Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nájmu koncových zařízení platné od 19. 3. 2020

společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Pronajímatel“).

1. Základní ustanovení

Nájem zařízení spočívá v přenechání koncových zařízení Vodafone jakožto pronajímatelem svým zákazníkům jakožto nájemcům k dočasnému užívání těchto koncových zařízení za podmínek níže uvedených. Za nájem koncového komunikačního zařízení je nájemce povinen platit Pronajímateli měsíční nájemné ve výši určené v ceníku, pokud se spolu nedomluví jinak.

Službu může využívat pouze zákazník Pronajímatele, který má u Pronajímatele aktivní službu, ke které je možné koncové zařízení využívat.

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Všeobecné podmínky“), nebo Přehled tarifů a služeb (Ceník), s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít.

2. Definice koncového zařízení

Koncové zařízení je zařízení, které nájemci umožní užívat služby elektronických komunikací Vodafone, tzn. přijímat signál. Jedná se např. o modem, set-top-box atp. Prostřednictvím pronajatých koncových zařízení může Vodafone poskytovat služby elektronických komunikací i dalším účastníkům.

Součástí koncového zařízení může být předem nainstalovaný software. Pro zajištění funkčnosti sítě při poskytování služeb elektronických komunikací může Vodafone aktualizovat software nastavení pronajatých Koncových komunikačních zařízení. Při aktualizaci může dojít ke změně uloženého obsahu. V případě výměny pronajatého zařízení či změny software Vodafone neodpovídá za uložený obsah pevného disku Koncového komunikačního zařízení.

Aktuální nabídka Koncových komunikačních zařízení Pronajímatele k pronájmu je uvedena v Přehledu tarifů a služeb (Ceník).

Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že pronajaté koncové komunikační zařízení může být již použité.

3. Popis a podmínky nájmu

Smlouva o nájmu koncového zařízení se sjednává na dobu neurčitou a je účinná okamžikem předání koncového zařízení.

Vyúčtování a úhrada poplatků za pronájem koncového komunikačního zařízení probíhá stejným způsobem jako u vyúčtování ostatních služeb Pronajímatele.

Nájemce se zavazuje užívat koncové zařízení tak, aby nedošlo k jeho ztrátě či poškození, a je povinen respektovat návody na použití a doporučení a pokyny na jeho obsluhu. Nájemce je dále povinen se předem seznámit s bezpečnostními pokyny vztahujícími se k pronajatému koncovému zařízení. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém Koncovém zařízení žádné úpravy či opravy ani jej přenechat do užívání třetí straně. Nájemce nese odpovědnost za užívání a údržbu pronajatého koncového zařízení. Jakožto dlouhodobý uživatel Koncového zařízení je nájemce rovněž povinen zajistit pravidelnou revizi pronajatého Koncového zařízení v souladu s právními předpisy (zejména normou ČSN 33 1600).

4. Vrácení koncového zařízení a ukončení nájmu

Pronájem je možné ukončit výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou nebo písemnou dohodou smluvních stran. Nájemce je povinen vrátit koncové zařízení buď osobně na prodejnách Vodafone, jejichž aktuální seznam je uvedený na https://www.vodafone.cz/prodejny/, nebo jeho zasláním spolu s Formulářem o vrácení pronajatého zařízení na adresu, která je na něm uvedená. Formulář je k dispozici na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/formulare/. Aby se vracené koncové zařízení cestou nepoškodilo (nebo pro případ, že se tak stane), Pronajímatel doporučuje, aby nájemce zásilku při odesílání pojistil dle výše smluvní pokuty pro příslušné koncové zařízení, která je uvedena ve Smlouvě o nájmu koncového zařízení. Přijímací zařízení se považuje za vrácené v momentě, kdy ho Pronajímatel převezme v distribučním skladu nebo na prodejně.

V případě, že nájemce nevrátí koncové zařízení či jeho součásti a příslušenství, nebo v případě, že je koncové zařízení vráceno poškozené, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu.

Pokud pronajaté koncové zařízení nájemce vrátí, aniž by ukončil Smlouvu, nemá to vliv na trvání Smlouvy. V takovém případě Smlouva dále trvá a nájemce má povinnost nadále hradit měsíční nájemné.

5. Ostatní ujednání

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nájmu zařízení, a to s účinností ode dne oznámení na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 19. 3. 2020.

Vytisknout