Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Office 365 platné do 24. 5. 2018

Společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen "Vodafone")

Služba Kancelář Online (rovněž označovaná jako Office 365, Microsoft Online Services nebo Online Services) je služba poskytovaná pouze firemním zákazníkům s písemnou smlouvou uzavřenou s Vodafone. Tato služba zahrnuje služby dle platného Ceníku a pro zákazníky OneNet dle ceníku OneNet.

Firemní zákazník je oprávněn uzavřít smlouvu o poskytování služeb Office 365 a užívat služby Office 365 pouze pokud je současně uživatelem hlasových či datových služeb Vodafonu (dále také „VF služby“), přičemž platí, že hodnota VF služeb musí tvořit alespoň 20 % objemu služeb poskytovaných firemnímu zákazníkovi současně se službami Office 365. V případě, že uvedená podmínka není na straně firemního zákazníka splněna je Poskytovatel oprávněn s okamžitou účinností ukončit poskytování služeb Office 365.

V případě deaktivace Vodafone služeb budou zákazníkovi užívajícímu služby Office 365 deaktivovány rovněž služby Office 365.

Službu Office 365 si může firemní zákazník aktivovat prostřednictvím obchodních zástupců Vodafone, v případě zájmu o aktivaci je možné využít následující kontaktní údaje: www.vodafone.cz/kancelar-online, 800 77 77 00,office365.pece@vodafone.cz. K užívání služeb Office 365 je třeba splňovat minimální technické požadavky služby definované společností Microsoft, které jsou uvedeny na webových stránkách Vodafone zde: www.vodafone.cz/kancelar-online.

V otázkách neupravených v písemné smlouvě se zákazníkem včetně jejích příloh ani v těchto Podmínkách se poskytování služby Office 365 řídí Všeobecnými podmínkami a platným Ceníkem společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Vodafone si vyhrazuje právo deaktivovat zákazníkovi službu Office 365 v případě, že nebude/přestane splňovat podmínky pro její poskytování dle těchto Podmínek, a to s okamžitou účinností.

Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkáchwww.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.

Další práva a povinnosti související s poskytováním a užíváním služeb Office 365 (Microsoft Online Services) jsou upravena v následujících dokumentech:

  1. Dílčí smlouva o poskytování služby Office 365 (Kancelář online); 
  2. Ceník služeb Office 365 (Microsoft Online Services); 
  3. Zákaznická smlouva Microsoft Cloud (Microsoft Cloud Agreement) uzavíraná se společností Microsoft Ireland Operations Limited – aktuální znění této smlouvy je k dispozici zde
  4. Podmínky pro služby online společnosti Microsoft Ireland Operations Limited (Microsoft Online Services Terms) – aktuální znění je k dispozici zde
  5. Smlouva o úrovni služeb pro služby online společnosti Microsoft Ireland Operations Limited (Service Level Agreement for Microsoft Online Services) – aktuální znění je k dispozici zde
  6. Technický a funkční popis služeb Office 365 (Microsoft Online Services) – aktuální znění je k dispozici zde.

Vodafone má právo bez uvedení důvodu kdykoli ukončit poskytování služby Office 365.

V případě sjednocení Office 365 účtu k jinému (např. trojstranná dohoda při převodu společnosti) se Poskytovatel nezavazuje k převodu zákaznických dat. Spolu s vypnutím původních služeb budou data smazána.

Při změně služeb spočívající v přechodu mezi licenčními plány „Office 365 Small Business“, „Office 365 Midsize Business“ a „Office 365 Enterprise Plan E/K“ budou zákaznická data převedena pouze na základě poplatku dle platného ceníku pro poskytování služby Office 365. Pokud zákazník chce přenášet data sám, původní data bude mít dostupná po dobu 30 dní od zrušení původního plánu.

Aktivace a deaktivace dodatečných licencí bude po schválení ze strany společnosti Vodafone provedena do 7 dnů.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30. 10. 2017 a nahrazují podmínky ze dne 1. 6. 2013.

Vytisknout