Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby NB-IoT Vzdálený monitoring platné do 30. 9. 2020

Podmínky pro poskytování služby NB-IoT Vzdálený monitoring společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“)

1. Základní ustanovení

 1. Služba NB-IoT Vzdálený monitoring (dále jen „Služba“) umožňuje vzdáleně monitorovat veličiny a řídit připojené objekty pomocí NB-IoT Universálního senzoru (dále jen „Zařízení“). NB-IoT univerzální senzor je modulární senzor, který lze konfigurovat dle specifických požadavků zákazníka pro různá IoT řešení na míru. Získaná data se přenáší pomocí sítě NB-IoT do API Cloudu a vizualizačních platforem. Ty jsou navržené tak, aby se přizpůsobily požadavkům konkrétního uživatele.
 2. Služba je poskytována společností Vodafone ve spolupráci s Partnerem.
 3. Partnerem se rozumí společnost HARDWARIO s.r.o., IČO: 04998511, se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 37399.
 4. Službu mohou využívat zákazníci Vodafone, kteří mají podepsanou dílčí smlouvu o poskytování služby Vodafone NB-IoT Vzdálený monitoring a mají zakoupené Zařízení Vodafone Universální NB-IoT Senzor (dále jen „Účastník“). Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

2. Popis a podmínky využití Služby

 1. Služba umožňuje Účastníkům vzdálené bezdrátové měření a řízení (a) teploty a vlhkosti s vysokou přesností a (b) dalších veličin.
 2. Pro poskytování Služby může být nutná součinnost Účastníka (např. samoinstalace Zařízení), jinak nebude garantováno zřízení služby.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za žádné zásahy, ztráty či poškození dat, vadu či újmu, jež vznikly z neoprávněného přístupu nebo užití Účtu Účastníka nebo třetí osoby s výjimkou případů, kdy takový následek byl způsoben zanedbáním povinností na straně Poskytovatele.
 4. Účastník je povinen uchovat heslo k webovým portálům v tajnosti a chránit jej před vyzrazením a zneužitím, rovněž je povinen chránit před zneužitím telefonické a e-mailové kontakty. Odpovědnost za vyzrazení a zneužití hesla a/nebo telefonických a e-mailových kontaktů a důsledky s tím spojené nese Účastník. V případě ohrožení bezpečnosti či ztrátě hesla a/nebo telefonických a e-mailových kontaktů je Účastník povinen neprodleně kontaktovat Poskytovatele a provést jejich změnu.
 5. Účastník odpovídá za správnost vložených dat, která jsou zpracovávaná na webovém portálu Účastník má možnost všechna zpracovávaná data sám vkládat, upravovat a mazat.
 6. Má se za to, že osoba, která se při komunikaci s Poskytovatelem prokazuje sjednaným heslem, je osobou oprávněnou k provedení změn konfigurace.
 7. Účastník se zavazuje, že:
  (a) se nepřipojí a nebude se pokoušet připojit či přistoupit ke Službě či účtu jiného Účastníka prostřednictvím sítě internet či jakkoliv jinak, nežli jen způsobem a pomocí rozhraní povolených Poskytovatelem;
 8. (b) nebude užívat a nebude se pokoušet užít Službu, či jakoukoliv její část, jinak než způsobem dovoleným Poskytovatelem.
 9. Účastník se zavazuje seznámit koncové uživatele s Podmínkami této Služby a zavazuje se zajistit u těchto uživatelů jejich dodržování.

3. Součásti Služby

 1. Všechny součásti služby jsou popsané v Dílčí smlouvě.

4. Zřízení Služby

 1. Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby anebo zpracováním údajů, které jsou nezbytné k poskytování Služby, Službu nevyužívejte.Přihlášením do webových portálů potvrzujete, že jste se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámili a podmínky, za nichž je Služba poskytována akceptujete.
 2. Služba bude zřízena nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy, nebude-li mezi stranami písemně dohodnuto jinak.
 3. Zřízení služby Účastník objedná prostřednictvím podepsání Dílčí smlouvy.
 4. Zřízením služby se rozumí okamžik, kdy Účastník získá přístupové údaje do webových portálů.
 5. Zřízení služby je možné samoinstalací nebo instalací Partnerem. V případě samoinstalace nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za kvalitu a správnost provedené instalace.

5. Ukončení služby

 1. V případě ukončení poskytování Služby před uplynutím Minimální doby trvání služby sjednané v Dílčí smlouvě z důvodu na straně Účastníka (zejména odstoupením od Dílčí smlouvy či od Rámcové smlouvy ze strany Účastníka, ukončením podnikatelské činnosti Účastníka, apod.) je Účastník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši součtu všech měsíčních poplatků za službu sjednaných v Dílčí smlouvě zbývajících do uplynutí minimální doby trvání služby, a to za každé Zařízení.

6. Úhrada

 1. Za Službu je účtována pravidelná měsíční cena dle Dílčí smlouvy, a nebo aktuálního Ceníku, není-li sjednáno jinak (dále jen „Měsíční cena za službu“).
 2. Měsíční cena za Službu bude účtována od prvního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla Služba ke konkrétnímu Zařízení zřízena.

7. Zařízení

 1. Zařízení má vodotěsné krytí a je možno jej instalovat ve venkovním prostředí, ale i v podmínkách s vysokou prašností anebo vlhkostí. Kombinace komponent s velmi nízkou spotřebou a komunikační technologie NB-IoT umožňuje Zařízení napájet pomocí baterie. Instalace a aktivace zařízení je velice jednoduchá a senzor je tak absolutně nezávislý na okolní infrastruktuře.

8. Doplňkové služby třetí strany

 1. Zákazník si může dokoupit další doplňkové služby a zařízení (sondy, čidla), které jsou nad rámec Služby, Ceny za doplňkové služby a Zboží je uvedena v Ceníku Služby. Ceník Služby je ve verzi platné ke dni podpisu přílohou č. 1. Dílčí smlouvy.
 2. Účastník je oprávněn využít na vybrané zboží slevy dle čl. 2.4 Rámcové smlouvy. Slevu uplatňuje Účastník prostřednictvím Objednávky. V případě, že požadavek Účastníka na čerpání slevy je vyšší než aktuálně platná výše slevy, bude Účastníkovi doúčtována zbývající část ceny. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že cena bude po slevě činit minimálně 1,- Kč bez DPH.

9. Odpovědnost Poskytovatele

 1. Účastník bere na vědomí, že Služba poskytovaná Poskytovatelem na základě těchto podmínek monitoruje okolí a/nebo monitoruje a řídí připojená zařízení. Veškeré informace získané pomocí služby Vodafone Vzdálený monitoring mají pouze informativní charakter a Poskytovatel negarantuje správnost, úplnost a přesnost zaznamenaných hodnot. Poskytovatel nemůže nést a nenese žádnou odpovědnost za škody, které Účastníku či třetím osobám vznikly neoprávněným zásahem do jejich práv ze strany pachatelů trestné činnosti či třetích subjektů neoprávněně jednajících proti právům Účastníka či třetích osob.
 2. Účastník je povinen neprodleně oznámit Poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby dle těchto podmínek.

10. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

 1. Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 2. Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 3. Služba pro účely poskytování Služby zpracovává údaje zadané do webového portálu Účastníkem a údaje zaznamenané Zařízením. Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování Služby a pro potřeby jejího poskytnutí, Vyúčtování či uplatnění práv.
 4. Poskytovatel se při své činnosti řídí platnou právní úpravou o ochraně osobních údajů a zavazuje se veškeré osobní údaje, které mu budou Účastníkem sděleny, považovat za důvěrné, používat je výlučně k poskytování Služby, tyto nezveřejňovat a neposkytnout je třetí osobě s výjimkou případů, kdy takové poskytnutí je nezbytné ke splnění účelu služby.
 5. Účastník prohlašuje, že je seznámen s tím, že v rámci plnění závazků z těchto podmínek může Poskytovatel kontinuálně provádět lokalizaci Zařízení a měření dalších veličin (teplota, vlhkost, rychlost větru apod.) Zařízení nebo jiného objektu, kde je Zařízení umístěné a tuto zaznamenává. S uvedeným Účastník bez výhrad či připomínek souhlasí a registrací na webovém portále prohlašuje, že uvedenou skutečnost nepovažuje za zásah do svých osobnostních či jiných práv. Účastník je povinen na tuto skutečnost upozornit třetí osoby, kterým svěří objekt k užívání, a vyžadují-li toho zvláštní právní předpisy, je povinen vyžádat si souhlas těchto osob. Třetí osoby, které mohou dle rozhodnutí Účastníka užívat Službu, nejsou pro Poskytovatele subjekty údajů, jelikož nejsou z pohledu Poskytovatele identifikované či identifikovatelné.
 6. Podmínky Ochrany soukromí společnosti Vodafone naleznete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-osobnich-udaju/.
 7. Vodafone jako zpracovatel
 • (a)Předmět
 • (i)V rámci poskytování služby či produktu může nastat situace, kdy Vodafone jako zpracovatel zpracovává osobní údaje pro Účastníka jako správce. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že se nejedná o poskytování služeb elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb., kdy je Vodafone vždy v pozici správce, ale o údaje, které Účastník přímo vkládá či generuje v rámci poskytované služby či produktu.
 • (ii)Následující ustanovení upravují práva a povinnosti Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů (dále jen „Údaje“) poskytnutých Správcem nebo vzniklých v rámci poskytování plnění, které zajišťuje Zpracovatel pro Správce na základě zvláštní smlouvy (dále jen „Služba“), kde je správcem osobních Údajů Správce a kde je Zpracovatel v pozici zpracovatele nebo kde je Správce v pozici zpracovatele a Zpracovatel v pozici subzpracovatele, a to vždy s ohledem na konkrétní případ (dále jen „ustanovení“).
 • (iii)Pro vyloučení pochybností platí, že tato ustanovení platí i pro futuro, a v okamžiku platnosti těchto podmínek nemusí být Služby, kde jsou osobní údaje zpracovávány, poskytována.
 • (b)Práva a povinnosti
 • (i)Správce nese výhradní odpovědnost za posouzení, zda Údaje lze zpracovávat v souladu s platnou právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů, včetně nařízení EU 2016/679obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) (společně jako „Aplikovatelné právo“), jakož i za ochranu práv subjektů údajů, a to zejména tak, aby Zpracovatel mohl poskytovat Služby dohodnutým způsobem, který není v rozporu s právními předpisy. Správce se zavazuje informovat Zpracovatele o jakémkoliv podezření, které může mít na poskytovanou Službu.
 • (ii)Pokud není výslovně dohodnuto jinak, činnosti ve formě podpory/součinnosti poskytované Zpracovatelem podle čl. II odst. 3, 10, 11, 13, 14 jdou na náklad Správce.
 • (iii)Zpracovatel je oprávněn prokázat plnění závazků z těchto ustanovení, zejména potom technických a organizačních opatření prostřednictvím následujících nástrojů, a to dle vlastního uvážení: a) schváleným etickým kodexem; b) závaznými podnikovými pravidly; c) certifikací v souladu se schváleným certifikačním postupem; c) aktuálními certifikáty, zprávami nebo výpisy ze zpráv od nezávislých instancí (např. auditoři, oddělení auditu); d) vhodnou certifikací ve formě auditu bezpečnosti IT nebo ochrany údajů; e) čestnými prohlášeními Zpracovatele.
 • (iv)Správce je oprávněn na vlastní náklady prověřovat soulad s plněním povinností podle těchto ustanovení a čl. 28 Nařízení. Správce se zavazuje oznamovat kontroly s přiměřeným předstihem, minimálně 20 pracovních dní předem, aby byla ze strany Zpracovatele zajištěna dostatečná součinnost. Správce je povinen kontroly provádět pouze v rozsahu nezbytně nutném pro ověření plnění ve vztahu ke zpracování osobních údajů pro jemu konkrétně poskytovanou Službu, a pouze pokud mu Zpracovatel nedoloží plnění závazků podle odst. 3 tohoto článku, a vždy tak, aby nenarušoval běžnou činnost Zpracovatele a aby byla vždy zachována důvěrnost. Správce nemůže mít přístup k informacím, které jsou předmětem obchodního tajemství Zpracovatele.
 • (v)Má se za to, že Správce dal souhlas s využitím dalších zpracovatelů/subzpracovatelů. Zpracovatel informuje písemně nebo emailem Správce o veškerých zamýšlených změnách (přijetí/nahrazení), s tím, že Správce má právo vznést do 14 dnů vůči těmto změnám objektivní a odůvodněné námitky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že Správce bezdůvodně odmítá změnu, je Zpracovatel oprávněn ukončit poskytování Služby výpovědí bez výpovědní doby, aniž by Správci vznikal jakýkoliv nárok na finanční náhradu spojenou s takovým ukončením Služby.
 • (vi)Zpracovatel zajistí, že každá osoba, která bude mít přístup k Údajům, bude zavázána k povinnosti mlčenlivosti nebo se na ni bude vztahovat zákonná povinnost mlčenlivosti.
 • (vii)Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Údaje výhradně v souvislosti s poskytovanou Službou a v souladu s pokyny Správce. Zpracovatel nepoužije Údaje k žádnému jinému účelu a neposkytne Údaje, které mu budou předloženy, žádným neoprávněným třetím stranám. Bez souhlasu Správce nesmí být pořizovány kopie a duplikáty - to nezahrnuje zálohování k zajištění řádného zpracovávání Údajů a/nebo řádnému poskytování Služby.
 • (viii)Zpracovatel se zavazuje ustanovit nezávislého, kvalifikovaného a spolehlivého Pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud to vyžadují právní předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahují.
 • (ix)Jakékoli zpracovávání Údajů v tzv. třetích zemích (tj. zemích, které nejsou členskými státy Evropské unie a nedisponují patřičnou úrovní ochrany údajů) bude prováděno s řádným zřetelem k příslušným platným právním předpisům Evropské unie.
 • (x)Zpracovatel bude v souladu s těmito ustanoveními a s přihlédnutím k charakteru zpracovávání a k informacím, kterými Zpracovatel disponuje – poskytovat Správci součinnost při plnění povinností Správce dle Aplikovatelného práva.
 • (xi)Pokud je Správce povinen poskytnout orgánům státní správy nebo osobám informace o zpracovávání Osobních údajů, Zpracovatel poskytne Správci při poskytování takových informací součinnost, pokud se tyto informace týkají zpracovávání údajů v souladu s těmito ustanoveními a poskytovanou Službou. Zpracovatel rovněž Správce vyrozumí – pokud to zákon připouští – o jakýchkoli sděleních dozorových orgánů (např. šetření, oznámení o opatřeních nebo požadavcích) Zpracovateli v souvislosti se zpracováváním Údajů podle těchto ustanovení.
 • (xii)Zpracovatel je povinen Správce bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoli případech porušení zabezpečení Údajů, a to na kontakt uvedený ve Smlouvě upravující poskytování Služby (administrátor systémových řešení).
 • (xiii)V závislosti na druhu zpracovávání, Zpracovatel je Správci nápomocen, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti, reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, a to v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. e) Nařízení. V případě potřeby budou Správce a Zpracovatel koordinovat obsah a rozsah činnosti ve formě podpory poskytované Zpracovatelem podle tohoto odstavce. Pokud se subjekt údajů obrátí přímo na Zpracovatele a z podání bude možné určit, že se žádost týká Správce, Zpracovatel žádosti subjektu údajů bezodkladně postoupí Správci.
 • (xiv)Pokud Správce provede posouzení dopadu na ochranu soukromí a/nebo konzultace s dozorovým orgánem k posouzení dopadu na ochranu soukromí, Správce a Zpracovatel budou koordinovat obsah a rozsah případné podpory poskytované Zpracovatelem, bude-li nutná.
 • (xv)Osobní údaje budou po ukončení poskytování Služby, vyjma osobních údajů, které musí být uchovány na základě zákonné povinnosti Zpracovatele, bez zbytečného odkladu vymazány, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.
 • (c)Technické a organizační zabezpečení
 • (i)Správce a Zpracovatel jsou povinni přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň ochrany odpovídající riziku. Opatření Zpracovatele, která jsou v současné době pokládána za adekvátní, jsou popsána v Příloze 1, kterou naleznete zde.
 • (ii)Jakékoli pokyny nebo opatření, která představují odchylku od technických a organizačních opatření, se pokládají za žádost o úpravu, jejíž náklady, pokud budou úpravy technicky realizovatelné a možné, nese Správce. Správce a Zpracovatel v takovém případě uzavřou samostatnou dohodu o rozsahu činností a výši a úhradě nákladů.

11. Reklamace Služby

 1. Jakékoliv reklamace služby, včetně reklamace Zařízení či jiného zboží Účastník uplatňuje prostřednictvím Partnera. Na Zařízení a jiné zboží určené pro provozování Služby je poskytována záruka za jakost po dobu 24 měsíců, za podmínky řádného užívání v souladu s podmínkami Služby. Záruka je poskytována prostřednictvím autorizovaných servisů Partnera, které v případě vady Zařízení zajistí její opravu nebo výměnu Zařízení, není-li oprava možná. V případě že by vada služby byla způsobena vinou Účastníka, nebo např. mechanickým, softwarovým či jiným zásahem do Zařízení, bude odstranění vady Služby/ Zařízení provedeno na náklady Účastníka. Náklady se rozumí náklady spojené s uvedením Služby do funkčního stavu, zejména nikoliv však výlučně náklady spojené s prací technika, náhradními díly, dopravné atd.
 2. Účastník bere na vědomí, že jakýkoliv servisní či jiný zásah vztahující se k Zařízení či jinému zboží je oprávněn provádět pouze autorizovaný servis. Účastník není oprávněn jakkoliv zasahovat do Zařízení, s tím, že jakýkoliv zásah do Zařízení znamená ztrátu nároku na uplatnění záruky k Zařízení. Účastník není oprávněn jakkoliv kopírovat, distribuovat, modifikovat, dekódovat, dekompilovat nebo se snažit získat zdrojový kód k softwaru, který je součástí Služby.

12. Ostatní ujednání

 1. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2020.