Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Začínáme s Vodafonem - odpuštění Volací jistiny

 1. Službu Začínáme s Vodafonem si mohou pořídit všichni noví zákazníci Vodafonu, kteří si v období od 1.4.2008 do 1.6.2008 objednají novou SIM kartu s některým z Nabitých tarifů a k tomu si pořídí telefon za zvýhodněnou cenu. Novým zákazníkem se rozumí zákazník, který nevyužívá žádný z tarifů Vodafonu. O aktivaci služby Začínáme s Vodafonem musí být požádáno současně s objednávkou nové SIM karty.
 2. Cena aktivace služby Začínáme s Vodafonem je odvozena od pořízeného Nabitého tarifu a je uvedena níže v tabulce.
 3. Aktivací služby Začínáme s Vodafonem získá zákazník na stanovenou dobu slevu z měsíčního paušálu ve výši odpovídající ceně měsíčního paušálu zvoleného Nabitého tarifu (v jehož rámci získává volné minuty i SMS). Výše slevy a doba, po kterou je u jednotlivých Nabitých tarifů poskytována, je stanovena takto:

  Tarif, kteří si u nás pořídíte Poskytnutá sleva na měsíční paušál Počet měsíců čerpání slevy Cena aktivace služby Začínáme s Vodafonem včetně DPH
  Nabito 119   119 Kč  5     595 Kč
  Nabito 350   350 Kč   3 1 050 Kč
  Nabito 700   700 Kč  2 1 400 Kč
  Nabito 1150 1 150 Kč   2 2 300 Kč
  Nabito 2100 2 100 Kč  2 4 200 Kč

  Všechny částky jsou uvedeny včetně 19% DPH.

 4. Podmínkou čerpání slevy je využívání Nabitého tarifu, se kterým byla služba Začínáme s Vodafonem objednána, po celou dobu čerpání slevy. V případě, že zákazník v době od objednání služby Začínáme s Vodafonem do uplynutí doby, po kterou poskytnutou slevu čerpá, provede změnu využívaného Nabitého tarifu na jakýkoliv jiný tarif či požádá o změnu na předplacenou službu, nárok na čerpání slevy zaniká, a to ode dne provedení změny. Nárok na čerpání slevy zaniká také (i) v případě sloučení či rozdělení zákaznického účtu, a to u SIM karty (telefonního čísla), které mění zákaznický účet (včetně případě převodu smlouvy na jiného zákazníka) a dále v případě (ii) změny telefonního čísla na SIM kartě.
 5. V případě, že si zákazník objedná službu Začínáme s Vodafonem a uhradí cenu aktivace, avšak následně neprovede aktivaci SIM karty způsobem a ve lhůtě stanovené ve Všeobecných podmínkách, bude mu uhrazená částka za aktivaci služby Začínáme s Vodafonem vrácena nejpozději ve lhůtě 60 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro aktivaci SIM karty.
 6. Zákazník, který si pořídí službu Začínáme s Vodafonem, není povinen skládat standardní Volací jistinu požadovanou Vodafonem při aktivaci nové SIM karty v souladu s platným Ceníkem. Tím není dotčeno právo Vodafonu požadovat Volací jistinu stanovenou v Ceníku pro speciální případy (např. dodatečnou Volací jistinu, Volací jistinu v případě, kdy si zákazník zvolí při aktivaci SIM karty vyšší Volací limit než je stanovený v ceníku).
 7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách se poskytování služby Začínáme s Vodafonem řídí Všeobecnými podmínkami Vodafonu, platným Ceníkem a podmínkami uvedenými v tištěných materiálech Vodafonu, případně na www.vodafone.cz. Ceny služeb uvedených jako zdarma jsou zahrnuty v ceně ostatních poskytovaných služeb. Služba Začínáme s Vodafonem se na vyúčtování zobrazuje jako „Vánoce 2007“.
 8. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 9. Vodafone má právo bez uvedení důvodu změnit dobu, po kterou je možné požádat o aktivaci služby Začínáme s Vodafonem nebo poskytování této služby ukončit. Tuto službu nelze využít se zvýhodněným tarifem.
 10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2008 a nahrazují podmínky ze dne 1.3.2008.

Dodatek č. 1 k Podmínkám služby Začínáme s Vodafonem

 1. Článek 1 se mění a je nadále platný v tomto znění:

  Službu Začínáme s Vodafonem si mohou pořídit všichni noví zákazníci Vodafonu, kteří si v období od 1.4.2008 do 30.6.2008 objednají novou SIM kartu s některým z Nabitých tarifů a k tomu si pořídí telefon za zvýhodněnou cenu. Novým zákazníkem se rozumí zákazník, který nevyužívá žádný z tarifů Vodafonu. O aktivaci služby Začínáme s Vodafonem musí být požádáno současně s objednávkou nové SIM karty.
 2. Ostatní ustanovení podmínek této služby zůstavají tímto dodatkem nedotčena.
 3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne 1.6.2008.