Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Vodafone Student

 1. Nabídka Vodafone Student společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen společnost Vodafone) umožňuje zákazníkům Vodafonu získat:
  • (i) za 150 Kč měsíčně u tarifu Nabito 119, Nabito 350, Nabito 700, Nabito 1150, Nabito 2100 (dále jen tarif nebo tarify) kredit v hodnotě 300 Kč k příslušnému tarifu (dále jen „Student extra“) a/nebo
  • (ii) 50 % slevu datového tarifu Vodafone Internet v mobilu k tarifu Nabito 119, Nabito 350, Nabito 700, Nabito 1150, Nabito 2100, získat Vodafone Internet v mobilu za 89 Kč na měsíc (dále jen „Student online“).
 2. Student extra i Student online jsou vzájemně kombinovatelé. Pokud bude deaktivována nabídka Student extra a současně i Student online, tak bude okamžitě deaktivována celá nabídka Vodafone Student. Jinými slovy nabídka Vodafone Student zůstává aktivní po dobu aktivní alespoň jedné z nabídek (Student online, Student extra), pokud chce zákazník jednu z nabídek deaktivovat a druhou aktivovat, je vždy třeba to provést v tomto pořadí: nejprve aktivace druhé a následně deaktivace právě aktivní nabídky. V posledním měsíci trvání nabídky Vodafone Student není možně již deaktivovat jakoukoliv neaktivní část nabídky.
 3. Pokud bude nabídka Student online aktivována na Internetové, hlasové samoobsluze nebo prostřednictvím e-shopu v období od 23. 4. do 8.6. 2009 a pokud zákazník ještě nevyužil nabídky Vyzkoušej a kup u datového tarifu Vodafone Internet v mobilu, tak je zákazníkovi automaticky aktivována nabídka Vyzkoušej a kup u datového tarifu Vodafone internet v mobilu. Od 9. 6. 2009 nelze současně aktivovat nabídku Vodafone Student a Vyzkoušej a kup.
 4. Nový i stávající nefiremní zákazník (zákazník se smlouvou uzavřenou na rodné číslo) nebo nový i stávající firemní zákazník (zákazník se smlouvou uzavřenou na identifikační číslo) s nepísemnou smlouvou má nárok na aktivaci nabídky Vodafone Student, pokud je zákazník ve věku 15-26 let včetně, doručí Čestné prohlášení ve formě stanovené Vodafonem o tom, že je studentem, má platné číslo občanského průkazu nebo pasu (u zahraničních studentů) a požádá o aktivaci nabídky Vodafone Student nebo alespoň jedné části. Vzor čestného prohlášení je k dispozici na www.vodafone.cz.
 5. Nabídku Vodafone Student je oprávněn zákazník využít po dobu 12 celých zúčtovacích období ode dne aktivace nabídky Vodafone Student, přičemž po uplynutí této doby je nabídka Vodafone Student automaticky deaktivována.
 6. Nabídka Vodafone Student může být aktivována pouze na jednom mobilním telefonním čísle u jedné fyzické osoby nezávisle na tom, zda tato fyzická osoba užívá telefonní číslo jako nefiremní zákazník aktivované pod rodným číslem nebo jako firemní zákazník aktivované pod identifikačním číslem s nepísemnou smlouvou.
 7. Zákazník, který si aktivuje Vodafone Student, poskytne Vodafonu své osobní údaje v rozsahu telefonní číslo, jméno a příjmení, adresu bydliště a PSČ, pohlaví, název školy, číslo občanského průkazu či pasu a rodné číslo. Student souhlasí s tím, aby Vodafone poskytnuté osobní údaje zpracovával ve smyslu zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem kontroly oprávněnosti využívání nabídky Vodafone Student a dále za účelem uvedeným níže v těchto podmínkách. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však podmínkou aktivace a poskytování nabídky Vodafone Student.
 8. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Vodafone je oprávněn ho informovat o službách a produktech Vodafonu a třetích stran (dále jen „reklama“), zejména formou zobrazení reklamy, zasílání SMS, MMS (např. formou obchodního sdělení), užitím telefonního čísla nebo elektronické adresy zákazníka. Zákazník dále souhlasí s tím, že obsah reklamních sdělení může být založen na jeho osobních údajích v rozsahu PSČ, pohlaví a statutu studenta ve věku 15-26 let, které Vodafone v souladu s těmito podmínkami zpracovává (dále jen tzv. „cílená reklama“). Cílení reklamy bude provádět Vodafone, zadavatelům reklamy nebudou údaje zákazníků poskytnuty.
 9. Po dobu užívání Student extra bude zákazníkovi účtována cena ve výši 150 Kč v každém zúčtovacím období. V prvním zúčtovacím období zákazník zaplatí poměrnou část, pokud nebude nabídka Student extra aktivována první den zúčtovacího období. Nabídka Vodafone Student a kterákoliv její část bude vždy deaktivována ke konci zúčtovacího období.
 10. Získaná hodnota 300 Kč je čerpána před tarifními jednotkami, přičemž nevyčerpané jednotky z tohoto navýšení kreditu příslušného tarifu nejsou převáděny do dalšího zúčtovacího období. Získanou hodnotu tarifu ve výši 300 Kč může zákazník využít pouze pro poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Vodafone za stejných podmínek, za jakých zákazník může využít standardní hodnotu tarifu.
 11. O aktivaci nebo deaktivaci nabídky Vodafone Student může zákazník požádat současně s aktivací nové SIM karty (nového tarifu) nebo prostřednictvím Vodafone prodejen, Internetové samoobsluhy, Hlasové samoobsluhy (*77 nebo 800 770077) či Vodafone péče o zákazníky (800 770077), a to po identifikaci heslem, které si zvolil pro komunikaci s Vodafonem. Po vypršení doby poskytování nabídky Vodafone Student se nabídka automaticky deaktivuje.
 12. Aktivace nabídky proběhne u všech zákazníků k následujícím dni po splnění všech podmínek aktivace nabídky a přijetí žádosti Vodafonem o aktivaci nabídky Vodafone Student. Jestliže má zákazník v okamžiku aktivace nabídky Vodafone Student aktivní vánoční nabídku – Vodafone Internet v mobilu na 6 měsíců zdarma, tak bude nabídka Student online automaticky aktivována až ke dni skončení platnosti této vánoční nabídky.
 13. Po deaktivaci nabídky Vodafone Student má zákazník nárok nabídku Vodafone Student znovu aktivovat, pokud splní opět všechny podmínky aktivace nabídky Vodafone Student.
 14. Zákazník ztrácí nárok na užívání nabídky Vodafone Student, pokud nejsou splněny všechny podmínky pro její aktivaci.
 15. Vodafone si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv aktualizovat a měnit.
 16. Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami aktivací nabídky Vodafone Student.
 17. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 18. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 19. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 23. 4. 2009.

Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).

Vytisknout