Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky pro Tarify na míru platné do 1.5.2013

 1. Tarify na míru jsou tarify společnosti Vodafone, které umožňují zákazníkovi vytvořit si jedinečný tarif tím, že si zákazník sám zvolí jaké dílčí služby (balíčky) budou zahrnuty v jeho tarifu. Každý tak získá možnost vytvořit si tarif „na míru“, který bude vyhovovat právě jeho potřebám.
 2. Tarif na míru si může zákazník sestavit z následujících dílčích služeb a balíčků:

A) Balíček volání (0 minut, 50 minut Fér, 100 minut Fér, 200 minut Fér, 300 minut Fér, 450 minut Fér, 600 minut Fér, 900 minut Fér, Neomezené volání Fér) nebo balíček volání (300 minut Business Fér, 450 minut Business Fér, 600 minut Business Fér, 900 minut Business Fér – dále jen „hlasové balíčky Business“)

Volání se všemi hlasovými balíčky, s výjimkou balíčku 0 minut, je účtováno po vteřinách a volné minuty je možné využít také na volání do zahraničí. U balíčku Neomezené volání Fér lze využít maximálně 1000 volných minut na volání do zahraničí (po dosažení tohoto limitu bude cena volání účtována dle aktuálního Ceníku). Seznam zemí je uveden v čl. 20 těchto podmínek.

B) Balíček SMS (0 SMS, 50 SMS Fér, 100 SMS Fér, 200 SMS Fér, 300 SMS Fér, Neomezené SMS v síti Fér, Neomezené SMS Fér)

C) Datové tarify Připojení pro mobil (Připojení pro mobil na den, Připojení pro mobil na týden, Připojení pro mobil standard, Připojení pro mobil super, Připojení pro mobil premium, Připojení pro mobil premium+), Připojení pro tablet (Připojení pro tablet super, Připojení pro tablet premium) a Připojení pro notebook (Připojení pro notebook standard, Připojení pro notebook na stálo)

 1. Tarify na míru jsou kombinovatelné se službou Program kamarádi / Kamarádi, VPN firma neomezeně, Vlastní síť, VPN firma, Vlastní síť neomezeně.
 2. Tarify na míru jsou určeny pro fyzické osoby - nepodnikatele a firemní zákazníky - podnikatele, s výjimkou hlasových Business, které jsou určeny pouze pro firemní zákazníky - podnikatele.
 3. Aktivace Tarifu na míru pro stávající zákazníky bude provedena prostřednictvím speciální linky péče o zákazníky.
 4. Tarify na míru aktivované po 24.8.2012 nejsou slučitelné se službou Po svém. Aktivace služby Po svém nemá žádný dopad na Tarify na míru aktivované do 24.8.2012.
 5. Součástí Tarifů na míru jsou nulové balíčky, tzv. Tarif bez závazků (Balíček 0 minut, Balíček 0 SMS, Internet pro mobil na den), na které se nevztahují žádné měsíční poplatky. Vyúčtovaná částka tak vždy odpovídá pouze částce za skutečně využité služby. Tyto balíčky si zákazník může aktivovat prostřednictvím operátora. Může také dojít k jejich automatické aktivaci a to v případě, že zákazník začne užívat služby a nemá aktivován jiný tarif či balíčky (při volání bez jiného aktivního hlasového balíčku či tarifu se automaticky aktivuje Balíček 0 minut, při odeslání SMS bez jiného aktivního balíčku či tarifu se automaticky aktivuje Balíček 0 SMS, při využití datových služeb bez jiného aktivního datového tarifu se automaticky aktivuje Připojení na den/Internet pro mobil na den. Upozorňujeme, že tato automatická aktivace se může uplatnit i při nedobrovolné deaktivaci původně nastaveného tarifu, např. při blokaci v den obnovy tarifu, apod.
 6. Doba platnosti jednotlivých balíčků Tarifů na míru je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Balíčky mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti balíčků, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.
 7. Paušální platba za jednotlivé balíčky Tarifu na míru je zaúčtována okamžitě po jejich aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období budou cena i počet volných jednotek balíčku vyúčtovány poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Toto neplatí v případě balíčků Neomezené volání Fér a Neomezené SMS Fér, kdy u Neomezených jednotek nelze určit poměrnou část volných jednotek. Naúčtována tedy bude pouze poměrná částka paušální platby za Neomezený balíček, ale jednotky nebudou poměrně propočítány).
 8. Při změnách/rušení balíčků nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl balíček aktivní. Zákazník má možnost využít všechny zaplacené volné jednotky. Při změně jakéholiv balíčku s volnými jednotkami na nulový balíček však nedochází k převodu zbývajících jednotek z těchto balíčků, tzn. změnou na nulový balíček zákazník o nevyčerpané jednotky přichází. Stejné platí i při aktivaci některého z Férových tarifů, pokud je v rámci Férového tarifu obsažen shodný hlasový balíček (např. při změně Tarifu na míru s balíčkem 50 minut Fér na Férový tarif s balíčkem 50 minut Fér dochází ke ztrátě nevyužitých volných jednotek z původního hlasového balíčku 50 minut Fér).
 9. Při změně balíčků Neomezené volání a Neomezené SMS na balíček jiný, nedochází k převodu zbývajících jednotek z těchto balíčků do dalšího období.
 10. V případě převodu volných jednotek v rámci balíčků volání a balíčků SMS jsou nejprve čerpány volné jednotky příslušející k aktuálnímu zúčtovacímu období a následně převedené volné jednotky.
 11. V případě, že uživatel SIM karty se zvoleným Tarifem na míru (tzv. tarifem bez závazků) nevyužije po dobu 13 měsíců žádné placené služby, je Vodafone oprávněn příslušnou SIM kartu deaktivovat.
 12. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.
 13. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.
 14. V případě koupě mobilního telefonu či jiného zařízení za zvýhodněnou cenu je Vodafone oprávněn navýšit Volací jistinu s ohledem na výši minimálního měsíčního plnění zákazníka takto:

Pásma pro minimální měsíční plnění (Kč)

Volací jistina (Kč)

I. 0-276,99

500

II. 277-476,99

500

III. 477-776,99

1000

IV. 777-1176,99

1500

V. 1177-2176,99

2000

VI. 2177 a více

3000

  Ceny jsou včetně 21% DPH

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vyúčtování služeb dodáváno v elektronické podobě zpřístupněním v Internetové samoobsluze na www.vodafone.cz.
 2. Vyúčtování bude v Internetové samoobsluze k dispozici nejpozději do 3 dnů po ukončení příslušného zúčtovacího období. Vodafone si však vyhrazuje právo z technických důvodů zpřístupnění Vyúčtování odložit, ke zpřístupnění však vždy dojde nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení zúčtovacího období. O zpřístupnění elektronického Vyúčtování bude Vodafone zákazníka informovat prostřednictvím SMS zprávy, která bude obsahovat číslo vyúčtování, částku určenou k úhradě a datum splatnosti. V případě, že zákazník bude požadovat vystavení vyúčtování v tištěné formě, je Vodafone oprávněn požadovat za jeho vystavení částku dle platného Ceníku služeb. Zákazník má možnost požádat o pravidelné zasílání vyúčtování v tištěné formě poštou.
 3. Volné minuty lze využít na volání do následujících zemí:

  A) Zóna 0: Slovensko, Ukrajina, Rusko, Čína, Vietnam – 11,50 Kč/min za volání nad rámec volných minut balíčku.

  B) Zóna 1: Francie, Rakousko, Holandsko, Velká Británie, Německo, Portugalsko, Belgie, Dánsko, Španělsko, Irsko, Maďarsko, Polsko, Norsko, Finsko, Řecko, Švýcarsko, Itálie Lucembursko, Gibraltar, Andora, San Marino, Monako, USA, Kanada – 11,50 Kč/min za volání nad rámec volných minut balíčku.

 4. Volné jednotky (včetně neomezeného volání a neomezených SMS) nelze použít na speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou (např. audiotex, dárcovské SMS apod.).
 5. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.
 6. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby v případě podezření na zneužívání neomezeného odesílání SMS ke komerčním účelům či v případě podezření, že jsou tyto služby využívány k distribuci nevyžádaných nebo komerčních sdělení. Balíček neomezených SMS (neomezené SMS Fér a neomezené SMS v síti Fér) se nevztahuje na posílání prémiových SMS zpráv a SMS zpráv na pevné linky (SMS zprávy na pevné linky jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku).
 7. Společnost Vodafone si rovněž vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části. Službu neomezeného volání je možné využít pro volání do mobilních pouze v rámci České republiky (volání na pevné linky jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku). Neomezené volání se nevztahuje na využívání tzv. audiotexových linek a služeb třetích stran.)
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách Tarifů na míru platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Podmínky poskytování datových služeb, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064. (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo tyto podmínky Tarifů na míru kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 11. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.9.2012 a nahrazují podmínky pro Tarify na míru ze dne 25.8.2012. U balíčků uvedených v podmínkách ze dne 25.5.2012 (čl. 2) se použijí podmínky ze dne 25.5.2012.

Vytisknout