Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky poskytování Zvláštního cenového plánu (platné do 27. 11. 2019)

Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Operátor“), při poskytování Zvláštního cenového plánu (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

1. Vymezení a úvodní ustanovení

Tyto Podmínky upravují pravidla, za nichž Vodafone poskytuje osobám zdravotně postiženým a osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. nebo IV. závislosti Zvláštní cenový plán, který se liší od cenových plánů (tarifů) poskytovaných Vodafonem za běžných obchodních podmínek (tzv. Zvýhodněný tarif).

Podmínkou poskytování Zvláštního cenového plánu je uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací s Vodafonem podle Všeobecných podmínek (dále jen „Smlouva“).

2. Oprávněné osoby a požadované doklady

2.1 Zvláštní cenový plán poskytne Vodafone pouze těm zákazníkům, kteří Vodafonu předají níže uvedené doklady prokazující vznik nároku na jeho získání (tito zákazníci jsou dále označováni jako „Oprávněné osoby“). Za Oprávněnou osobu se považuje v případě nezletilých osob její oprávněný zástupce (viz níže bod 2.3 těchto podmínek), který může o poskytování Zvláštního cenového plánu požádat také (dále jen „zástupce“). V této souvislosti se pro vyloučení jakýchkoli nejasností do budoucna uvádí, že v případě nezletilé osoby je Smlouva uzavřena s jejím zástupcem.

2.2 Oprávněná osoba žádající o Zvláštní cenový plán musí předat Vodafonu následující doklady či jejich kopie:

a) Fyzická osoba, která je držitelem průkazu ZTP

 • platný průkaz ZTP, nebo kartu sociálních systémů sloužící jako průkaz ZTP nebo
 • platný průkaz mimořádných výhod vydaný na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod II. stupně z důvodu postižení dle ustanovení odst. 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

b) Fyzická osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P

 • platný průkaz ZTP/P, nebo platnou kartu sociálních systémů sloužící jako průkaz ZTP nebo
 • platný průkaz mimořádných výhod vydaný na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod III. stupně z důvodu postižení dle ustanovení odst. 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

c) Fyzická osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II. (středně těžká závislost), stupni III. (těžká závislost) nebo stupni IV. (úplná závislost)

 • oznámení o přiznání příspěvku na péči nebo platné rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči dle § 7, 8 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

2.3 Je-li žadatelem osoba, která vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která je

a) držitelem platného průkazu ZTP nebo
b) která je držitelem platného průkazu ZTP/P nebo
c) která je závislá na péči jiné fyzické osoby (v II. III. nebo IV. stupni),
je žadatel kromě dokladů uvedených v bodě 2.2 těchto Podmínek povinen doložit:
(i) doklad o tom, že je rodičem této osoby (např. rodný list, cestovní pas či občanský průkaz) nebo
(ii) rozhodnutí podle § 7 odst. 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, tj.:
a. rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče (§ 45 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině) nebo
b. rozhodnutí soudu o osvojení dítěte (§63 a § 74 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině) nebo
c. rozhodnutí soudu o ustanovení občana poručníkem (§ 78 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině) nebo
d. rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu (§ 45a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině)

2.4 Oprávněná osoba musí dále předložit platný doklad pro ověření totožnosti (např. občanský průkaz), z něhož je Vodafone oprávněn pořizovat kopii.

2.5 Oprávněné osobě, která neumožní Vodafonu pořízení kopie dokladů dle bodu 2.2 nebo bodu 2.3 Podmínek, poskytne Vodafone Zvláštní cenový plán pouze poté, co Oprávněná osoba poskytne Vodafonu formou čestného prohlášení identifikační údaje z těchto dokladů (dále jen „Prohlášení“).

2.6 Oprávněná osoba musí dále doložit žádost o čerpání Zvláštního cenového plánu.

3. Podmínky poskytování Zvláštního cenového plánu

3.1 Zákazník může využít hned dvě výhodné nabídky při uzavření smluvního závazku na 24 měsíců. První poslouží v mobilu, stačí si jen vybrat, který ze dvou tarifů více vyhovuje. Ta druhá poskytne Wi-Fi síť. Pokud si zákazník pořizuje obě nabídky, musí si je zřídit pod jeden zákaznický účet. Nabídky komplet tarifů nejsou vzájemně kombinovatelné a je nutné každou aktivovat na samostatném telefonním čísle.

 1. 1. Komplet tarif
  1. Red 10 + 10 GB
  2. Start 250 minut + balíček Neomezené SMS Fér
 2. 2. Wi-Fi síť
  1. Wi-Fi síť Připojení bez kabelu Naplno (60 GB)

Jejich aktuální ceny naleznete v Ceníku.

3.2 Vodafone zahájí poskytování Zvláštního cenového plánu na zvoleném tarifu až poté, co Oprávněná osoba předloží Vodafonu platné doklady uvedené v bodech 2.2. až 2.6 Podmínek. Zvláštní cenový plán začne být poskytován nejpozději 5. pracovní den ode dne, v němž byly Vodafonu uvedené doklady prokazatelně předány. Do této doby nebo do předání uvedených dokladů budou služby poskytovány za standardních podmínek dle zvoleného tarifu.

3.3 Paušální platba za Zvláštní cenový plán je zaúčtována okamžitě po aktivaci/změně s tím, že v případě aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena i počet volných jednotek balíčku vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Při změně/zrušení balíčku nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl balíček aktivní. Zákazník má možnost využít všechny zaplacené volné jednotky.

3.4 Nárok na čerpání Zvláštního cenového plánu zaniká, jakmile se změní skutečnosti rozhodné pro jeho čerpání (tzn. skutečnosti prokazované předkládanými doklady), nejpozději však uplynutím platnosti dokladu, který osvědčuje nárok na získání Zvláštního cenového plánu. Oprávněná osoba je povinna bezodkladně poté, co doklady předložené Vodafonu pozbyly platnosti nebo poté, co se změnily skutečnosti rozhodné pro čerpání Zvláštního cenového plánu, požádat Vodafone písemně o ukončení jeho poskytování nebo předat Vodafonu nové doklady opravňující k využívání Zvláštního cenového plánu v dalším období.

3.5 V případě, že se údaje obsažené v dokladech předložených dle bodu 2.2 až 2.4 Podmínek či údaje uvedené v Prohlášení dle bodu 2.5 Podmínek následně ukáží jako nepravdivé, nebo v případě, že Oprávněná osoba nesplní povinnost dle bodu 3.4 Podmínek, je Vodafone oprávněn okamžitě poskytování Zvláštního cenového plánu ukončit. Smlouva však i nadále zůstává účinná za standardních podmínek dle využívaného tarifu a veškeré neoprávněně čerpané slevy spojené s poskytováním Zvláštního cenového plánu mohou být Oprávněné osobě vyúčtovány v nejbližším zúčtovacím období.

4. Společná ustanovení

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí zejména Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky jednotlivých tarifů, podmínky Mobilních datových služeb společnosti Vodafone, případně podmínky ostatních služeb a nabídek, které jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2019 a nahrazují předchozí podmínky účinné od 3. 12. 2018