Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Hledáme odvážné podnikatele“

  1. Soutěž pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 (dále jen „Vodafone“).
  2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let, která v době od 28. února do 15. května 2008 nominuje podnikatele do akce Vodafonu „Hledáme odvážné podnikatele“ tak, že pošle e-mailovou nominaci na adresu odvaznipodnikatele@vodafone.cz a stručně uvede, čím je příběh jím navrženého podnikatele zajímavý, neotřelý a originální. Nominovaný podnikatel musí být zákazníkem Vodafonu. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Vodafonu a osoby těmto osobám blízké (§ 116 občanského zákoníku). Každý účastník se může Soutěže zúčastnit jen jednou.
  3. Odesláním nominace soutěžící potvrzuje, že má zajištěn souhlas podnikatele s jeho nominací. Podmínkou udělení případné výhry je souhlas nominovaného podnikatele se zveřejněním jeho příběhu v médiích. Soutěžící souhlasí s tím, aby Vodafone jím zaslaný příběh podnikatele citoval nebo jinak používal pro své marketingové a obchodní účely. Soutěžící poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů získaných v rámci Soutěže, pro účely její organizace a marketingu a zasílání nabídek obchodu a služeb. Souhlas je možné písemně odvolat na adrese sídla Vodafonu; odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v z. č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
  4. Výhry v Soutěži: 2 telefony HTC TyTN II. Porota složená ze 3 zástupců Vodafonu nejpozději do 15.6.2008 zvolí 2 výherce ze soutěžících, kteří zaslali příběhy podnikatelů. Pro hodnocení příběhů a výběr výherců jsou rozhodující tato kritéria: zajímavost, neotřelost a originalita podnikatelského příběhu.
  5. Výherce bude kontaktován Vodafonem e-mailem a dotázán na údaje pro předání výhry (jméno, příjmení, datum narození a adresa soutěžícího). Výhra bude výherci předána osobně v Praze v termínu a místě oznámeném Vodafonem. V případě, že výherce nesdělí Vodafonu údaje potřebné pro předání výhry, nebo se nedostaví k převzetí výhry, propadá výhra ve prospěch Vodafonu. Na výhru není právní nárok. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něj může mít daňové dopady.
  6. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při zpracování údajů zadaných soutěžícími.
  7. Vodafone má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže, a to včetně jejího přerušení či ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato Pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
  8. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 28. února 2008.