové zvýhodnění na základě Podmínek poskytování slevy osobám se zvláštními potřebami, které jsou k dispozici na www.vodafone.cz.


6. Ustanovení závěrečná

6.1 Vodafone je oprávněn tyto Podmínky aktualizovat či měnit, vždy však s ohledem na povinnosti uložené platnými právními předpisy. Změna bude účinná ode dne zveřejnění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně stanoven pozdější termín účinnosti.

6.2 V ostatním, těmito Podmínkami neupraveném, se poskytování služeb řídí příslušnými právními předpisy upravujícími poskytování Zvláštních cenových plánu a Všeobecnými podmínkami společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

6.3 Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 24.7.2008 a plně nahrazují podmínky ze dne 1.7.2008. Tyto podmínky platí do 1.7.2011.


Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, B. 6064.