Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone DDoS ochrana platné do 30. 9. 2020

Podmínky pro poskytování služby Vodafone DDoS ochrana společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B  6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“)

1. Základní ustanovení

 1. Služba Vodafone DDoS ochrana (dále jen „Služba“) je koncipována jako doplňková služba k libovolné OneNet konektivitě. Služba je nabízena formou pravidelného měsíčního poplatku a jednorázového poplatku za zřízení a konfiguraci služby.
 2. Služba je poskytována společností Vodafone.
 3. Službu mohou využívat pouze  zákazníci Vodafone s Rámcovou smlouvou o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet („Smlouva“).
 4. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese   www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

2. Popis a podmínky využití Služby

 1. Služba má za cíl poskytnout zákazníkům komplexní ochranu na všech bezpečnostních vrstvách konektivity proti veškerým známým DDoS útokům, mezi něž patří například SynFlood, ICMP Flood, SlowRead, SSL Exhaustion aj.
 2. Podmínkou správného nastavení a fungování Služby je specifikace IP adres, resp. IP rozsahů, na které se ochrana bude aplikovat.
 3. Přibližně jeden týden od spuštění Služby může docházet k falešným poplachům nebo nedokonalému fungování – Služba se v tuto dobu sama učí rozpoznávat, který provoz u zákazníka je normální, a který naopak je nutno považovat za nebezpečný. Pokud zákazník již předem ví, že má či bude mít ve svých přenosech nějaké nestandardní chování, pro urychlení samoučení lze tyto skutečnosti konzultovat s obchodníkem či Technickou podporou Vodafone kdykoliv zákazník uzná za vhodné.
 4. Vodafone neodpovídá za případnou škodu, která může vzniknout používáním této Služby.

3. Aktivace Služby

 1. Služba se aktivuje do 30 dnů od podpisu dílčí smlouvy.
 2. Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby anebo zpracováním údajů, které jsou nezbytné k poskytování Služby, Službu neaktivujte a nevyužívejte.  Aktivací Služby potvrzujete, že jste se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a podmínky, za nichž je Služba poskytována akceptujete.
 3. Službu můžete deaktivovat v okamžiku vypršení platnosti smlouvy. 

4. Úhrada

Poplatky spojené s používáním Služby zákazník nalezne vždy ve společném měsíčním vyúčtování na OneNet faktuře. 

5. Garantovaná kvalita a dostupnost služby a výhrady/ Výhrady a Odpovědnost Poskytovatele

Dostupnost Služby je totožná s dostupností konektivit OneNet, jež má zákazník u Vodafone zakoupeny.

6. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů 

 1. Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 2. Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 3. Služba pro účely poskytování služby zpracovává následující údaje e-mail, jméno, příjmení a telefon kontaktní osoby Zákazníka. Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování služby a pro potřeby jejího poskytnutí, vyúčtování auplatnění práv.

7. Reklamace Služby

Způsob reklamace Služby se řídí příslušnými ustanoveními uvedenými ve Všeobecných podmínkách. 

8. Ostatní ujednání

 1. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2018

Vytisknout