Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Pevný internet platné do 30. 11. 2017

Podmínky pro poskytování služby Pevný internet (dále jen „Podmínky“) společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“) 

1. Základní ustanovení

 1. Služba Pevný internet (dále jen „Služba“) je určená k internetovému připojení.
 2. Služba je poskytována společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná pod sp.zn. B 6064 u Městského soudu v Praze (dále jen „Vodafone“).
 3. Službu mohou využívat všichni zákazníci Vodafone (dále jen „Účastník“), kteří mají účastnickou nebo Rámcovou smlouvu (dále jen „Smlouvu“).
 4. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

2. Popis a podmínky využití Služby

 1. Službu není možné využívat pro hlasové služby, roaming, SMS, MMS a dále pro služby poskytované třetími stranami a platební služby.
 2. Službu lze využívat pouze v síti Vodafone na území České republiky pouze v místě připojení, které si Účastník pro využívání Služby ve Smlouvě zvolí (dále jen „instalační adresa“), a to z důvodu zajištění garantované kvality poskytované Služby, kterou Vodafone Účastníkovi poskytuje, dosažení optimální kvality signálu pro poskytování Služby a zajištění dostatečné kapacity sítě Vodafone pro řádnéposkytování služeb poskytovaných  Vodafone.
 3. Službu lze využívat pouze prostřednictvím Modemu skládajícího se z venkovní a vnitřní jednotky a současně splňujícího následující požadavky:

  (i) externí pevné umístění venkovní jednotky Modemu
  (ii) anténa venkovní jednotky Modemu vykazuje v pásmu > 1GHz zisk alespoň 6dBi a izolaci portů > 8dB
  (iii) venkovní jednotka Modemu je napájena PoE UTP kabelem propojeným s vnitřní jednotkou
  (iv) Modem podporuje všechna pásma mobilní vysokorychlostní komunikace operátora Vodafone
  pro režim TDD
  Band 42: 3400 – 3600 MHz
  Band 43: 3600 – 3800 MHz
  pro režim FDD Band 1: 1920 – 1980 MHz vzestupný provoz (uplink), 2110 – 2170 MHz sestupný provoz (downlink)
  Band 3: 1710 – 1788 MHz vzestupný provoz (uplink), 1805 – 1880 MHz sestupný provoz (downlink)
  Band 7: 2500 – 2570 MHz vzestupný provoz (uplink), 2620 – 2690 MHz sestupný provoz (downlink)
  Band 20: 832 – 862 MHz vzestupný provoz (uplink), 791 – 821 MHz sestupný provoz (downlink)

3. Aktivace Služby

 1. Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby anebo zpracováním údajů, které jsou nezbytné k poskytování Služby, Službu neaktivujte a nevyužívejte. Aktivací Služby potvrzujete, že jste se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a podmínky, za nichž je Služba poskytována akceptujete.

 2. Služba bude dostupná po dokončení instalace na instalační adrese zákazníka a předání instalačního protokolu.

 3. Vodafone je oprávněn nevyhovět žádosti zájemce o poskytování Služby v případě, že je jeho požadavek technicky nerealizovatelný, či v případě, že předpokládaná kvalita Služby na instalační adrese neumožňuje Vodafone zajistit Účastníkovi garantovanou kvalitu služby.

 4. Nebude-li možné provést instalaci do 60 dnů ode dne podpisu Smlouvy, má se za to, že Vodafone od Účastnické smlouvy odstoupil, nedohodne-li se Účastník s Vodafone jinak.

 4. Odborná instalace a opravy

 1. Pro aktivaci Služby je nutná odborná instalace technikem na instalační adrese, a to z důvodu zajištění garantované kvality Služby, kterou Vodafone Účastníkovi poskytuje, nutnosti zajistit nejvhodnější nasměrování venkovní jednotky Modemu na vysílač pro dosažení optimální kvality signálu a zajištění dostatečné kapacity sítě Vodafone a pro řádné poskytování služeb poskytovaných Vodafone.
 2. Účastník je povinen poskytnout Vodafone, případně jeho zástupci (dále jen „instalační technik“), součinnost potřebnou pro řádné provedení odborné instalace a případně dalších nezbytných prací a dodávek potřebných pro řádné zprovoznění, opravy a údržbu Služby a Modemu.
 3. Účastník se zavazuje zajistit před provedením odborné instalace souhlas vlastníka nemovitosti, ve které se nachází instalační adresa, a zajistit veškerá povolení či souhlasy veřejnoprávních orgánů a případně i soukromých osob, jejichž práva budou instalací Modemu dotčena, a to v rozsahu potřebném pro instalaci či opravu a údržbu Modemu. V případě nesplnění této povinnosti Účastník odpovídá za újmu, která tímto vznikne.
 4. Účastník není oprávněn po dobu trvání Smlouvy, na základě které je Služba poskytována, jakkoliv zasahovat do provedené odborné instalace (např. přemontovat venkovní jednotku, změnit kabeláž, demontovat bez souhlasu Vodafone vnější jednotku Modemu). V případě, že Účastník jakkoliv do odborně provedené instalace zasáhne, Vodafone negarantuje kvalitu poskytované Služby v rámci sjednaného Tarifu. Dále je Vodafone oprávněn naúčtovat v takovém případě náklady za případný výjezd instalačního technika dle Ceníku.
 5. O provedení odborné instalace je sepsán protokol.
 6. V případě neoprávněné reklamace služby, kdy je k ověření funkčnosti služby nutná návštěva technika, vyhrazuje si Vodafone vyúčtovat náklady na tuto návštěvu zákazníkovi ve výši dle platného Ceníku.

5. Podmíněná sleva

V případě, že Účastník uzavře Smlouvu na dobu určitou, poskytne Vodafone Účastníkovi slevu na odbornou instalaci. Sleva na odbornou instalaci bude poskytnuta jako sleva podmíněná ve výši uvedené v Ceníku služeb. Poskytnutá sleva je podmíněna dodržením sjednané (prodloužené) doby trvání Smlouvy o poskytování Služby, případně Dodatku ke Smlouvě o poskytování Služby, ke které Účastník slevu získal (dále jen „Podmíněná sleva“). V případě, že nebude dodržena sjednaná doba trvání Smlouvy (z důvodu jejího předčasného ukončení ze strany Účastníka či Vodafone) nebo bude zahájeno insolvenční řízení s Účastníkem dle zák. č. 182/2006 Sb., je Účastník povinen poskytnutou Podmíněnou slevu na Odbornou instalaci v celé její výši Vodafone vrátit. V takovém případě Vodafone vystaví Účastníkovi opravný daňový doklad, ve kterém poskytnutou podmíněnou slevu na odbornou instalaci Účastníkovi vrubopisuje. Splatnost tohoto opravného daňového dokladu činí 14 dnů od jeho vystavení.

6. Garantovaná kvalita a dostupnost služby a podmínky zabezpečení

 1. Vodafone se zavazuje poskytovat Účastníkům Službu v co nejvyšší možné kvalitě. Garantovaná kvalita datové služby poskytované v pevném místě:
  TarifMaximální / inzerovaná rychlostBěžně dostupná rychlostMinimální garantovaná rychlost
  Stahování dat (Mb/s)Odesílání dat (Mb/s)Stahování dat (Mb/s)Odesílání dat (Mb/s)Stahování dat (kb/s)Odesílání dat (kb/s)
  Pevný internet 30 5 18 4 20 20
 2. Vodafone garantuje kvalitu (a plnou funkčnost) Služby ve smyslu těchto Podmínek z důvodu dosažení optimální kvality signálu pro poskytování Služby a pouze za předpokladu, že Účastník využívá Modem zakoupený u Vodafone.
 3. Tarify jsou určeny zejména pro běžné aktivní využívání datových služeb samotným Účastníkem. Vodafone je oprávněn omezit Účastníkovi přístup ke službám v případě, že jeho provoz není běžný, bude ohrožovat provoz ostatních Účastníků, vykazuje znaky automaticky generovaného či jinak systematicky nastaveného provozu.
 4. Účastník je povinen zdržet se jednání, které je způsobilé negativně ovlivnit provoz Služby či její části, případně kvalitu služeb poskytovaných jiným Účastníkům, a jednání, jež závažným způsobem porušuje práva dalších osob a uživatelů sítě internet.
 5. Předávacím rozhraním Služby je koncový bod sítě, kterým je venkovní jednotka Modemu. 
 6. Účastník nesmí užít Službu k obtěžování třetích osob, zejména rozesíláním nevyžádaných dat. Účastník nesmí využitím Služby jakkoli narušit právem chráněná práva Vodafone či jiných osob. Účastník nesmí užívat Službu tak, aby ohrozil bezpečnost a integritu sítě a poskytování Služby jiným uživatelům.
 7. Účastník se zavazuje vyvinout maximální úsilí k zajištění bezpečnosti sítě a učiní taková technická opatření, která zabrání napadení a průniku do systémů jiných účastníků prostřednictvím sítě Účastníka (např. ochrana proti DDOS útokům apod.) a proti zneužití Služby. Účastník je odpovědný za následky takového zneužití, pokud k němu dojde. V případě takového průniku se Účastník zavazuje aktivně spolupracovat s Vodafone na realizaci opatření, která by podobným skutečnostem zabránila.
 8. Účastník je povinen zajistit síť a servery tak, aby zamezil třetím osobám zneužívat poskytovanou Službu.
 9. Účastník je povinen sledovat doporučení a pokyny Vodafone týkající se změny v nastavení a zabezpečení Modemu.
 10. Porušení bezpečnostních zásad uvedených bude Vodafone považováno za zneužití Služby a Vodafone má právo přerušit poskytování Služby a v případě opakovaného porušení poskytování Služby ukončit.
 11. Vodafone je oprávněn provádět na nezbytně nutnou dobu opatření řízení provozu spočívající například v jeho blokování, zpomalování apod. v následujících případech:
  1. Je-li to nezbytné za účelem splnění povinností přímo vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů nebo na základě rozhodnutí oprávněných orgánů (zejména soudních rozhodnutí).
  2. Za účelem zachování integrity a bezpečnosti sítě, služeb poskytovaných prostřednictvím této sítě a koncových zařízení koncových uživatelů.
  3. Za účelem zabránění hrozícímu přetížení sítě a zmírnění účinků výjimečného nebo dočasného přetížení sítě za předpokladu, že se s rovnocennými kategoriemi provozu nakládá stejně.
  4. Vodafone může pozastavit přístup ke Službě uživatelům, jejichž chování indikuje využívání technických prostředků k obcházení podmínek Služby či ukazuje na sdílení připojení s třetími osobami.
 12. Za případné zneužití Služby třetí stranou, které Účastník umožnil využití Služby (zejména zpřístupněním Wi-Fi sítě), nese plnou odpovědnost Účastník.
 13. Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Vodafone negarantuje kompatibilitu Modemu, včetně jeho softwaru, s již nainstalovaným softwarem v počítači, jehož prostřednictvím bude Účastník Službu využívat. Vodafone nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škody vzniklé změnami celkové konfigurace počítače způsobené následnými instalacemi dalšího softwaru nebo hardwaru, dále za škody způsobené daty pocházejícími ze sítě Internet a dále za škody vzniklé neodbornými zásahy, zlým úmyslem nebo vyšší mocí v počítači a na Modemu.

7. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

 1. Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 2. Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 3. Služba pro účely poskytování služby zpracovává následující údaje: jméno a příjmení Účastníka, kontaktní a instalační adresa, kontaktní e-mail a telefonní číslo. Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování služby a pro potřeby jejího poskytnutí, vyúčtování či uplatnění práv.

8. Reklamace Služby

 1. Způsob reklamace Služby se řídí příslušnými ustanoveními uvedenými ve Všeobecných podmínkách.
 2. Účastník je povinen v záruční době hlásit Vodafone  vady na Modemu či nefunkčnost Služby, a to neprodleně po zjištění.
 3. Účastník se zavazuje uhradit ceny podle aktuálně platného Ceníku služeb za jakékoliv servisní úkony (tzv. servisní zásah) vyžádané Účastníkem nad rámec odstranění záručních závad a nad rámec závad Služby způsobených na straně Vodafone  nebo v případě, že Účastník neposkytne potřebnou součinnost k odborné instalaci, údržbě či opravě Služby (např. marný výjezd Vodafone  či instalačního partnera), a dále se zavazuje v případě, že uzavřel Účastnickou smlouvu v postavení spotřebitele prostřednictvím komunikace na dálku či mimo prostory obvyklé k podnikání a využije svého práva odstoupit od takto uzavřené Účastnické smlouvy do 14 dnů, uhradit Servisní zásah spočívající v nákladech souvisejících s navrácením Modemu (poplatek za jeho deinstalaci).

9. Ostatní ujednání

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 23. 10. 2017. ­­

Vytisknout