Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky Red tarifů a tarifu Start

 1. Nabídka neomezených tarifů Red a Start je určena všem zákazníkům Vodafone a nabídka tarifů Business Red, Red Premium a Start je určena všem novým i stávajícím firemním zákazníkům - podnikatelům (dále též jen „Tarify“).
 2. Nabídku tvoří 5 přednastavených kombinací (tarif Red do sítě, Red, Red se vším všudy, Red Premium, Start) služeb pro nefiremní zákazníky a 5 pevně přednastavených kombinací služeb pro firemní zákazníky (tarif Business Red do sítě, Business Red, Business se vším všudy, Red Premium, Start), které zákazník vlastní nebo si nově pořídí. 

Jedná se o následující Tarify:

 • Red do sítě – balíček Neomezené volání do sítě Vodafone, Balíček 130 minut do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Připojení pro mobil standard (150 MB)
 • Red – balíček Neomezené volání do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Mobilní připojení 1,5 GB
 • Red se vším všudy – balíček Volání neomezeně + zahraničí 1000, které nabízí neomezené volání do všech sítí a 1000 volných minut na volání do zemí v regionu 1 a Slovenska, balíček Neomezené SMS Fér, Mobilní připojení 4 GB
 • Red Premium – balíček Volání neomezeně + zahraničí 1000, balíček Volání v zahraničí 600 – zóna 1, balíček Připojení v zahraničí 300 MB v zóně 1, balíček Neomezené SMS Fér, Mobilní připojení 10 GB
 • Start – balíček Neomezené volání do sítě Vodafone, balíček Neomezené SMS do sítě Vodafone Fér, Připojení pro služby super (20 MB)
 • Business Red do sítě - balíček Neomezené volání do sítě Vodafone, Balíček 130 minut do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Připojení pro mobil standard (150 MB), VPN Firma neomezeně
 • Business Red – balíček Neomezené volání do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Mobilní připojení 1,5 GB, VPN Firma neomezeně
 • Business Red se vším všudy – balíček Volání neomezeně + zahraničí 1000, které nabízí neomezené volání do všech sítí a 1000 volných minut na volání do zemí v regionu 1 a Slovenska, balíček Neomezené SMS Fér, Mobilní připojení 4 GB, VPN Firma neomezeně
 1. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat některé další doplňkové služby, jako např.: MMS, balíček Kamarádi a další doplňkové služby, které jsou s příslušným Tarifem slučitelné. Tarify jsou kombinovatelné s pořízením zvýhodněného telefonu.
 2. Tarify nelze kombinovat s nabídkou Promo Sólo natrvalo, Po svém, Sólo, s nabídkou „Program kamarádi na 2 roky zdarma“, „Program kamarádi zdarma navždy“, s programem Rodina a s tarifem Vodafone Passport data.
 3. Pokud zákazník změní některou ze složek Tarifu (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace, případně si zruší službu Vodafone World roaming či si aktivuje službu Vodafone Roaming na den u tarifu Red Premium) dojde k automatické deaktivaci Tarifu a nastavené služby budou účtovány dle aktuálního Ceníku. V případě deaktivace hlasového balíčku či balíčku SMS dojde k automatické aktivaci nulových balíčků Tarifů na míru. V případě deaktivace datového tarifu dojde k automatické aktivaci tarifu Připojení pro mobil na den.
 4. Pravidla služeb individuálních komponent, které není možné samostatně aktivovat:
 • 130 minut do všech sítí – volné jednotky na volání na všechny mobilní a pevná čísla v ČR, volání nad rámec volných minut je 3,49 Kč vč. DPH je účtováno po vteřinách. Nevyčerpané volné jednotky se převádějí do následujícího zúčtovacího období. V případě převodu volných jednotek v rámci balíčků jsou nejprve čerpány volné jednotky příslušející k aktuálnímu zúčtovacímu období a následně převedené volné jednotky.
 • Volání neomezeně + zahraničí 1000 – nabízí neomezené volání do všech sítí v ČR (mobilní a pevná čísla) a 1000 volných minut na volání do zemí v regionu 1 a Slovenska s vteřinovou tarifikací.
 • Připojení v zahraničí 300 MB – datový tarif pro čerpání dat ve státech patřící do zóny 1. Nevyčerpané volné jednotky se nepřevádějí. Účtování po vyčerpání stanoveného objemu dat je 10Kb + 10kb v případě WAP připojení, 100Kb+100kb pro internetové připojení.
 • Volání v zahraničí 600 – zóna 1 – na příchozí a odchozí hovory v zóně 1. Nevyčerpané volné jednotky se nepřevádějí a je účtováno vteřinovou tarifikací pro příchozí hovory, pro odchozí hovory 30 + 1.
 • Neomezené SMS do sítě Vodafone Fér – neomezené smsky na všechna čísla v síti Vodafone v rámci ČR.
 • Neomezené volání do sítě Vodafone – neomezené hovory na všechna čísla v síti Vodafone v rámci ČR. Volání do jiných sítí je 3,49 Kč vč. DPH a je účtováno po vteřinách.
 • Neomezené volání do všech sítí - nabízí neomezené volání do všech sítí v ČR (mobilní a pevná čísla).
 • Připojení pro služby super – datový tarif s 20 MB FUP
 1. Volné jednotky (včetně neomezeného volání a neomezených SMS) nelze použít k volání na domácí i zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou (např. audiotex, dárcovské SMS apod.). Volné SMS nelze využít na posílání SMS zpráv na pevné linky (SMS zprávy na pevné linky jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku).
 2. Doba platnosti Tarifů a jejich jednotlivých balíčků je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti Tarifů či balíčků, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.
 3. Paušální platba za jednotlivé Tarify je zaúčtována okamžitě po jejich aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období budou cena Tarifu i počet volných jednotek balíčku vyúčtovány poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Toto neplatí v případě balíčků s neomezenými jednotkami, u kterých nelze určit poměrnou část volných jednotek (naúčtována tedy bude pouze poměrná částka paušální platby za neomezený balíček, ale jednotky nebudou poměrně propočítány).
 4. Při změnách/rušení Tarifů či balíčků nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl Tarif či balíček aktivní. Zákazník má možnost využít všechny zaplacené volné jednotky. Při deaktivaci jakéhokoliv balíčku s volnými jednotkami však nedochází k převodu zbývajících jednotek z těchto balíčků, tzn. deaktivací zákazník o nevyčerpané jednotky přichází. Při změně jakéhokoliv balíčku s volnými jednotkami však dochází k převodu zbývajících jednotek z těchto balíčků, tzn. změnou zákazník o nevyčerpané jednotky nepřichází, výjimkou je změna Tarifu na jiný Tarif, který obsahuje shodný hlasový či SMS balíček (např. při změně tarifu Red do sítě s balíčkem 130 minut do všech sítí na tarif Business Red do sítě s balíčkem 130 minut do všech sítí dochází ke ztrátě nevyužitých volných jednotek z původního hlasového balíčku 130 minut do všech sítí).
 5. U balíčků obsahující neomezené volání či neomezené SMS nedochází k převodu volných jednotek z těchto balíčků do dalšího zúčtovacího období.
 6. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části..
 7. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období. Společnost Vodafone si dále vyhrazuje právo omezit služby v případě podezření, že ze strany zákazníka neodojde k úhradě doúčtování.
 8. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.
 9. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.
 10. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Tarifů na míru, Podmínky poskytování datových služeb, podmínky FUP, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 11. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 12. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 13. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 19. června 2013 a nahrazují předchozí podmínky účinné od 27. května 2013

Vytisknout