Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky pro Tarify na míru

 1. Tarif na míru je tarif společnosti Vodafone, který umožňuje zákazníkovi vytvořit si jedinečný tarif tím, že si zákazník sám zvolí jaké dílčí služby (balíčky) budou zahrnuty v jeho tarifu. Každý tak získá možnost vytvořit si tarif „na míru“, který bude vyhovovat právě jeho potřebám.
 2. Tarif na míru si může zákazník sestavit z následujících dílčích služeb a balíčků:
  1. Balíček volání (0 minut, 20 minut, 50 minut, 125 minut, 250 minut, 400 minut, Neomezené volání)
  2. Balíček SMS (0 SMS, 50 SMS, 100 SMS, 250 SMS, Neomezené SMS)
  3. Datové tarify (Vodafone Internet v mobilu na den, Vodafone Internet v mobilu, Vodafone Internet v mobilu naplno, Připojení na stálo)
  4. Program kamarádi / Kamarádi
  5. Program kamarádi ze všech sítí (Program Kamarádi ze všech sítí je možné aktivovat do 28.2.2011)
  6. VPN firma neomezeně (platí jen pro firemní zákazníky) / Vlastní síť (pro nefiremní a firemní zákazníky bez písemné smlouvy)
  7. VPN firma (platí jen pro firemní zákazníky se smlouvou) / Vlastní síť neomezeně (pro nefiremní a firemní zákazníky bez písemné smlouvy)
 3. Tarif na míru je určen pro fyzické osoby - nepodnikatele a firemní zákazníky bez i s písemnou smlouvou.
 4. Tarif na míru je dostupný všem novým i stávajícím zákazníkům, kteří splňují podmínky v bodě 3. Zákazníkům, kteří splní podmínky pro aktivaci tarifu budou od 6.3.2010 aktivovány jen Tarify na míru.
 5. Aktivace Tarifu na míru pro stávající zákazníky bude provedena prostřednictvím speciální linky péče o zákazníky.
 6. Na jednom zákaznickém účtu je možné kombinovat tarify, které byly v nabídce Vodafone do 5.3.2010 s Tarify na míru.
 7. Na jednom zákaznickém účtu, na kterém budou aktivní Tarify na míru a původní tarify, je možné aktivovat službu Po svém pouze k původním tarifům.Aktivace služby Po svém nemá žádný dopad na aktivní Tarify na míru.
 8. Součet cen a reálně zaplacených poplatků za zákazníkem zvolené balíčky a za služby nad rámec tarifu (kromě plateb třetím stranám) představuje tzv. minimální měsíční plnění. Minimální měsíční plnění má následující pásma:

  Pásma pro minimální měsíční plnění (Kč)
  I. 0-276,99
  II. 277-476,99
  III. 477-776,99
  IV. 777-1176,99
  V. 1177-2176,99
  VI. 2177 a více

  Ceny jsou včetně 20% DPH

 9. V případě aktivace promoakce na některý z balíčků s měsíčním poplatkem, bude do minimálního měsíčního plnění započítána pouze skutečně fakturovaná částka tzn. po odečtení slevy v rámci promoakce.
 10. Součástí Tarifů na míru jsou nulové balíčky, tzv. Tarif bez závazků (Balíček 0 minut, Balíček 0 SMS, Internet v mobilu na den), na které se nevztahují žádné měsíční poplatky. Vyúčtovaná částka tak vždy odpovídá pouze částce za skutečně využité služby. Tyto balíčky si zákazník může aktivovat sám nebo prostřednictvím operátora. Může také dojít k jejich automatické aktivaci a to v případě, že zákazník začne užívat služby a nemá aktivován jiný tarif či balíčky (při volání bez jiného aktivního hlasového tarifu se automaticky aktivuje Balíček 0 minut, při odeslání SMS bez jiného aktivního tarifu se automaticky aktivuje Balíček 0 SMS, při využití datových služeb bez jiného aktivního datového tarifu se automaticky aktivuje Internet v mobilu na den). Upozorňujeme, že tato automatická aktivace se může uplatnit i při nedobrovolné deaktivaci původně nastaveného tarifu, např. při blokaci v den obnovy tarifu, apod.
 11. Doba platnosti jednotlivých balíčků Tarifů na míru je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Balíčky mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti balíčků, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.
 12. Paušální platba za jednotlivé balíčky Tarifu na míru je zaúčtována okamžitě po jejich aktivaci/změně s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období budou cena i počet volných jednotek balíčku vyúčtovány poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Toto neplatí v případě balíčků Neomezené volání a Neomezené SMS, kdy nelze určit poměrnou část volných jednotek. Naúčtována tedy bude pouze poměrná částka paušální platby za Neomezený balíček, ale jednotky nebudou poměrně propočítány.
 13. Při změnách/rušení balíčků nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl balíček aktivní.. Zákazník má možnost využít všechny zaplacené volné jednotky.
 14. Při změně balíčků Neomezené volání a Neomezené SMS na balíček jiný, nedochází k převodu zbývajících jednotek z těchto balíčků do dalšího období.
 15. V případě převodu volných jednotek v rámci balíčků volání a balíčků SMS jsou nejprve čerpány volné jednotky příslušející k aktuálnímu zúčtovacímu období a následně převedené volné jednotky.
 16. V případě, že uživatel SIM karty se zvoleným Tarifem na míru (tzv. tarifem bez závazků) nevyužije po dobu 13 měsíců žádné placené služby, je Vodafone oprávněn příslušnou SIM kartu deaktivovat.
 17. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina).

  Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.
 18. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.
 19. Pásma pro minimální měsíční plnění (Kč)Volací jistina (Kč)
  I. 0-276,99 500
  II. 277-476,99 500
  III. 477-776,99 500
  IV. 777-1176,99 500
  V. 1177-2176,99 500
  VI. 2177 a více 500

  Ceny jsou včetně 20% DPH


 20. V případě koupě mobilního telefonu či jiného zařízení za zvýhodněnou cenu je Vodafone oprávněn navýšit Volací jistinu s ohledem na výši minimálního měsíčního plnění zákazníka takto:

  Pásma pro minimální měsíční plnění (Kč)Volací jistina (Kč)
  I. 0-276,99 500
  II. 277-476,99 500
  III. 477-776,99 1000
  IV. 777-1176,99 1500
  V. 1177-2176,99 2000
  VI. 2177 a více 3000

  Ceny jsou včetně 20% DPH

 21. Výše zvýhodnění (slevy) poskytované Vodafonem na telefony a jiná zařízení je rovněž závislá na výši stanoveného minimálního měsíčního plnění. V případě pořízení telefonu či zařízení se zákazník zavazuje používat služby a balíčky v rámci Tarifu na míru alespoň v rozsahu odpovídajícím příslušnému pásmu minimálního měsíčního plnění. Jestliže zákazník v průběhu 6 měsíců od pořízení telefonu či zařízení za zvýhodněnou cenu nedodrží alespoň spodní hranici tohoto minimálního měsíčního plnění, je Vodafone oprávněn zákazníkovi doúčtovat rozdíl mezi skutečně uhrazenými částkami včetně DPH a celkovou výší minimálního měsíčního plnění za dobu 6 měsíců od pořízení telefonu čit zařízení.
 22. Zákazník využívající Tarif na míru tímto současně souhlasí s tím, že vyúčtování služeb mu bude dodáváno v elektronické podobě zpřístupněním v Internetové samoobsluze na www.vodafone.cz.
 23. Vyúčtování bude v Internetové samoobsluze k dispozici nejpozději do 3 dnů po ukončení příslušného zúčtovacího období. Vodafone si však vyhrazuje právo z technických důvodů zpřístupnění Vyúčtování odložit, ke zpřístupnění však vždy dojde nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení zúčtovacího období. O zpřístupnění elektronického Vyúčtování bude Vodafone zákazníka informovat prostřednictvím SMS zprávy, která bude obsahovat číslo vyúčtování, částku určenou k úhradě a datum splatnosti. V případě, že zákazník bude zpětně požadovat vystavení vyúčtování v tištěné formě, je Vodafone oprávněn požadovat za jeho vystavení částku dle platného Ceníku služeb. Zákazník má možnost požádat o zasílání papírového vyúčtování poštou.
 24. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby v případě podezření na zneužívání neomezeného odesílání SMS ke komerčním účelům či v případě podezření, že jsou tyto služby využívány k distribuci nevyžádaných nebo komerčních sdělení. Balíček neomezených SMS se nevztahuje na posílání prémiových SMS zpráv.
 25. Společnost Vodafone si rovněž vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části. Službu neomezeného volání je možné využít pro volání do mobilních a pevných linek pouze v rámci České republiky. Neomezené volání se nevztahuje na využívání tzv. audiotexových linek a služeb třetích stran.
 26. V otázkách neupravených v těchto podmínkách Tarifů na míru platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 27. Vodafone si vyhrazuje právo tyto podmínky Tarifů na míru kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 28. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3.8.2011 a nahrazují podmínky pro Tarif na míru ze dne 1. 2. 2011.
 29. Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064. (a její síť, produkty a služby).

Vytisknout