Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Mobilní datové připojení pro OneNet zákazníky (účinné pro smlouvy od 26. 8. 2019) platné do 30. 9. 2020

Podmínky pro poskytování služby Mobilní datové připojení společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B  6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“)

1.    Základní ustanovení

Služba Mobilní datové připojení (dále jen „Služba“) je služba pro datové připojení technologiemi GSM/EDGE/UMTS/CDMA/LTE.

Služba je poskytována společností Vodafone.

Podmínky se vztahuji na uživatele řešení OneNet

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

Řešení OneNet zahrnuje datové tarify pro připojení technologiemi GSM/EDGE/UMTS/CDMA/LTE skládající se z datového balíčku, který je zpoplatněn v rámci měsíčního paušálu, a po jeho vyčerpání jsou data dále zpoplatněna jednotkovou cenou dle platného Ceníku. Mezi tyto tarify patří: Internet v Mobilu, Internet v Mobilu Naplno, Mobilní připojení Turbo, Připojení na stálo, Připojení na dlouho,  Připojení na 2 dny, Připojení na den/Internet v mobilu na den, Připojení na týden, Připojení na měsíc a všechny varianty tarifů Připojení pro mobil, Mobilní připojení, OneNet mobilní připojení, OneNet Mobilní připojení sdílené a Připojení pro služby.

Datové tarify nabízené do 1. 1. 2009 pro připojení technologiemi GSM/EDGE/HSPA/CDMA/LTE, zpoplatňované podle objemu přenesených dat. Tyto tarify jsou: Připojení na skok, M2M tarif.

2.    Definice

Základním objemem dat se rozumí počet megabajtů (MB) nebo gigabajtů (GB), který zákazník získává v rámci svého datového tarifu. Základní objem dat je uveden v Ceníku.

Agregací se rozumí dynamické shlukování provozu několika uživatelů v rámci uvedené maximální rychlostí Služby. Agregace se udává v poměru x:y přičemž x znamená minimální podíl a y maximální podíl na rychlosti Služby. Vyšší agregace tj. sdílení přístupu k síti internet může způsobit nárazová zátěž například „v denní špičce“.

Tarifem se rozumí způsob a výše účtovaných poplatků spojených s poskytovanou službou.

Doporučeným použitím se rozumí využití služby za účelem a způsobem, pro který služba je primárně určena a rámci jejích technických parametrů.

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší garantovaná rychlost stahování (tj. downloadu) a vkládání (tj. uploadu).

Odhadovanou maximální rychlostí se rozumí realisticky dosažitelná rychlost Služby v dané lokalitě v reálných provozních podmínkách.

Inzerovanou rychlostí se rozumí rychlost stahování a vkládání, kterou poskytovatel služby přístupu k internetu používá ve svých obchodních sděleních.

Detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu v mobilní síti se považuje pokles alespoň jedné ze skutečně dosahovaných rychlostí stahování či vkládání pod 25 % hodnoty rychlostí uvedených jako inzerovaná rychlost stahování a vkládání dat.

Velkou trvající odchylkou od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se rozumí odchylka, která vytváří souvislou detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu delší než 40 minut v časovém úseku maximálně 24 hodin.

Velkou opakující se odchylkou od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se rozumí odchylka, při které dojde alespoň ke třem detekovatelným změnám výkonu služby přístupu k internetu delším než 1 minuta v časovém úseku 1 hodiny.

3.    Popis a podmínky využití Služby

3.1.    Kombinace služeb a použití v roamingu

Služba slouží pro připojení k internetu a není kombinovatelná s jinými doplňkovými službami, pokud není takováto služba výslovně pro tento účel určena.

Není-li stanoveno u konkrétního tarifu jinak, službu lze využívat v síti Operátora na území České republiky nebo v sítích roamingových partnerů.

3.2.    Omezení mobility služby

Služba není omezena na použití v pevném místě a je určena pro použití za pohybu. Její využití je možné v rozsahu pokrytí sítě Vodafone nebo partnerských sítí. Dostupnost a Odhadovanou maximální rychlost služby je možné ověřit dle mapy pokrytí pro mobilní internet. 

3.1.    IP adresa

Při používání datových služeb se přiděluje dynamická neveřejná IP adresa (statická veřejná IP adresa se přiděluje na žádost zákazníka a je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku).

4.    Doporučené použití

Pro posouzení vhodnosti Služby vzhledem k plánovanému využití služeb internetu uživatelem, doporučujeme použít nástroj Datová kalkulačka.

Služba není vhodná pro aplikace s nárokem na kontinuálně vysoký datový tok (jako např. sledování videa ve vysokém rozlišení), přenosy velkých datových objemů a k využití aplikacemi vyžadujícími garantovanou kvalitu připojení.

Níže jsou uvedeny příklady dopadu omezení vyplívajících z charakteristik mobilních sítí (vliv faktorů omezujících dostupnost uvedených v části 6.1.). Výskyt omezení je pravděpodobnější při využívaní Služby za pohybu, nebo při přechodu mezi jednotlivými technologiemi sítě.

Typ využití

Možné projevy omezení

Posílání textových zpráv (messaging) a e-maily

Budou fungovat v klientských aplikacích i webových klientech u příloh může dojít k opožděnějšímu odeslaní/přijetí.

Prohlížení webových stránek

Prohlíženi bude fungovat, některé stránky se mohou načíst pomaleji nebo jen částečně.

Služby pro kontinuální přenos audio-vizuálních materiálů (Např. živé přenosy videa jako je online vysílání, bezpečnostní kamery a/nebo přenosy videa z online videoték Netflix, HBO GO, Youtube a pod.)

Budou funkční, a pokud služba umí přizpůsobit datový tok, tak může docházet k poklesům kvality videa nebo k občasnému přerušeni přehrávaní.

Hraní online her

Může docházet k nerovnoměrným odezvám sítě a občasným výpadkům u her pro více hráčů.

Přenosy velkých datových souboru a služby pro sdílení souborů

Může docházet k občasnému pozastavení přenosu případně k jeho úplnému přerušení.

 

Služba je určena zejména pro běžné využívání samotným Účastníkem či Uživatelem. V případě důvodného podezření na zneužívání služby (například pokud je využívána k distribuci nevyžádaných nebo komerčních sdělení nebo indikuje využívání technických prostředků k obcházení podmínek Služby či v případě užívání služby způsobem, který není běžný, v rozporu s všeobecnými podmínkami nebo může ohrozit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo ohrozit provoz sítě či jakékoli její části si vyhrazujeme právo poskytování služby omezit či přerušit.

5.     Úhrada

5.1.    Období použité pro výpočet objemu dat, doba platnosti tarifů a poplatky

Doba platnosti jednotlivých měsíčních datových tarifů je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti tarifů, tzn. k obnovení objemu dat.

To neplatí u datových tarifů Připojení na týden, Připojení na měsíc a Připojení Flexidata, které nejsou měsíčními datovými tarify. U těchto tarifů je doba platnosti  7 x 24 hodin u Připojení na týden a 30 dní u Připojení na měsíc.

U datových tarifů nabízených do 1. 1. 2009 zpoplatňovaných podle objemu přenesených dat je služba zpoplatňována dle reálného využití v každém zúčtovacím období.

Tarif Připojení Flexidata je tarif, který umožňuje využívání datových služeb do maximální výše dle zakoupeného objemu dat (předplacený objem dat určený k čerpání). Zakoupený objem dat může zákazník čerpat kdykoliv s tím, že zakoupené objemy dat se sčítají. Platnost objemu dat je 3 měsíce s tím, že při každém zakoupení objemu dat dochází k prodloužení platnosti celkového objemu dat na 3 měsíce od posledního zakoupení objemu dat. Využitý objem dat je vždy odečten od celkového objemu dat určeného k čerpání. Po vyčerpání zakoupeného objemu dat nebo po uplynutí jeho platnosti nelze čerpat datové služby v rámci tohoto tarifu (až do dalšího navýšení objemu dat).

Paušální platba za jednotlivé tarify je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jejich aktivaci/změně s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena i objem dat vyúčtován poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.

To neplatí u datových tarifů Připojení na týden a Připojení na měsíc, u kterých je paušální platba zaúčtována až v okamžiku využití datových služeb v rámci aktivovaného datového tarifu, a u tarifu Připojení Flexidata.

Při rušení měsíčních datových tarifů dochází k deaktivaci datového tarifu až ke konci zúčtovacího období. Při změně jakéhokoliv datového tarifu na jiný datový tarif dochází ke změně okamžitě. V takovém případě dojde k plné úhradě měsíčního poplatku za deaktivovaný tarif a k úhradě poměrné části měsíčního poplatku za nově aktivovaný tarif.

Platba za tarif je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jeho aktivaci/změně s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.

V případě deaktivace datového tarifu, nebo při změně na jiný datový tarif se nevyužitý objem dat nepřevádí a lze jej tedy využít jen do okamžiku deaktivace příslušného datového tarifu.

U tarifu OneNet Mobilní připojení nebo OneNet Mobilní připojení sdílené zákazník může využít některého ze standardních tarifních plánů uvedených v Ceníku OneNet nebo si nechat sestavit tarifní plány na míru svým potřebám. Zákazník může mít nadefinováno až 10 vlastních tarifních plánů. V případě tarifu OneNet Mobilní připojení sdílené za každého uživatele (SIM karty) sdílení dat (dále jen jako „uživatel sdílení“) je účtován měsíční poplatek dle platného Ceníku OneNet, případně poplatek sjednaný v Dílčí smlouvě.

Tarif OneNet Mobilní připojení sdílené je možné deaktivovat pouze v případě, že pod tímto tarifem již není žádný uživatel sdílení.  

5.2.    Čerpání objemu dat

Dostupnost služby je omezena čerpáním základního objemu dat, objemu dat po vyčerpání základního objemu dat, nebo dodatečného objemu dat dle platného Ceníku.

Při využívání služby přístupu k síti internet nedochází k rozdílnému zacházení s různými typy protokolů datových služeb.

5.3.    Počítání dat

Datové objemy přenesené prostřednictvím služby jsou započítávány v součtu pro stahování i odesílání a jejich měření probíhá na síťové vrstvě (vrstva 3 modelu OSI).

5.4.    Informace o průběhu čerpání objemu dat

O postupu čerpání objemu dat je uživatel informován v Internetové samoobsluze, aplikaci Můj Vodafone a/nebo SMS zprávou na kontaktní číslo.

V případě tarifu OneNet mobilní připojení sdílené je o postupu čerpání přiděleného objemu dat informován uživatel sdílení. Administrátor je informován o postupu čerpání dat u jednotlivých uživatelů sdílení zařazených pod režim tohoto tarifu a dále je informován o celkovém čerpání dat v rámci tohoto sdíleného tarifu.

5.5.    Vyčerpání datového objemu

Po vyčerpání základního objemu dat dochází k jedné z následujících situací, a to dle nastavení zákazníka:

 • K automatickému dokoupení dodatečného objemu dat prostřednictvím služby Data nad rámec balíčku, Dokup dat nebo Datový FUP reset, jak je uvedeno v oddíle Dokoupení objemu dat těchto podmínek, nebo manuálního dokoupení dodatečného objemu dat u tarifů Připojení na týden, Připojení na měsíc a Připojení Flexidata, a nebo
 • K dočasnému snížení přenosové rychlosti dle pravidel zpoplatňování datových služeb se zahrnutým objemem dat, jak je uvedeno v oddíle Snížení rychlosti datového připojení těchto podmínek, nebo
 • K dočasnému zastavení datového přenosu u tarifu OneNet Mobilní připojení sdílené, jak je uvedeno v oddíle Snížení rychlosti datového připojení těchto podmínek.

5.6.    Dokoupení objemu dat 

U tarifů Připojení na stálo, Internet v Mobilu, Internet v Mobilu Naplno a u všech variant služeb Připojení pro mobil, Mobilní připojení, OneNet mobilní připojení, OneNet Mobilní připojení sdílené, Připojení pro služby, Připojení na týden a Připojení na měsíc má účastník možnost po vyčerpání základního objemu přenesených dat za poplatek uvedený v Ceníku čerpat dodatečný objem dat prostřednictvím aktivace služby „Data nad rámec balíčku“, „Dokup dat“ nebo „Datový FUP reset“, a pokračovat v používání služby původní rychlostí připojení.

Služba automatického dokoupení dat „Data nad rámec balíčku“, „Dokup dat“ nebo „Datový FUP reset“ umožňuje nepřerušené využívání datových služeb bez snížení rychlosti připojení podle pravidel v oddílu Snížení rychlosti datového připojení. V případě vyčerpání dodatečného balíčku (účtovacího kroku) je opět aktivován další balíček dodatečného objemu dat.

Balíček dodatečného objemu dat poskytnutý prostřednictvím služby „Data nad rámec balíčku“, „Dokup dat“ nebo  „Datový FUP reset“ lze využívat maximálně do data příští obnovy příslušného datového tarifu, nevyužitý objem dat se nepřevádí do dalšího období. Datum obnovy lze zjistit v Internetové samoobsluze.

Při manuálním dokoupení dodatečného objemu dat se zakoupený objem dat přičítá k aktuálnímu stavu objemu dat.

U služby Data nad rámec balíčku a Dokup dat lze omezit počet jejího dokoupení za jedno zúčtovací období prostřednictvím Internetové samoobsluhy.

Cena a objemy dat pro dodatečné dokoupení jsou uvedeny v Ceníku, není-li stanoveno jinak v Dílčí smlouvě.

Využíváním datových služeb zákazník vyjadřuje souhlas se způsobem nákupu dodatečného objemu dat prostřednictvím služby Data nad rámec balíčku, Dokup dat nebo Datový FUP reset a její cenou.

5.7.    Snížení rychlosti datového připojení

Pokud zákazník neužívá dodatečný objem dat, dojde po vyčerpání základního objemu dat ke snížení rychlosti přenosu na 20 kb/s. Snížení přenosové rychlosti (příp. Zastavení dat) je pouze dočasné, a uplatní se pouze do začátku následujícího zúčtovacího období. To neplatí u tarifu Připojení Flexidata.

U tarifu Mobilní připojení Turbo dochází po vyčerpání datového objemu 20 GB ke zpomalení datového připojení na rychlost 64 kb/s. Snížení přenosové rychlosti je pouze dočasné, a uplatní se pouze do začátku následujícího zúčtovacího období.

U tarifu OneNet Mobilní připojení sdílené dojde po vyčerpání základního objemu dat tarifu k zastavení datového provozu u všech uživatelů sdílení (všech SIM kartách zařazených pod tento tarif), tzn. i sdílených uživatelů, kteří nevyčerpali svůj přidělený objem dat. K zastavení datového provozu dojde také u tarifu OneNet Mobilní připojení sdílené u konkrétního uživatele sdílení, když dosáhne přiděleného objemu dat. Objem dat přiděluje pro konkrétního uživatele sdílení v případě tarifu OneNet Mobilní připojení sdílené administrátor.

5.8.    Výchozí datový tarif

Při využití mobilních datových služeb se automaticky aktivuje Připojení na den, nemá-li Zákazník zvolený jiný datový tarif. Upozorňujeme, že tato automatická aktivace tarifu Připojení na den se může uplatnit i při nedobrovolné deaktivaci původně nastaveného tarifu, např. při blokaci v den obnovy tarifu, apod. a dále se uplatní v případě, že uživatel sdílení tarifu OneNet Mobilní připojení sdílené je vyjmut ze sdílení (z režimu tarifu OneNet Mobilní připojení sdílené) s tím, že ke změně dojde okamžitě.

6.    Garantovaná kvalita a dostupnost služby

Z důvodu zajištění kvality Služby, kterou Poskytovatel Účastníkovi poskytuje, nutnosti zajistit nejvhodnější podmínky pro dosažení optimální kvality signálu a zajištění dostatečné kapacity sítě Poskytovatele pro řádné poskytování služeb poskytovaných Poskytovatelem, lze Službu využívat pouze za stanovených podmínek a prostřednictvím zařízení (modem, včetně modemu integrovaného v mobilním telefonu) současně splňujícího minimální stanovené požadavky.

6.1.    Podmínky dostupnosti služby

Pokrytí signálem v daném adresním bodě technologiemi 2G (GPRS/EDGE), 3G (HSPA+) nebo 4G LTE (LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE-A) dle mapy pokrytí pro mobilní internet.

Jednotka modemu je umístěna tak, aby nebyla vystavena faktorům omezujícím dostupnost a rychlost připojení, zejména:

 • počasí
 • vegetace
 • umělé horizonty
 • rušení budovami resp. jejich konstrukčními vlastnostmi
 • překážky v cestě šíření signálu
 • koncentrace uživatelů / zařízení využívající síť v okolí zařízení
 • faktory sítě Internet stojící mimo vliv Vodafone

6.2.    Požadavky na zařízení (modem)

Modem podporuje následující frekvence

 • LTE Band 1/3/7/8/20/38 FDD 2100 MHz/1800 MHz/2600 MHz/900 MHz/800 MHz TDD 2600 MHz
 • UMTS Band 1/8 2100 MHz/900 MHz
 • Zařízení je řádně homologováno pro použití v mobilních sítích v České republice

V případě nesplnění těchto minimálních požadavků, služba nemusí být funkční.

6.3.    Parametry Služby

Pro jednotlivé technologie platí následující rychlosti. Tyto rychlosti se vztahují k území deklarovaném jako pokryté dle aktuální orientační mapy pokrytí dostupné na www.vodafone.cz a k předpokladu, že použité koncové zařízení danou technologii plně podporuje.

Parametry Služby pro mobilní sítě

Odhadovaná maximální rychlost

Inzerovaná rychlost

Minimalní rychost

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Služba

technologie

Mbps

Mbps

Mbps

Mbps

Mbps

Mbps

2G

EDGE

0,20

0,10

0,16

0,08

0,02

0,02

3G

HSPA+

42,00

5,76

12,60

1,73

0,02

0,02

4G

LTE 900

20,00

4,00

6,00

0,80

0,02

0,02

4G

LTE 800

75,00

15,00

23,00

3,00

0,02

0,02

4G

LTE 2100

112,00

37,00

34,00

7,00

0,02

0,02

4G

LTE 1800

150,00

50,00

45,00

10,00

0,02

0,02

4G

LTE-A

337,00

100,00

100,00

20,00

0,02

0,02

 

Měření uvedených rychlostí probíhá na transportní vrstvě (vrstva 4 modelu OSI)

6.4.    Minimální zaručená úroveň kvality služby

Minimální zaručená rychlost Služby je 20 kb/s stahování i nahrávání při 95% pravděpodobnosti příjmu signálu vně budov na území deklarovaném jako pokryté (dle aktuální orientační mapy pokrytí dostupné na www.vodafone.cz).

6.5.    Reklamace Služby

V případě velké trvající nebo velké opakující se odchylky Služby má zákazník možnost uplatnit reklamaci dle Všeobecných podmínek.

6.6.    Aplikované politiky řízení datového provozu

Naše síť se chová ke všem službám v souladu se standardizací 3GPP (tj. v daném místě může docházet k dynamickému přidělování síťových zdrojů v závislosti na aktuálním vytížení). Nad rámec výše uvedeného neaplikujeme žádné řízení provozu, tudíž ani soukromí a ochrana osobních údajů není dotčena.

Vodafone si vyhrazuje možnost aplikovat opodstatněné řízení datového provozu. Při poskytování služby přístupu k síti internet mohou být aplikována omezení:

 • za účelem splnění povinností přímo vyplývajících z ustanovení právního předpisu nebo na základě rozhodnutí soudu,
 • pro předcházení mimořádným situacím a za účelem zachování integrity a bezpečnosti sítí a služeb poskytovaných prostřednictvím těchto sítí,
 • za účelem minimalizace účinků mimořádného rizika přetížení sítě.

Není-li to vyloučeno z jejich povahy, aplikace těchto omezení vždy vychází z obecných principů relevance, přiměřenosti, účinnosti, nediskriminace a transparentnosti. Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období a platí pro všechny datové tarify nabízené v síti Vodafone.

6.7.     Poskytování specializované služby

Poskytování specializovaných služeb nemá vliv na parametry služby uvedené výše. Přehled specializovaných služeb ve smyslu nařízení EU 2120/2015 je dostupný na stránkách Poskytovatele.

7.    Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.

Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.

Veškeré údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování služby a pro potřeby jejího poskytnutí, vyúčtování či uplatnění práv.

8.    Ostatní ujednání

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 26. 8. 2019 a vztahují se na smlouvy uzavírané od tohoto data.