Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky Nabídky pro advokátní kanceláře

1. Obecné podmínky

 1. Nabídku pro advokátní kanceláře (dále též jen „Nabídka“) si mohou objednat všichni advokáti.
 2. Služby z Nabídky je možné aktivovat k SIM kartám s kterýmkoli tarifem Nabito již od 2 SIM karet.
 3. Noví zákazníci mohou žádost o Nabídku podat společně s objednávkou nového Nabitého tarifu prostřednictvím bezplatné linky Vodafone firemní prodej na čísle 800 77 77 01. Stávající zákazníci mohou o Nabídku požádat prostřednictvím linky Vodafone firemní péče na čísle *77.
 4. Pokud po uplynutí sjednané doby trvání písemné smlouvy dojde k její změně na smlouvu konkludentní (ústní), je Vodafone oprávněn službu deaktivovat u všech SIM karet zákazníka.
 5. V rámci této Nabídky získá zákazník exkluzivní slevu 20 % v každé měsíční faktuře Vodafonu na všechny tarify a služby Vodafone (volání, SMS, data, roaming) po dobu trvání písemné smlouvy, tj. na 24 měsíců.
 6. Navíc můžete využít zvýhodněné volání a SMS v rámci advokátní kanceláře se službou VPN firma neomezeně anebo zvýhodněné volání s ostatními advokátními kancelářemi v síti Vodafone se službou VPN firma.

2. Podmínky účtování při užívání více služeb VPN

 1. V případě hovoru mezi telefonními čísly, u nichž je aktivních více služeb VPN (tj. VPN firma, VPN firma neomezeně, VPN korporace), je cena za volání účtována následovně:
  1. Pokud jsou telefonní čísla volajícího a volaného zařazena v rozdílných typech VPN, je účtována cena za spojení v síti Vodafone dle tarifu volajícího.
  2. Pokud jsou obě telefonní čísla, tj. volajícího i volaného, zařazena zároveň ve více stejných typech VPN, účtuje se cena v tomto pořadí: (i) VPN korporace, (ii) VPN firma neomezeně a (iii) VPN firma.
 2. Podmínky účtování při využívání služby VPN partner nejsou tímto dotčeny.

3. Společná ustanovení

 1. Podmínky služby VPN firma jsou uvedeny zde
 2. Podminky služby VPN firma neomezeně jsou uvedeny zde
 3. Podmínky služby Business e-mail plus jsou uvedeny zde
 4. Ceny datových připojení najdete zde

4. Závěrečná ustanovení

 1. V otázkách neupravených v těchto podmínkách se poskytování služby řídí Všeobecnými podmínkami Vodafonu, Ceníkem služeb a podmínkami uvedenými v informačních materiálech Vodafonu. Písemná smlouva se zákazníkem může stanovit odlišně některé podmínky poskytování služby; v takovém případě mají ujednání v písemné smlouvě přednost před těmito podmínkami.
 2. Podmínky služeb VPN firma a VPN firma neomezeně jsou těmito podmínkami nedotčeny.
 3. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 4. Aktivací SIM karty zákazník potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 5. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 5. 5. 2008
 6. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).

Nabídka platí do konce roku 2009.

Vytisknout